ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการจัดการความรู้ ครั้งที่ 22  ของ สคส. 

           การประชุมครั้งที่ ๒๒ นี้ เป็น เรื่อง "การประยุกต์ใช้ KM & Strategic Map ในการบริหารองค์กรสู่ LO"   โดย อ. นพ. สมเกียรติ วสุวัฏฏกุล  

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   วันที่ 17 พ.ย. 49    9.00 - 13.00 น.     ที่โรงแรมเอเซีย
           รายละเอียดดัง    http://www.kmi.or.th/

           อ. หมอสมเกียรติมีประสบการณ์ตรง ในการร่วมทำงานกับบริษัทที่ปรึกษาต่างประเทศ      ในการนำ Strategic Map มาใช้สร้าง Shared Vision ขององค์กรที่ใหญ่มาก  มีพนักงานมากกว่า ๑๐,๐๐๐ คน  อย่างศิริราช     และเป็นกระบวนการที่เริ่มต้นการเดินทางไปสู่ LO ที่น่าสนใจมาก

    เพียงแค่กระบวนการเริ่มต้น ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรที่ผู้คนสัมผัสได้

           การประชุมครั้งนี้จึงอยู่ในรูปของการ share ประสบการณ์ และการ ลปรร.

วิจารณ์ พานิช
๒๓ กย. ๔๙