หัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่องการปรับสถานะคนต่างด้าวที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

จักรพันธ์
พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 เป็นกฎหมายเฉพาะที่ยกเว้นกฎหมายทั่วไป
ในรัฐหนึ่งๆนั้น นอกจากจะประกอบไปด้วยพลเมือง(Citizen)ของรัฐนั้นแล้ว ก็ยังประกอบไปด้วยบุคคลที่มิได้เป็นพลเมืองของรัฐนั้นก็ได้ ซึ่งในทางกฎหมายระหว่างประเทศ เรียกว่าคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว(Alien)โดยเฉพาะในปัจจุบันซึ่งทุกประเทศในโลกต่างก็กำลังเข้าสู่ยุคการเปิดเสรีทางการค้าและบริการ ซึ่งนอกจากจะเกิดการไหลบ่าของสินค้าและบริการเข้ามายังประเทศไทยแล้ว การไหลบ่าของคนต่างด้าวเข้ามายังประเทศไทย ก็เป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่ประเทศไทยจะต้องเผชิญอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าสิทธิของคนต่างด้าวนั้น ขึ้นอยู่กับกฎหมายภายในของรัฐเจ้าของดินแดนที่คนต่างด้าวผู้นั้นพักอาศัยอยู่ และโดยปกติแล้วสิทธิของคนต่างด้าวย่อมไม่เสมอกับคนชาติ ยกเว้นกรณีเป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชน อย่างไรก็ตามในฐานะที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก(World Trade Organization)บรรดากฎเกณฑ์ตลอดจนข้อบังคับที่เกี่ยวกับการเข้ามา และพักอาศัยในประเทศไทย การทำงาน การถือครองที่ดิน จะต้องสอดคล้องและไม่ขัดแย้งกับพันธกรณีขององค์การการค้าโลกด้วย ในส่วนหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่สนใจจะทำคือเรื่อง การปรับสถานะคนต่างด้าวที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทย ซึ่งเรื่องที่สนใจจะทำมความเกี่ยวพันหรือมีเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมานระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล โดยอาศัยจากหลัก Social Need ดังนี้ 1.เป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมาย(Law) โดยกฏหมายหมายที่เกี่ยวข้องกับการวางมาตรการควบคุมคนต่างด้าวที่จะเข้าและออกในประเทศไทย มีอยู่ 3 ลักษณะที่สำคัญคือ ก)กฏหมายทั่วไป ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ซึ่งถือเป็นกฎหมายหลักในการควบคุมการเข้ามา การอยู่อาศัย และการออกนอกประเทศไทย ข)สนธิสัญญาทวิภาคี ที่เรียกว่า Bilateral Investment Treaties หรือ BITs ค)กฎหมายเฉพาะ ได้แก่ พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 2.เป็นเรื่องระหว่างประเทศ (Internationalism) จาก List of Article for the Entire Encyclopedia Instalment 1-12 นั้นมีหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องที่จะเขียนเช่น ก)Alien(8),Alien Admission(8),Alien.Expultion and Deportation(8),Alien Property(8) ข)Foreign Investment(8),Free Trade Area(8) ค)Immigration(8),Investment Code(8),Invesment Disputes Convention and International Centre for the Settlement of(5) ง)Migrant Worker(8),Migration Movement(8) 3.เป็นเรื่องเอกชน (Private Person) เนื่องจากพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 เป็นกฎหมายเฉพาะที่ยกเว้นกฎหมายทั่วไป ดังนั้น การเข้ามาของคนต่างด้าวที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจึงไม่อยู่ในเงื่อนไขหรือได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมื่องก็ได้ เช่นกรณีที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อศึกษาลู่ทางการลงทุน หรือกระทำการอื่นใดที่จะเป็นประโยชน์ต่อการลงทุนได้ตามกำหนดระยะเวลาให้อยู่ในราชอาณาจักรเท่าที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจะเห็นสมควร กรณีนี้จึงเห็นได้ว่าการเข้ามาในประเทศของนักธุรกิจที่เป็นคนต่างด้าวจึงแตกต่างจากคนต่างด้าวทั่วๆไป ดังนั้น จึงจะเน้นการศึกษาในเรื่องของสถานะของคนต่างด้าวที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยและได้รับการส่งเสริมการลงทุน ว่าปัจจุบันมีสถานเป็นอย่างไร มีข้อบกพร่องหรือข้อควรแก้ไขปรับปรุงอย่างไร เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาวการณ์ที่จะเปลี่ยนไปในอนาคตของโลกยุคโลกาภิวัตน์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชาปัญหากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลความเห็น (0)