ปัญหาการส่งผู้ร้ายข้ามแดน

อาชญากรรมข้ามชาติ

        กฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนคืออะไรหนอ

         กฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน คือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งคืนบุคคลซึ่งได้กระทำความผิดไปยังอีกรัฐหนึ่งอย่างเป็นทางการ เพื่อการฟ้องคดี

         ผู้ร้ายข้ามแดน คือ บุคคลซึ่งได้กระทำความผิดแล้วหลบหนีไปอาศัยอยู่ในอีกรัฐหนึ่ง

          อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ คือ การกระทำความผิดที่ประกอบขึ้นโดยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ และความเชี่ยวชาญที่ตนเองมีอยู่ กระทำความผิดที่ทำให้เกิดความเสียหายอย่างมากมาย ต่อสังคมและประเทศชาติ

         ข้าพเจ้ามีความสนใจและใคร่สงสัยเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ซึ่งถือได้ว่าเป็นกฎหมายเกี่ยวกับความผิดทางเศรษฐกิจที่เป็นความผิดในทางอาญาระหว่างประเทศและมีข้อน่าสนใจที่ว่ากฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนนั้นมีความสอดคล้องตามหลักทั่วไปแห่งกฎหมายระหว่างประเทศ (Principle of International Law) มากน้อยเพียงใดสามารถปรับใช้ตามหลักกฎหมายจารีตประเพณี (Traditional Law) ของแต่ละรัฐ หรือกฎหมายอย่างอื่นได้หรือไม่ มีแนวความคิดหรือทฤษฎีบทในทางนิติศาสตร์อย่างใดบ้าง ที่เกี่ยวข้องอันเป็นแนวทางที่นานาอารยประเทศหรือประชาคมโลกยอมรับ และนำมาใช้เป็นแนวทางบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งข้าพเจ้าจะศึกษาถึงแนวคิดในเรื่องกฎหมายว่า ด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนของนักวิชาการสาขาต่างๆ เจ้าพนักงานผู้บังคับใช้กฎหมายว่ามีปัญหาใดที่พบ และเป็นช่องว่างของกฎหมายที่ผู้กระทำผิดมักใช้เป็นเหตุให้หลุดพ้นจากการถูกลงโทษไปได้ ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ในส่วนที่เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจในเรื่องของภาคความผิดอาญาระหว่างประเทศ สำหรับในประเทศไทยมีแบบคดีอาญาทั่วไปที่ชัดเจน แต่มันจะส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่เศรษฐกิจของประเทศที่มูลค่ามหาศาล ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงอยากศึกษาถึงสภาพการของการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน เกี่ยวกับความผิดทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในลักษณะอื่นๆ เช่น ความผิดเกี่ยวกับภาษีศุลกากร ความผิดเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น และรวมไปถึงความผิดทางอาญาอื่นๆ ที่เป็นความผิดต่อชีวิต ร่างกาย และความมั่นคงลักษณะอื่นๆ เป็นต้น ทั้งนี้การศึกษาในเบื้องต้นจะทำให้ทราบถึงรูปแบบและพฤติการณ์ในการกระทำความผิดตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่มักและอาจเกิดขึ้นในปัจจุบัน ช่องว่างที่ผู้กระทำใช้เป็นข้อต่อสู้ เพื่อให้ตนเองหลุดพ้นจากการลงโทษของกฎหมายและเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงหรือแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรัฐ อันเป็นการแสวงหาความร่วมมือในการป้องกันปัญหาอาชญากรข้ามชาติ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชาปัญหากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

คำสำคัญ (Tags)#ปัญหากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

หมายเลขบันทึก: 51046, เขียน: 21 Sep 2006 @ 00:25 (), แก้ไข: 08 Jun 2012 @ 11:49 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
พยายามเว้นวรรคหน่อยนะคะ