บันทึกกิจกรรม ดร.กฤษดา

dr.kridsada
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
รายงานการศึกษาดูงานสถานศึกษา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กันายน 2549 เวลา 900-1200 น. ที่ห้องศรีจุฑาภา1 นักศึกษา3กลุ่มได้นำเสนอผลการไปศึกษาดูงานสถานศึกษาต่อชั้นเรียน โดยมี อจ.ดร.กฤษดา และ ดร.เตือนใจ เข้าร่วมฟังการนำเสนอ

  

กลุ่มที่1

     กลุ่มนี้ได้ไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีอาจารย์ ดร.อภิรักษ์เป็นผู้ตาม แต่อาจารย์ไม่ว่างตามวันเวลาดังกล่าว จึงนำนักศึกษาไปแนะนำกับโรงเรียนไว้ก่อนล่วงหน้า1 วัน ครั้นถึงวันดูงานจริง(7กย49) นักศึกษาก็พากลุ่มไปติดต่อโรงเรียนเอง  ในวันรุ่งขึ้นนักศึกษาไปดูงานตามกำหนดที่นัดหมาย แต่ปรากฏว่าอาจารย์ฝ่ายวิชาการเกิดลืม ไม่ได้เตรียมการไว้ จึงยังไม่ได้ข้อมูลใดๆในเรื่องหลักสูตรสถานศึกษา อาจารย์จึงให้ไปสังเกตการสอนวิชาภาษาไทยก่อน ปรากฏว่าโชคดีน้อย เพราะไปสังเกตชั้นเรียนเป็นห้องที่สอนโดยอาจารย์พิเศษ ท่านก็ไม่มีขั้นตอนและแผนการสอนแต่อย่างใด สุดท้ายอาจารย์ฝ่ายวิชาการได้นัดนักศึกษาไปพบใหม่ในวัดถัดมา แต่ก็ไม่มีเอกสารมากนัก เเพราะโรงเรียนแจ้งว่า ได้มีการทำหลักสูตรสถานศึกษานานมากแล้ว กอร์ปกับมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารด้วย จึงทำให้ไม่สามารถหาหรือให้ข้อมูลได้มากนัก

             กลุ่มนำเสนอข้อมูลจากการไปศึกษาจากการสรุปความคิดและมีภาพถ่ายมาให้ชมด้วย (ภาพวิดีโอ)ทำให้เห็นสภาพที่เกิดขึ้นจริงในชั้นเรียน จุดเน้นที่ได้จากโรงเรียนประถมสาธิตคือ(1)การส่งเสริมการแสดงออกของผู้เรียนจนดูไปว่าขาดวินัยในชั้นเรียน แต่ที่โรงเรียนนี้เน้นเป็นพิเศษ คือ(2)การสอนกลุ่มสาระต่างโดยการแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ

              ดร.เตือนใจได้ช่วยอธิบายความรู้เพิ่มเติม เพราะท่านเคยเป็น ผอ.ของ รร.นี้มาก่กอนถึงรายละเอียดของหลักสูตรแบบบูรณาการ

  

กลุ่มที่2

     กลุ่มนี้ได้ไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีอาจารย์ ดร.เตือนใจเป็นผู้ตาม การดูงานเป็นไปตามกำหนดวันเวลาดังกล่าว (7กย49)  เมื่อไปถึงโรงเรียนต้องตามหาอาจารย์ฝ่ายวิชาการ ต้องตามหาตัวกัยพักใหญ่ จึงเตรียมห้องบรรยายและบุคคลตอนรับกันจาระหวั่น โรงเรียนแจ้งว่า เข้าใจผิดคิดว่าจะมาศึกษาดูงานวันพฤหัสก่อนหน้านี้ ได้เตรียมห้องเตรียมคนไว้บรรยายและต้อนรับเป็นอย่างดี แต่ไม่ไหนมีใครมา  จึงคิดว่าไม่มาแล้ว พอวันที่ไปจริง(7กันยา49) อาจารย์ฝ่ายวิชาการจึงไม่ได้เตรียมการใดๆไว้ จึงต้องประสานงานหาห้องและเชิญอาจารย์กลุ่มสาระภาษาไทยมาใหม่ เสียเวลาไปพักใหญ่  ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไปโรงเรียน พบว่า อาจารย์ฝ่ายวิชาการท่านเข้าใจวันผิด กว่าจะได้ดูงานก็จ้าละหวั่นเหมือนกัน

            กลุ่มนำเสนอข้อมูลจากการไปศึกษาจากการบรรยายสรุปของฝ่ายวิชาการโรงเรียน มีเอกสารที่โรงเรียนให้ยืมมาก่อน(อย่างลืมนำไปตืนนะครับ  และมีภาพถ่ายมาให้ชมด้วย  นักศึกษาได้ไปสังเกตชั้นเรียนและสรุปพฤติกรรมจากชั้นเรียนที่ได้ไปสังเกตมาเสนอต่อชั้นเรียน จุดเน้นที่ได้จากโรงเรียนมัธยมสาธิต คือ(1)การจัดหลักสูตรในแต่ละชั้นแตกต่างกัน แต่ละชั้นเรียนวิชาตามกลุ่มสาระที่เน้น แต่เมื่อเรียนครบช่วงชั้นจะเรียนได้ครบทุกกลุ่มสาระ (2)โรงเรียนเน้นการเสริมหลักสูตรวิชาภาษาจีนให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น และ(3)โรงเรียนเน้นกลุ่มสาระใดจะขัดเวลาเรียนให้แก่กลุ่มสาระนั้นเพิ่มขึ้น

              ดร.เตือนใจได้ช่วยอธิบายความรู้เพิ่มเติมรายละเอียดทำให้การนำเสนอชัดเจนมากขึ้น

   

 กลุ่มที่3

     กลุ่มนี้ได้ไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนการัญศึกษา นนทบุรี โดยมีอาจารย์ ดรกฤษดา เป็นผู้ตาม การดูงานเป็นไปตามกำหนดวันเวลาดังกล่าว (7กย49)  โดยรถยนต์ของคณะครุศาสตร์ เมื่อไปถึงโรงเรียนได้พบกับอาจารย์ใหญ่และหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย คุยกันทำให้ได้ทราบว่า หน.กลุ่มสาระภาษาไทยเป็นศิย์เก่าเอกภาษาไทยจากสวนสุนันทา เลยแนะนำให้รู้จักกับกลุ่มนักศึกษาเอกภาษาไทยที่ไปดูงาน  โรงเรียนนี้เป็นโรงเรี ยนเอกชนขนาดใหญ่ของจังหวัดนนทบุรี มีนักเรียน 1600 กว่าคน มีโรงเรียนสามัญสอนช่วงชั้นที่1-2 กับมีโรงเรียนเน้นภาษาอังกฤษควบคู่กันด้วย

            กลุ่มนำเสนอข้อมูลจากการบรรยายสรุปของฝ่ายวิชาการโรงเรียน มีเอกสารที่โรงเรียนให้มาด้วย และมีภาพถ่ายมาให้ชมด้วย(ทราบว่ามีการถ่ายวิดีโอด้วย แต่ตัดต่อไม่ได้ อดดูไปเลย ต้องดูภาพแห้ง(ถ่าย)แทน)  นักศึกษาได้ไปสังเกตชั้นเรียนและสรุปพฤติกรรมจากชั้นเรียนที่ได้ไปสังเกตมาเสนอต่อชั้นเรียน จุดเน้นที่ได้จากโรงเรียนการัญศึกษาคือ คือ(1)การจัดหลักสูตรในแต่ละชั้นเน้นกิจกรรมด้านดนตรี ศิลป นาฎศิลป์ จิณตคณิต ภาษาอังกฤษ (2)โรงเรียนเน้นการนำภูมิปัญญามาเสริมลงในหลักสูตร และ(3)โรงเรียนเน้นการสอนภาษาไทยแบบเดิม โดยใช้หนังสือแบบเรียนเร็วที่ใช้ในสมัยที่ อจ.กฤษดาเรียนชั้นประถม (รร.รับประกันว่า นักเรียนชั้นป.3 ของโรงเรียนนี้อ่านหนังสือพิมพ์ได้)

              ดร.กฤษดาได้เสริมว่า โรงเรียนนี้มีโครงการพัฒนานักเรียนสมองไว โดยใช้จิณตคณิต สอนเสริมให้นักเรียนทุกขั้น สัปดาห์ละหนึ่งชั่วโมง

          ทั้งสามกลุ่มได้ส่งเอกสารรายงานแล้ว มีบางกลุ่มยังไม่ได้แนบ CD นำเสนอมาให้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประไพ ฉลาดคิดความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

51463

เขียน

23 Sep 2006 @ 19:29
()

แก้ไข

06 Sep 2013 @ 17:33
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก