ปรับอีกแล้ว...การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556


ข้าราชการพลเรือนสามัญ รวมทั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เตรียมปรับเงินเดือนใหม่อีกแล้ว เป็นรอบที่ 1 สำหรับปีนี้ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/ว 20 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2555 เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง ได้แจ้งเวียนให้ทุกกระทรวง กรม จังหวัดได้ทราบและถือปฏิบัติ...

ถ้าจบสถานศึกษาในประเทศ สำหรับวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ประเภทและระดับปฏิบัติการ อัตราเงินเดือนเดิม 19,000 - 20,900 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 ปรับเป็นอัตราเงินเดือนใหม่ 20,000 - 22,000 บาท ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556

สำหรับวุฒิปริญญาโททั่วไป หรือเทียบเท่า ประเภทและระดับตำแหน่งวิชาการระดับปฏิบัติการ อัตราเงินเดือนเดิม 15,300 - 16,830 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 ปรับเป็นอัตราเงินเดือนใหม่ 16,400 - 18,040 บาท ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556

สำหรับวุฒิปริญญาตรี ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ อัตราเงินเดือนเดิม 11,680 - 12,850 บาท ปรับเป็นอัตราเงินเดือนใหม่ 13,300 - 14,630 บาท ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556

ส่วนสถานศึกษาในต่างประเทศให้ศึกษาได้ตามรายละเอียดของหนังสือตามนี้ค่ะ...

หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/ว 20 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2555 เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

และยังมีผลให้ขึ้นเงินเดือนรอบใหม่อีกครั้ง ในวันที่ 1 มกราคม 2557

เป็นที่น่าสังเกตว่า...เมื่อขึ้นเงินเดือนให้กับข้าราชการแล้ว...ในระดับของสถาบันอุดมศึกษา สิ่งที่ตามมา คือ เงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย ที่จะขึ้นตามฐานเงินเดือนของข้าราชการอีก ตามที่มติ ครม. 1.7 กับ 1.5 ซึ่งเรื่องเดิมยังจัดสรรให้ไม่ได้เลย...หนังสือสำนักงาน ก.พ.ใหม่มาอีกแล้วที่จะปรับเงินเดือนให้กับข้าราชการ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยก็เช่นกัน ยังต้องใช้ฐานของหนังสือฉบับนี้เป็นการปรับเงินเดือนตามฐาน 1.7 กับ 1.5 แล้วสำนักงบประมาณจะหาเงินมาให้ทันหรือไม่...ไม่ควรปล่อยปัญหาให้กับมหาวิทยาลัยได้จัดการเอง ยิ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เกิดใหม่ด้วยแล้ว หาคำตอบให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยยากมาก โดยเฉพาะผู้ที่ต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านนี้ คือ กองนโยบายและแผนและกองบริหารงานบุคคลหรืองานการเจ้าหน้าที่ เตรียมรับคำวิพากวิจารณ์อีกแล้ว...เพราะเป็นเงินค่อนข้างสูง...ประเด็นสำคัญ อยู่ที่ว่า...ภาครัฐเตรียมจัดสรรเงินงบประมาณไว้ให้แล้วหรือไม่ หรือปล่อยให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งรับชะตากรรม โดยแก้ไขปัญหาให้ภายหลัง หลังจากที่ถูกพนักงานมหาวิทยาลัยต่อว่าแล้ว...

เนื่องจากเงินเดือนข้าราชการถ้าเป็นวุฒิ ป.เอก ฐานจะเท่ากับ 20,000 บาท เมื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ม.ใดได้รับ 1.7 ก็หมายความว่าได้รับเงินเดือนเท่ากับ 34,000 บาท ถ้ามหาวิทยาลัยใดได้ให้ 1.5 ก็แสดงว่าพนักงานมหาวิทยาลัยนั้นได้รับเงินเดือนเท่ากับ 30,000 บาท ต่อคน ต่อเดือนยังไม่เท่าไร อย่าให้คำนวณเป็นต่อปีเลย เรียกว่า "มากโขเลย" กับที่ภาครัฐต้องหาเงินมาสนับสนุนให้กับทุกมหาวิทยาลัยของประเทศไทยที่อยู่ภายในระบบ

แต่ก็เป็นข้อสังเกตด้วยว่า...ทำไมข้าราชการที่ทำงานให้กับภาครัฐมานานเกือบ 30 ปี เงินเดือนยังไม่ถึง 40,000 บาท เด็กรุ่นใหม่ ๆ จะตามทันแล้วนะคะ..."น่าคิดไหมล่ะ ภาครัฐทำไปเพื่ออะไรรึ?" ขวัญ กำลังใจของข้าราชการเดิมทุกคนยังต้องการเช่นกัน ดูแลกันบ้าง...(เพราะที่เขียนภาครัฐขึ้นเงินเดือนมาให้กับเด็กรุ่นใหม่ 3-4 รอบแล้ว รวมทั้งครั้งนี้แล้วก็ครั้งต่อไป 1 มกราคม 2557 อีก)...ข้าราชการรุ่นเก่าก็ทำงานเช่นกันแถมบวกประสบการณ์ + ความรู้ + ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ด้วย...เอาอะไรมาเป็นตัวแปรกับเรื่องของการให้ค่าตอบแทน...ภาระค่าใช้จ่าย ค่าครองชีพแต่ละคนก็มีเหมือน ๆ กัน น่าสงสัย...