การเกิดของความรู้หรือปัญญา (Knowledge or Wishdom)


สิ่งที่ได้รับมาจะเป็น Data หรือ Information (ข้อมูลหรือสารสนเทศ)


จะเกิดอะไรนั้นขึ้นอยู่กับผู้รับสาร


ว่ากระจกใจของผู้รับสารมีความสดใสหรือมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด