เราเข้าชุมชนเพื่อนำงานเข้าสู่ระบบการพัฒนาชุมชน มีตัวแทนชุมชนร่วมเสวนาจำนวน 35 ราย เราพบว่างานชุมชนมีความเข้มข้นของการนำภูมิปัญญามาใช้คือกระเดื่องสวิทไฟฟ้าแบบง่าย ให้นำในฟาร์มไก่เนือ้ ซึ่งประหยัดและมีคุณภาพเท่ากับสินค้าอินเตอร์ด้วยนะ

         ในโอกาสหน้าจะนำรายละเอียดเพิ่มเติมให้นะครับ