หลังจากเปิด blog ไว้นาน วันนี้โอกาสดี จึงได้ฤกษ์เปิดเสียที...

ได้เรียน ได้รู้ ได้ฟังคำบรรยายเกี่ยวกับ KM มาจากหลายแหล่ง ทั้ง แนวคิดผังปลาทูของ สคส. โดย ดร. ประพนธ์ ผาสุขยืด และจากแหล่งอื่นๆ ในต่างประเทศ ทำให้รู้สึกว่า ทุกแหล่งมักเน้นว่า ความรู้มีอยู่ทั่วไป หรือทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเราล้วนแล้วแต่เป็นความรู้ทั้งสิ้น ดังนั้น สิ่งที่สำคัญของ KM จึงไม่ได้อยู่ที่ตัว K หรือคำว่า Knowledge หรือ ความรู้ แต่อยู่ที่ตัว M หรือคำว่า Management หรือ การจัดการ หากมีความรู้ แต่ไม่มีการจัดการ ความรู้เหล่านั้นก็จะไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควร นั้นก็คือ อาจจะไม่มีความรู้ นั่นเอง...

สังเกตพบว่า นักบริหารการศึกษาไทย ส่วนใหญ่มีความรู้ในเรื่องการบริหารค่อนข้างดี แต่มักยังนึกไม่ถึงว่า ตนควรใช้หลักและทฤษฎีการบริหารอย่างไร มาจัดกระทำกับความรู้ในองค์กร หรือหน่วยงานของตน...