สืบเนื่องจากการทำกิจกรรม Office KM ครั้งที่ 6 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 49 ณ ห้องประชุม EN 617 คณะวิศวกรรมศาสตร์

     สิ่งที่กลับไปทำหลังจากกิจกรรม Office KM

 • รอ SAR Online จากมหาวิทยาลัยและจัดสัมมนาให้ความรู้กับบุคลากรภายในคณะ
 • การประกันคุณภาพไม่ได้มีความสำคัญแค่คะแนนจากการประเมิน แต่อยู่ที่การนำจุดเด่นไปพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น คงจุดที่ดีไว้ และพัฒนาจุดด้อยให้ดีขึ้น นอกจาก e-sar หลายอย่างที่เป็นนามธรรม ก็จะนำไปปรับให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น พยายามชักจูงให้บุคลากรทุกคนเห็นความสำคัญของการทำงานอย่างเต็มที่ มีคุณภาพและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 • ดำเนินงานตามแนวทางที่ดีของคณะต่าง ๆ จัดเตรียมเอกสาร ปรึกษาผู้ร่วมงาน เพื่อให้การดำเนินงาน e-office online ให้ทันประเมินปีหน้านี้ และแผนการดำเนินงาน QA (Action Plan)
 • ทำใจให้เย็นขึ้นกว่าเดิม , จัดลำดับขั้นตอนการทำงานให้เป็นระบบมากขึ้น
 • กลับไปจะนำไปบอกเล่ากับผู้บริหารคือ การทำประกันควรจะมีการพัฒนาให้เป็นระบบเดียวกับของมหาวิทยาลัย คือ ระบบออนไลน์
 • นำความรู้และประสบการ์ที่ได้รับไปปรับใช้กับหน่วยงานของเราให้มีประสิทธิภาพและพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น
 • นำไปปรับปรุงพัฒนาระบบประกันคุณภาพของคณะ ให้พัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับคณะต่าง ๆ เพราะผลการประเมินของแต่ละคณะจะเป็นภาพรวมของมหาวิทยาลัย
 • กลับไปจะไปทำการถ่ายทอดสิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมครั้งนี้ ให้บุคลากรในคณะทราบ
 • นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับหน่วยงาน
 • จะกลับไปปรับปรุงด้านประกันคุณภาพและทำ KM ด้านคุณภาพในการปฏิบัติงานในระดับสำนักงาน
 • พยายามเข้าถึงปัญหาของแต่ละหน่วยงานของคณะเพื่อจะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น (พร้อมที่ให้ความรู้ QA ในรูปแบบ KM)
 • ศึกษา QA ของแต่ละคณะเพื่อนำมาพัฒนาในคณะให้คะแนนดีขึ้น
 • e-sar
 • รอ e-mail ความเคลื่อนไหวของกลุ่ม OKM Sar Online
 • จะพัฒนาประเมินสำนักงาน เป็นระบบออนไลน์
 • ประชาสัมพันธ์บุคลากร อาจารย์ เจ้าหน้าที่  ที่รับผิดชอบ SAR ให้เก็บข้อมูลเป็น File
 • ซื้อเครื่อง scanner ประจำ สำนักงานเลขาฯ เพื่อรองรับ SAR จากหน่วยประกัน
 • ปรึกษาเลขานุการ เพื่อทำข่าวสารออนไลน์ - ทำ KM ของคณะ
 • นำแนวโน้มในการจัดทำข้อมูลระบบ online ไปทำที่คณะ
 • จะกลับไปจัดทำโครงการ KM ด้านประกันคุณภาพในส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์
 • จะพยายามไปจัดโครงการ KM ในคณะบ้าง
 • จะพยายามสานฝัน นำความคิดของหลาย ๆ ท่านไปดำเนินการเรื่อง SAR Online
 • การจัดระบบเอกสารด้านประกันคุณภาพให้ไปทิศทางเดียวกัน
 • การจัดทำโครงการ KM ในองค์กรโดยเริ่มปี 50

                                                                                           บอย สหเวช
                                                                                           25 ก.ย. 49