dr.kridsada
ผศ.ดร. กฤษดา กรุดทอง

บันทึกกิจกรรม ดร.กฤษดา


รายงานการศึกษาดูงานสถานศึกษา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กันายน 2549 เวลา 900-1200 น. ที่ห้องศรีจุฑาภา1 นักศึกษา3กลุ่มได้นำเสนอผลการไปศึกษาดูงานสถานศึกษาต่อชั้นเรียน โดยมี อจ.ดร.กฤษดา และ ดร.เตือนใจ เข้าร่วมฟังการนำเสนอ

  

กลุ่มที่1

     กลุ่มนี้ได้ไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีอาจารย์ ดร.อภิรักษ์เป็นผู้ตาม แต่อาจารย์ไม่ว่างตามวันเวลาดังกล่าว จึงนำนักศึกษาไปแนะนำกับโรงเรียนไว้ก่อนล่วงหน้า1 วัน ครั้นถึงวันดูงานจริง(7กย49) นักศึกษาก็พากลุ่มไปติดต่อโรงเรียนเอง  ในวันรุ่งขึ้นนักศึกษาไปดูงานตามกำหนดที่นัดหมาย แต่ปรากฏว่าอาจารย์ฝ่ายวิชาการเกิดลืม ไม่ได้เตรียมการไว้ จึงยังไม่ได้ข้อมูลใดๆในเรื่องหลักสูตรสถานศึกษา อาจารย์จึงให้ไปสังเกตการสอนวิชาภาษาไทยก่อน ปรากฏว่าโชคดีน้อย เพราะไปสังเกตชั้นเรียนเป็นห้องที่สอนโดยอาจารย์พิเศษ ท่านก็ไม่มีขั้นตอนและแผนการสอนแต่อย่างใด สุดท้ายอาจารย์ฝ่ายวิชาการได้นัดนักศึกษาไปพบใหม่ในวัดถัดมา แต่ก็ไม่มีเอกสารมากนัก เเพราะโรงเรียนแจ้งว่า ได้มีการทำหลักสูตรสถานศึกษานานมากแล้ว กอร์ปกับมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารด้วย จึงทำให้ไม่สามารถหาหรือให้ข้อมูลได้มากนัก

             กลุ่มนำเสนอข้อมูลจากการไปศึกษาจากการสรุปความคิดและมีภาพถ่ายมาให้ชมด้วย (ภาพวิดีโอ)ทำให้เห็นสภาพที่เกิดขึ้นจริงในชั้นเรียน จุดเน้นที่ได้จากโรงเรียนประถมสาธิตคือ(1)การส่งเสริมการแสดงออกของผู้เรียนจนดูไปว่าขาดวินัยในชั้นเรียน แต่ที่โรงเรียนนี้เน้นเป็นพิเศษ คือ(2)การสอนกลุ่มสาระต่างโดยการแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ

              ดร.เตือนใจได้ช่วยอธิบายความรู้เพิ่มเติม เพราะท่านเคยเป็น ผอ.ของ รร.นี้มาก่กอนถึงรายละเอียดของหลักสูตรแบบบูรณาการ

  

กลุ่มที่2

     กลุ่มนี้ได้ไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีอาจารย์ ดร.เตือนใจเป็นผู้ตาม การดูงานเป็นไปตามกำหนดวันเวลาดังกล่าว (7กย49)  เมื่อไปถึงโรงเรียนต้องตามหาอาจารย์ฝ่ายวิชาการ ต้องตามหาตัวกัยพักใหญ่ จึงเตรียมห้องบรรยายและบุคคลตอนรับกันจาระหวั่น โรงเรียนแจ้งว่า เข้าใจผิดคิดว่าจะมาศึกษาดูงานวันพฤหัสก่อนหน้านี้ ได้เตรียมห้องเตรียมคนไว้บรรยายและต้อนรับเป็นอย่างดี แต่ไม่ไหนมีใครมา  จึงคิดว่าไม่มาแล้ว พอวันที่ไปจริง(7กันยา49) อาจารย์ฝ่ายวิชาการจึงไม่ได้เตรียมการใดๆไว้ จึงต้องประสานงานหาห้องและเชิญอาจารย์กลุ่มสาระภาษาไทยมาใหม่ เสียเวลาไปพักใหญ่  ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไปโรงเรียน พบว่า อาจารย์ฝ่ายวิชาการท่านเข้าใจวันผิด กว่าจะได้ดูงานก็จ้าละหวั่นเหมือนกัน

            กลุ่มนำเสนอข้อมูลจากการไปศึกษาจากการบรรยายสรุปของฝ่ายวิชาการโรงเรียน มีเอกสารที่โรงเรียนให้ยืมมาก่อน(อย่างลืมนำไปตืนนะครับ  และมีภาพถ่ายมาให้ชมด้วย  นักศึกษาได้ไปสังเกตชั้นเรียนและสรุปพฤติกรรมจากชั้นเรียนที่ได้ไปสังเกตมาเสนอต่อชั้นเรียน จุดเน้นที่ได้จากโรงเรียนมัธยมสาธิต คือ(1)การจัดหลักสูตรในแต่ละชั้นแตกต่างกัน แต่ละชั้นเรียนวิชาตามกลุ่มสาระที่เน้น แต่เมื่อเรียนครบช่วงชั้นจะเรียนได้ครบทุกกลุ่มสาระ (2)โรงเรียนเน้นการเสริมหลักสูตรวิชาภาษาจีนให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น และ(3)โรงเรียนเน้นกลุ่มสาระใดจะขัดเวลาเรียนให้แก่กลุ่มสาระนั้นเพิ่มขึ้น

              ดร.เตือนใจได้ช่วยอธิบายความรู้เพิ่มเติมรายละเอียดทำให้การนำเสนอชัดเจนมากขึ้น

   

 กลุ่มที่3

     กลุ่มนี้ได้ไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนการัญศึกษา นนทบุรี โดยมีอาจารย์ ดรกฤษดา เป็นผู้ตาม การดูงานเป็นไปตามกำหนดวันเวลาดังกล่าว (7กย49)  โดยรถยนต์ของคณะครุศาสตร์ เมื่อไปถึงโรงเรียนได้พบกับอาจารย์ใหญ่และหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย คุยกันทำให้ได้ทราบว่า หน.กลุ่มสาระภาษาไทยเป็นศิย์เก่าเอกภาษาไทยจากสวนสุนันทา เลยแนะนำให้รู้จักกับกลุ่มนักศึกษาเอกภาษาไทยที่ไปดูงาน  โรงเรียนนี้เป็นโรงเรี ยนเอกชนขนาดใหญ่ของจังหวัดนนทบุรี มีนักเรียน 1600 กว่าคน มีโรงเรียนสามัญสอนช่วงชั้นที่1-2 กับมีโรงเรียนเน้นภาษาอังกฤษควบคู่กันด้วย

            กลุ่มนำเสนอข้อมูลจากการบรรยายสรุปของฝ่ายวิชาการโรงเรียน มีเอกสารที่โรงเรียนให้มาด้วย และมีภาพถ่ายมาให้ชมด้วย(ทราบว่ามีการถ่ายวิดีโอด้วย แต่ตัดต่อไม่ได้ อดดูไปเลย ต้องดูภาพแห้ง(ถ่าย)แทน)  นักศึกษาได้ไปสังเกตชั้นเรียนและสรุปพฤติกรรมจากชั้นเรียนที่ได้ไปสังเกตมาเสนอต่อชั้นเรียน จุดเน้นที่ได้จากโรงเรียนการัญศึกษาคือ คือ(1)การจัดหลักสูตรในแต่ละชั้นเน้นกิจกรรมด้านดนตรี ศิลป นาฎศิลป์ จิณตคณิต ภาษาอังกฤษ (2)โรงเรียนเน้นการนำภูมิปัญญามาเสริมลงในหลักสูตร และ(3)โรงเรียนเน้นการสอนภาษาไทยแบบเดิม โดยใช้หนังสือแบบเรียนเร็วที่ใช้ในสมัยที่ อจ.กฤษดาเรียนชั้นประถม (รร.รับประกันว่า นักเรียนชั้นป.3 ของโรงเรียนนี้อ่านหนังสือพิมพ์ได้)

              ดร.กฤษดาได้เสริมว่า โรงเรียนนี้มีโครงการพัฒนานักเรียนสมองไว โดยใช้จิณตคณิต สอนเสริมให้นักเรียนทุกขั้น สัปดาห์ละหนึ่งชั่วโมง

          ทั้งสามกลุ่มได้ส่งเอกสารรายงานแล้ว มีบางกลุ่มยังไม่ได้แนบ CD นำเสนอมาให้

หมายเลขบันทึก: 51463เขียนเมื่อ 23 กันยายน 2006 12:29 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 10:33 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี