พิธีกรงานฌาปนกิจศพ(หน้าเมรุบ้านแพะ)

"พี่หนาน"
เพื่อความสะดวกในการทำหน้าที่อันสำคัญในงานฌาปนกิจศพ เชิญพิธีกรทุกท่านสามารถนำฟอร์มที่ผมเขียนบันทึกไว้นี้ไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม พร้อมกับดูกลอนที่สามารถปรับใช้ในงานศพได้นำไปประกอบการพูดด้วยนะครับ

๑/๑๒/๒๕๕๕

(แบบธรรมดา พิธีกรทำหน้าที่คนเดียว)

งานฌาปนกิจศพ คุณ..........................................................

ลำดับงานฌาปณกิจศพ


1. ทักที่ประชุม แนะนำตนและกล่าวขอบคุณ

กราบนมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพ เรียน......................................และผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่าน

กระผม นายพรพจน์ เรียงประพัฒน์ พิธีกรรับเชิญงานฌาปนกิจศพบ้านแพะ ได้รับฉันทานุมัติจากเจ้าภาพให้ทำหน้าที่พิธีกรอ่านรายนามผู้มีเกียรติทอดผ้าบังสุกุล เนื่องในงานฌาปณกิจศพ คุณ............................ในครั้งนี้ นับเป็นเกียรติสำหรับผมเป็นอย่างยิ่ง

ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า คุณ............................................. เกิดเมื่อวันที่..............เดือน.....................พ.ศ........................ได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่....................เดือน.......................พ.ศ................ที่ผ่านมา ด้วยสาเหต.............................................คณะญาติมีคุณ......เป็นผู้นำบำเพ็ญกุศลศพ ตักบาตรทำบุญ นิมนต์พระสวดพระอภิธรรมเป็นเวลา 3 วัน 3 คืน และเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาได้นิมนต์พระคุณท่านสวดมาติกาและบังสุกุลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ลำดับแรกขออนุญาตนำคำขอบคุณของเจ้าภาพมากล่าวแทนความรู้สึก ดังนี้

ขอกราบขอบพระคุณ ท่านผู้มีเกียรติและญาติมิตรทุกท่าน ที่กรุณาให้เกียรติมาร่วมพิธีรดน้ำศพ ร่วมฟัง และร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม นำพวงหรีด มาลัย ดอกไม้ มาเคารพศพและร่วมทำบุญกุศล อุทิศแก่ คุณ.........................................ในวาระต่าง ๆ ตลอดจนมาร่วมเป็นเกียรติ ในงานฌาปณกิจศพ ในครั้งนี้

เจ้าภาพรู้สึกซาบซึ้งและขอขอบคุณ ในความกรุณาของทุกท่านเป็นอย่างสูง และจะจารึกไว้ในความทรงจำตลอดไป หากมีสิ่งใดบกพร่องประการใด ทางเจ้าภาพ ต้องกราบขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย

เจ้าภาพ ญาติ และหลาน

.......พุทธศักราช 25......

2. การทอดผ้าบังสุกุล (ผ้าสบง)

ลำดับต่อไป เป็นการทอดผ้าบังสุกุล กระผมขออนุญาตอ่านรายนามท่านผู้มีเกียรติทอดผ้าบังสุกุลเพื่อเป็นเกียรติกับเจ้าภาพและผู้วายชนม์เป็นลำดับไป และขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติได้เดินออกมารับผ้าบังสุกุลยังเจ้าภาพทางด้านขวามือของผม แล้วนำไปวางบนสายโยงด้านหน้าพระคุณท่านได้เลยนะครับ

ท่านแรกขอเรียนเชิญ.......................................ตำแหน่ง.........................................

ฯ ล ฯ

และขอเรียนเชิญ .................................................ตำแหน่ง.............................................

ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติได้ทอดผ้าบังสุกุลครบทุกท่านแล้ว กระผมขอกราบนิมนต์พระคุณท่าน พิจารณาผ้าบังสุกุลครับผม


3. การทอดผ้าป่าบนเมรุ

งานฌาปนกิจศพ คุณ................................................ผู้วายชนม์ในวันนี้ ได้รับเกียรติจาก ศูนย์ อปพร.อบต.บ่อทอง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ อพปร. มาช่วยให้ความสะดวกกับคณะเจ้าภาพ จึงขอเรียนเชิญ อปพร. เป็นตัวแทนเจ้าภาพในพิธีการต่าง ๆ เพื่อให้งานดำเนินการไปได้ด้วยดี

ขออนุญาตเรียนเชิญ อปพร. 4 ท่าน คือ

1. นาย/ นาง.........................................................................

2. นาย/ นาง.........................................................................

3. นาย/ นาง.........................................................................

4. นาย/ นาง.........................................................................

ได้ให้เกียรติเป็นตัวแทนเจ้าภาพนำถังผ้าป่าทั้ง 4 ชุด ขึ้นวางด้านหน้าโลงศพผู้วายชนม์ เรียนเชิญครับ

ขอกราบนิมนต์พระคุณท่าน(ใช้ตามความนิยม) 4 รูป หรือ 4 หัววัด ดังต่อไปนี้

พระ ..........................................วัด.....................................

พระ ..........................................วัด.....................................

พระ .........................................วัด......................................

พระ .........................................วัด......................................

พิจารณาผ้าป่าหน้าศพบนเมรุ ขอกราบนิมนต์ครับ (รอให้พระกลับมานั่งก่อน)

4. ถวายปัจจัยพระสงฆ์ สามเณร รับพร กราบพระ

เรียนเชิญเจ้าภาพถวายปัจจัยพระสงฆ์ และสามเณรทุกรูป (เสร็จแล้ว) ขอเชิญท่านผู้มีเกียรติ ญาติ พี่น้อง ที่เคารพนับถือทุกท่านได้กรวดน้ำ รับพร จากพระสงฆ์ และกราบพระพร้อมกันเป็นลำดับไป


5. การทอดผ้าไตรบังสุกุล

ก่อนที่จะประกอบพิธีฌาปนกิจศพ คุณ....................................นั้น คณะเจ้าภาพจะได้จัดให้มีการประกอบพิธีทอดผ้าไตรบังสุกุลอีกครั้งหนึ่ง ก่อนที่เรือนร่างจะมอดไหม้สลายเป็นอังคาร ในการทอดผ้าไตรบังสุกุลครั้งนี้ จะขอเรียนเชิญผู้มีเกียรติ ทำการทอดผ้าด้านหน้าศพผู้วายชนม์บนเมรุ ครั้งละ 2 ท่าน และเรียนเชิญ อปพร. 2 ท่าน เป็นผู้เชิญผ้า ดังต่อไปนี้

1. นาย/ นาง.......................................
2. นาย/ นาง......................................

เรียนเชิญครับ

สำหรับผู้มีเกียรติที่ได้รับเชิญให้ขึ้นทอดผ้าไตรบังสุกุล 2 ท่าน

ท่านแรก ขอเรียนเชิญ......................................ตำแหน่ง..............................และ ท่านที่ 2 ขอเรียนเชิญ..........................................ตำแหน่ง.................................

เป็นเกียรติทอดผ้าไตรบังสุกุล เรียนเชิญครับ

* ขอกราบนิมนต์พระคุณท่าน(ใช้ตามความนิยม)

พระ.........................................ตำแหน่ง................................

วัด....................................และ ขอกราบนิมนต์พระคุณท่าน พระ..............................

ตำแหน่ง..............................วัด......................................

พิจารณาผ้าไตรบังสุกุล ขอกราบนิมนต์ครับ

(พระลงมาแล้ว กล่าวคำขอบคุณผู้ทอดผ้าไตรบังสุกุลทั้งสองท่าน)

· ขอขอบคุณ คุณ............................ตำแหน่ง...............................และ

· ขอขอบคุณ คุณ..............................ตำแหน่ง...........................ไว้ ณ โอกาสนี้ครับ

**รอบที่ 2 ก็มีลักษณะเดียวกันกับ รอบแรก

6. การมอบทุน อ่านประวัติ และยืนไว้อาลัย

การมอบทุน

เจ้าภาพมีจิตเป็นกุศล เล็งเห็นการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม เช่น การบริจาคทาน จึงได้จัดให้มีการมอบเงินเป็นสาธารณกุศล ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเป็นการอุทิศถวาย มอบให้แด่ดวงวิญญาณของ คุณ...............................................ผู้วายชนม์ จำนวน....6.....กองทุน ขอเชิญหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ส่งตัวแทนออกมารับมอบด้วยครับ

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพะ ผู้รับมอบ.........................ตำแหน่ง...........................

2. โรงเรียนบ้านแพะ ผู้รับมอบ................................ตำแหน่ง...................................

3. วัดใหม่เจริญธรรม ผู้รับมอบ...............................ตำแหน่ง....................................

4. วัดราชคีรีวิเศษ ผู้รับมอบ...................................ตำแหน่ง....................................

5. ศูนย์ อปพร.อบต.บ่อทองผู้รับมอบ............................ตำแหน่ง...............................

6. กองทุนแม่ของแผ่นดิน ผู้รับมอบ............................ตำแหน่ง...............................


อ่านประวัติ

“ขอบคุณความตาย ที่ทำให้ฉากสุดท้ายของชีวิตสมบูรณ์แบบ” ท่าน ว.วชิรเมธี ได้เขียนเป็นแนวคิดเอาไว้ ความตายคือสถานีสุดท้ายของชิวิต ตะวันมีขึ้นแล้วก็ตก ชีวิตมีเกิดแล้วก็ดับ เฉกเช่นเดียวกันกับชีวิตของ คุณ.................................ผู้วายชนม์ คุณงามความดีนานัปการที่ท่านได้สร้างสมเอาไว้ในแผ่นดิน กระดาษเท่าผืนดิน หมึกปากกาเท่ามหาสมุทรก็สุดพรรณา พระคุณของท่านได้

จึงขอนำเรียนประวัติโดยย่อของ คุณ..............................................ถ่ายทอดโดย นาย/น.ส./เด็กหญิง..............................................ผู้เป็น........................ของผู้วายชนม์ เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้เห็นเป็นแบบอย่าง และร่วมอนุโมทนาในความดีของผู้วายชนม์ เชิญครับ

(*อ่านไปตามลำดับ เช่น ประวัติ ศาสนา การรักษาพยาบาล การถึงแก่กรรม กล่าวไว้อาลัย อาลัยรักผู้วายชนม์)


การยืนไว้อาลัย

ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับ มีคำพระกล่าวไว้ว่า “รูปัง ชีระติ มัจจานัง นามะ โคตตัง นะ ชีระติ” (ร่างกายของสัตว์(คน)ย่อยยับได้ แต่ชื่อและสกุลไม่ย่อยยับ) แปลเป็นค่าวกำเมืองได้ลักษณะดังนี้(ปรับใช้ตามเหมาะสม)


ปล๋ากล๋ายเป๋นฮ๊า(ปลาร้า)คนกล๋ายเป๋นหยัง ต๋ายแล้วเหม็นดัง กลิ่นกลบทั่วบ้าน

ถึงเป็นเมียผัว เปิ้นยังผ่าจ้าน(ทำผัวเมียให้เลิกกัน) ตั้ดขาดวิญญาณ เรียกร๊อง(ตัดสายผัวสายเมีย)

สิ่งตี้บ่าต๋าย จื่อเสียงปี้น๊อง ดีชั่วติดต้อง ตั๋วไป

แม้นว่าไปต๊ก อยู่ห้องแหนไหน จื่อเสียงบ่าไป โตยใจ๋หนาเจ้า ๆ

(กลอนภาคกลาง)

อันร่างกายตายแล้วก็สูญสิ้น ถมแผ่นดินหมดไปไร้ความหมาย

ส่วนชื่อเสียงชั่วดีไม่มีวาย เป็นที่หมายกล่าวขานนิรันดร

ธรรมดามนุษย์ทุกคนเมื่อคราวสิ้นชีวิตแล้ว สรีระร่างกายจะถูกฝังหรือถูกเผาไหม้ จนหมดสิ้นไป ไม่มีอะไรเหลืออยู่เลย คงเหลือแต่คุณงามความดีที่ได้สร้างสมเอาไว้ จะปรากฏอยู่ในดวงใจของคนในครอบครัว ญาติมิตร และผู้ที่เคารพนับถือเท่านั้น คุณ................................................ก็เช่นเดียวกัน ซึ่งท่านจะได้รับการประชุมเพลิง ในอีกไม่กี่นาข้างหน้านี้ เพลิงก็จะเผาไหม้สรีระร่างกายของท่านให้หมดสิ้นไป ไม่มีอะไรเหลืออยู่เลย คงเหลือแต่กุศลกรรมคุณงามความดีที่ท่านได้สร้างสมไว้ จะปรากฏอยู่ในดวงใจของคนในครอบครัว ญาติมิตร และผู้ที่เคารพนับถือ ตราบชั่วกาลนาน

เพื่อเป็นการแสดงความเคารพ รำลึกถึง และอาลัย คุณ.................................ผู้วายชนม์เป็นครั้งสุดท้าย จึงขออนุญาตเรียนเชิญผู้มีเกียรติทุกท่าน ได้โปรดยืนขึ้นสำรวมจิตอุทิศส่วนกุศลเป็นเวลา 1 นาที ขออนุญาตเรียนเชิญครับ

(กล่าวคำอธิษฐานจิตตอนยืนไว้อาลัย)

อิ­มินา กะตะปุญเญนะ ขอตั้งกัลยาณจิตอธิษฐาน ด้วยอำนาจแห่งการบำเพ็ญกุศลที่คณะญาติ ครอบครัวคุณ ........................................ตลอดถึงท่านที่เคารพนับถือ ได้ร่วมกันบำเพ็ญมาตั้งแต่ต้นจนอวสาน รวมกับกุศลจิตทุกดวงของทุกท่านที่มาประชุมกันอยู่ ณ ที่นี้ จงสำเร็จเป็นปัตตานุโมทนาวิบากสมบัติอันไพบูลย์ ส่งผลดลบันดาลให้ดวงวิญญาณของคุณ..........................................ประสบสันติสุขในสุคติทิพยวิมาน สมดังเจตนาอุทิศทุกประการเทอญ

(กลอนอธิษฐานจิตตอนยืนไว้อาลัย ผมเขียนตอนงานศพคุณชนะ ขวัญอ่อน บ้านปางค้อ 20/04/56)


อิ­มินา กะตะ ปุญเญนะ ตั้งสัจจะ พลังจิต มิตรวงศา
รวมกับญาติ ผู้วายชนม์ แต่ต้นมา สร้างนำพา เป็นกองบุญ ช่วยหนุนนำ
ทั้งให้ทาน รักษาศีล ฟังพระสวด แล้วก็กรวด น้ำส่งให้ ได้ชื่นฉ่ำ
ขอให้คุณ..พ่อชนะ..พบทางธรรม สบสุขล้ำ บนสวรรค์ นิรันกาล ฯ.
*นำไปปรับใช้ตามความเหมาะสมโดยเปลี่ยนชื่อผู้ตายตรง พ่อชนะ นะครั

...ขอขอบพระคุณทุกท่าน เชิญนั่งครับ.

7. การทอดผ้าไตรบังสุกุล (ประธาน)

ลำดับต่อไปเป็นการทอดผ้าไตรบังสุกุล หรือไตรเอกบังสุกุล เจ้าภาพได้มอบหมายให้ นาย/ นาง/ นางสาว.............................................เป็นผู้เชิญผ้า เรียนเชิญครับ

เจ้าภาพขอกราบเรียนเชิญ (ใช้ตามความนิยม)

คุณ.........................ตำแหน่ง.......................เป็นเกียรติทอดผ้าไตรบังสุกุลและเป็นประธานประกอบพิธีฌาปนกิจศพฝ่ายฆราวาส ขอกราบเรียนเชิญครับ

ขอกราบนิมนต์ ท่านพระครู...............................เจ้าคณะ.......................เจ้าอาวาสวัด................................... ขึ้นพิจารณาผ้าไตรบังสุกุล และเป็นประธานประกอบพิธีฌาปณกิจศพ ฝ่ายสงฆ์ ขอกราบนิมนต์ด้วยความเคารพ ครับผม

(กราบขอบคุณประธานฝ่ายฆราวาสเมื่อเดินลงมาจากเมรุ)

* ขอขอบพระคุณ คุณ.......................................ตำแหน่ง.............................เป็นอย่างสูง ที่ให้เกียรติกับทางเจ้าภาพเป็นประธานในการทอดผ้าไตรเอกบังสุกุลครั้งนี้ ครับผม


8. นิมนต์พระนำสามเณรใหม่พิจารณาศพ

กราบนิมนต์พระ.................................... ได้นำสามเณรบวชหน้าไฟ ขึ้นพิจารณาปลงสังเวชบนเมรุ พร้อมกับวางดอกไม้จันทน์ ครับผม

(รอให้พระและสามเณรใหม่กลับมาแล้วจึงเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติวางดอกไม้จันทน์)


9. เชิญผู้มีเกียรติวางดอกไม้จันทน์

ท่านผู้มีเกียติครับ ลำดับแรกขอเรียนเชิญ กำนัน.......................... ผู้นำหมู่บ้าน ขึ้นนำวางดอกไม้จันทน์ก่อน จากนั้นเพื่อความเป็นระเบียบ ขอเรียนเชิญผู้มีเกียรติทุกท่านเดินตามขึ้นบันไดด้านหน้า 4 แถว และลงด้านข้างทั้งสองด้านด้านละ 2 แถว เพื่อรับของที่ระลึก และเพื่อเจ้าภาพจะได้ไหว้ขอบคุณท่านผู้มีเกียรติ

(กลอนตอนวางดอกไม้จันทน์)

ชีวิตสุข ทุกข์นี้ ชี้เห็นหรือ

จะรวยฤา ยากจน คนอย่างไหน

เป็นเศรษฐี มีเงินล้าน สักปานใด

จนหรือไพร่ ต้อยต่ำ แสนลำเค็ญ

ล้วนมาพัก เชิงตะกอน นอนที่นี้

เข้าของมี เงินทอง มองไม่เห็น

ดอกไม้จันทน์ เท่านั้นหนา มาวางเวน

ของจำเป็น มอบให้ ในวันลาฯ

กระผม นายพรพจน์ เรียงประพัฒน์ ในนามของคณะเจ้าภาพ มีความซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่งที่ท่านผู้มีเกียรติทั้งหลาย ได้กรุณามาร่วมงานฌาปนกิจศพ คุณ.....................................ในวันนี้ โดยเฉพาะคุณ........................................ตำแหน่ง..............................ได้กรุณาเป็นอย่างยิ่งที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีประชุมเพลิง จึงขอขอบพระคุณท่านประธานในพิธีและขอบคุณผู้มีเกียรติทุกท่านเป็นอย่างสูง

หากการต้อนรับใดไม่ทั่วถึง หรือมีข้อบกพร่องประการใด คณะเจ้าภาพของกราบขออภัยมา ณ โอกาสนี้อีกครั้ง ความกรุณาที่ท่านทั้งหลายมอบให้ในวันนี้ จะอยู่ในความทรงจำของคณะเจ้าภาพตลอดไป

ขอบารมีขององค์หลวงพ่อขาว พระพุทธชินราชประจำหมู่บ้าน จงปกปักรักษาท่านให้เดินทางกลับด้วยสวัสดิภาพ และขอให้กุศลผลบุญจงมีแด่ทุกคนทุกท่าน

ที่งานนี้ สำเร็จ ลงเรียบร้อย

ทั้งงานน้อย งานใหญ่ ผ่านไปแล้ว

เพราะทุกท่าน ห่วงใย และให้แนว

งานเสร็จแล้ว กราบอีกรอบ ด้วยขอบคุณ

หรือปิดท้ายด้วยคำกลอน
ขอพุทธานุภาพ บำราบทุกข์ ประสบสุข สิ้นเศร้าโศก ศรีสดใส
ขอธรรมานุภาพ บำราบภัย อุปสรรคใดใด ไกลจากตัว
ขอสังฆานุภาพ บำราบโรค ประสบโชค รวยทรัพย์ เป็นเจ้าสัว
ร่างกายฟิต จิตผ่องใส ไม่หมองมัว จงถ้วนทั่ว แด่ทุกท่าน ทุกวันคืน

ขอขอบคุณและ....สวัสดีครับ.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน social and public

คำสำคัญ (Tags)#พิธีกรงานศพ#พิธีกรงานฌาปนกิจศพ#งานฌาปนกิจศพ(บ้านแพะ)#งานศพหน้าเมรุ#ฟอร์มพูดงานฌาปนกิจศพ#สคริปงานศพหน้าเมรุ#แนวทางพูดงานศพ#โฆษกงานศพ

หมายเลขบันทึก: 510641, เขียน: 01 Dec 2012 @ 17:39 (), แก้ไข: 21 Sep 2015 @ 15:20 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง, ดอกไม้: 3, ความเห็น: 6, อ่าน: คลิก


ความเห็น (6)

เขียนเมื่อ 
  • ขอขอบคุณคุณชยันต์ เพชรศรีจันทร์
  • ขอขอบคุณคุณประกาย ที่หน้าฉวยและหน้าตาดี
  • ทั้งสองท่านมากนะครับที่เข้ามามอบดอกไม้ให้
  • ความในใจ

*ผมเคยเข้ามาเขียนฟอร์มเกี่ยวกับงานฌาปนกิจศพของหมู่บ้านผมเมื่อตอนที่เข้ามาสมัคร G2Kn ใหม่ๆ และได้รับทั้งดอกไม้และก้อนอิฐมาก็หลายท่าน  จึงมีความพยายามที่จะปรับปรุงสำนวนใหม่ แต่ก็คงไม่ได้อะไรมากนัก  เพราะส่วนใหญ่จะใช้ "คำ" ตามความนิยมเสียมากกว่า  ถ้าหากผู้รู้ท่านใดที่เข้ามาอ่านแล้วคิดว่า ผมยังมีข้อพร่องอะไรในหลาย ๆ ด้านอยู่  ก็ให้ความกรุณาชี้แนะอย่างเป็นรูปธรรมด้วยนะครับ  จักขอบพระคุณอย่างสูง

ปล.อย่าลืมนำเอากลอนที่ใช้ในงานศพที่ผมรวบรวมมาไว้ในบันทึกต่อไป  เอาไปปรับใช้ด้วยนะครับ

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณคุณเมืองน่ารักอีกท่านที่ให้กำลังใจนะครับ

สมชาย พะนิจรัมย์
IP: xxx.52.78.171
เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณครับกระผมจำนำไปประยุกต์ใช้ ขอบคุณครับ

เข็มพร ชินนอก
IP: xxx.53.61.203
เขียนเมื่อ 

ดีมากครับเป็นประโยชน์แก่พิธีกรหน้าใหม่ ผมขอนำไปใช้บ้างนะครับ สาธุ


สิทธิพร
IP: xxx.175.249.16
เขียนเมื่อ 

เป็นความรู้อันทรงคุณค่าที่หาได้ยากยิ่งแล้วครับ....ขอให้ท่านเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และมีมันสมองที่ปราชญ์เปรื่องยิ่งขึ้นไปครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณคุณสิทธิพร ที่ให้คำชมและคำอวยพรมากครับ

ยินดียิ่งหากจักทำให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมได้อย่างมากนะครับผม