เผยแพร่ผลงานวิชาการเรื่อง รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียน โดยใช้กิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม


TO BE NUMBER ONE

บทคัดย่อ

หัวข้อเรื่อง    รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนโดยใช้กิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE
                      ของโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม  
ชื่อผู้ประเมิน    นายฉัตรชัย  เทพขจร
ที่ปรึกษา         นายจรัญ  ดีงาม 
ปีการศึกษา      2554


 

นายฉัตรชัย เทพขจร รองผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
ได้รับพระราชทานเกียรติบัตรจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ ฯ  ที่โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
ได้เป็นตัวแทนระดับภาคกลางและตะวันออก ในการประกวดแข่งขัน ชมรม TO BE NUMBER ONE 

    รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนโดยใช้กิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ครั้งนี้ ประยุกต์ใช้แบบการประเมินตามรูปแบบจำลองซิปป์ (CIPP Model) ของสตัฟเฟิลบีมและคณะ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านบริบทเกี่ยวกับความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ ด้านปัจจัยเบื้องต้นเกี่ยวกับความพร้อม ด้านกระบวนการเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติงานตามขั้นตอน และด้านผลผลิตเกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้นหลังจากจบโครงการแล้ว ด้านผลที่เกิดแก่โรงเรียนและผลที่เกิดแก่นักเรียน กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหาร/ครู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2554 ผู้ปกครองที่เป็นคณะกรรมการเครือข่ายโรงเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวม จำนวน 224 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเป็น แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าสถิติที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ชื่อ SPSS Version 15 ส่วนข้อมูลจากเอกสารหลักฐานต่างๆใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ผลการประเมินปรากฏดังนี้ 


     ด้านบริบทเกี่ยวกับความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของโครงการ ความเหมาะสมของเนื้อหาสาระของโครงการ และความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้อง พบว่า ผลการประเมินมีความสอดคล้อง ทุกรายการ โดยมีระดับการปฏิบัติในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนรายการประเมินที่มีระดับการปฏิบัติต่ำสุด คือ กิจกรรมในโครงการสามารถแก้ปัญหาด้านพฤติกรรมนักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง และคนมีสุขได้ การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
ด้านปัจจัยเบื้องต้นเกี่ยวกับความพร้อมของบุคคลากร อาคาร สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และระยะเวลาในการดำเนินโครงการ พบว่า ผลการประเมินมีความพร้อมทุกรายการ โดยมีระดับการปฏิบัติ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนรายการประเมินที่มีระดับการปฏิบัติต่ำสุด คือ มีวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน กิจกรรม ในโครงการอย่างเพียงพอการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
     
     ด้านกระบวนการเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติงานตามขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินงานด้านการวางแผนงาน การจัดกิจกรรมและการประเมินผลของโครงการ พบว่า ผลการประเมิน มีการปฏิบัติงาน ตามขั้นตอนต่าง ๆ ทุกรายการ โดยมีระดับการปฏิบัติในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนรายการประเมินที่มีระดับการปฏิบัติต่ำสุด มี 2 รายการ คือ กิจกรรมในโครงการมีความสอดคล้องกับ ความต้องการของนักเรียน และมีการประชุมคณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนิเทศกำกับและติดตาม การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 

     ด้านกระบวนการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะคนดี พบว่า ผลการประเมิน 
ด้านกระบวนการมีการปฏิบัติงาน ตามขั้นตอนต่าง ๆ ทุกรายการ โดยมีระดับการปฏิบัติในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนรายการประเมินที่มีระดับการปฏิบัติต่ำสุด คือ กิจกรรม ธ.ค.ร่วมใจ Recycle เป็นการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดปริมาณมูลฝอย ลดภาวะโลกร้อนและสร้างจิตสาธารณะ การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ด้านกระบวนการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะคนเก่ง พบว่า ผลการประเมินด้านกระบวนการมีการปฏิบัติงานตามขั้นตอนต่างๆ ทุกรายการ โดยมีระดับการปฏิบัติในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนรายการประเมินที่มีระดับการปฏิบัติต่ำสุดคือกิจกรรมโลกหมุนได้ด้วยมือฉัน ใช้สื่อการเรียนรู้แบบบทเรียนสำเร็จรูปสอดคล้องกับเรื่องเพศศึกษา รายวิชา สุขศึกษาและพลานามัยทำให้นักเรียนสนใจเรียนรู้มากขึ้น การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ด้านกระบวนการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะคนมีสุข พบว่า ผลการประเมินด้านกระบวนการมีการปฏิบัติงานตามขั้นตอนต่างๆ ทุกรายการ โดยมีระดับการปฏิบัติในระดับมากที่สุดทุกรายการ ส่วนรายการประเมินที่มีระดับการปฏิบัติต่ำสุดคือ ใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เข้ามาใช้ในการช่วยเหลือสมาชิกที่มีปัญหาด้านพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และติดสารเสพติดการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด 
     
     ด้านผลผลิตเกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้นหลังจากจบโครงการแล้ว พบว่าผลการประเมินด้านผลที่เกิดแก่โรงเรียนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทุกรายการ โดยมีระดับการปฏิบัติในระดับมากที่สุด ส่วนรายการประเมินที่มีระดับการปฏิบัติต่ำสุดคือ กองทุนของชมรม มีการระดมทุนจากทุกภาคส่วน มีระบบการบริหารจัดการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านผลผลิตเกี่ยวกับผลที่เกิดแก่นักเรียน พบว่า ผลการประเมินด้านผลที่เกิดแก่นักเรียนมีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทุกรายการ มีคุณลักษณะของคนดี คนเก่ง คนมีสุข โดยมีระดับการปฏิบัติในระดับมากที่สุดทั้ง 3 รายการ ส่วนรายการประเมินด้านคุณลักษณะของคนดี ที่มีระดับการปฏิบัติต่ำสุดคือ ภูมิใจในความเป็นไทยเห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ส่วนรายการประเมินด้านคุณลักษณะของคนเก่ง ที่มีระดับการปฏิบัติต่ำสุดคือ สนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ รอบตัว ใช้ห้องสมุดและสื่อทั้งในและนอกโรงเรียน และ รายการประเมินด้านคุณลักษณะของคนมีสุข ที่มีระดับการปฏิบัติต่ำสุดคือ มีความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 

     ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2553 กับ 2554 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม จากการวิเคราะห์เนื้อหาเอกสาร พบว่า โดยภาพรวมนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ส่วนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และ 6 พบว่าผลการทดสอบสูงกว่าระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 

     ผลกระทบของโครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียน โดยใช้กิจกรรมชมรม To Be Number One ของโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ที่มีต่อโรงเรียน ผู้บริหาร ครูและนักเรียน ได้รับรางวัลเกียรติยศและความสำเร็จที่เกิดจากโครงการ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น จากรายงานความสำเร็จทางวิชาการผลที่เกิดแก่นักเรียน ปรากฏว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และ 6 ปีการศึกษา 2553 กับ 2554 สูงกว่าระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 สำหรับผู้บริหาร ครูและนักเรียน มีคุณลักษณะของคนดี คนเก่ง คนมีสุขและประสบผลสำเร็จในการแข่งขันทางวิชาการ วิชาชีพ ทั้งในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 

หมายเลขบันทึก: 508917เขียนเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2012 23:34 น. ()แก้ไขเมื่อ 13 ธันวาคม 2012 11:04 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี