การบูรณาการการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนก้าวสู่ประชาคมอาเซียน (Asean Community)

ครูแอ๋ม
“ไม่มีการพัฒนาอะไรที่จะสำเร็จเท่ากับการพัฒนาตนเอง”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 1  จัดเสวนาทางวิชาการ  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 62   เรื่อง  การบูรณาการการจัดการเรียนรู้ภเพื่อพัฒนาผู้เรียนก้าวสู่ประชาคมอาเซียน (Asean Community) อย่างมั่นใจ "แบบระเบิดจากข้างใน" 

 วันพฤหัสบดีที่  15  พฤศจิกายน  2555  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร08.00-08.30 น. ลงทะเบียนรับเอกสารจากบริษัท MAC EDUCATION และลงทะเบียนเข้ารับการอบรมตามลำดับ


08.30-09.30 น. นายวัลลพ  สงวนนาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ สรุปได้ดังนี้ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2558  และแนะนำในการอ่านบทความหรือฟังจากสื่อต่าง ๆ ในเรื่องของครูนั้นขอให้ฟังหรืออ่านอย่างมีวิจารณญาณ เช่นบทความที่เป็นที่วิจารณ์ในขณะนี้สะท้อนในเรื่อง   การจัดการเรียนการสอน     การเปป็นครูมืออาชีพซึ่งจะอยู่ในโรงเรียนกวดวิชา   คุณธรรมจริยธรรมของครู  การปฏิรูปการศึกษา  และ การเลื่อนขั้นเงินเดือนของครู


09.30-10.30 น.  วิทยากร นายครรชิต   มนูญผล  ศีกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 1  ให้ความรู้ในหัวข้อสถานการณ์การศึกษาไทยในการแข่งขันกับประเทศสมาชิกอื่น ๆ ในประชาคมอาเซียน

  รู้จักอาเซียน : อาเซียนคืออะไร

อาเซียน คือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East AsianNations หรือ ASEAN) โดยการจัดตั้งในครั้งแรกมีจุด ประสงค์เพื่อ ส่งเสริมและร่วมมือในเรื่องสันติภาพ,ความมั่นคง, เศรษฐกิจ, องค์ความรู้, สังคมวัฒนธรรม บนพื้นฐานความเท่าเทียมกันและผลประโยชน์ ร่วมกันของประเทศสมาชิก   โดย อาเซียน ได้ก่อตั้งขึ้นโดย ปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2510 โดยมีผู้ร่วมก่อตั้ง 5  ประเทศคือ

              1.ไทย โดย พันเอก (พิเศษ) ถนัด คอมันตร์ (รัฐมนตรีต่างประเทศ)

              2.สิงคโปร์ โดย นายเอส ราชารัตนัม (รัฐมนตรีต่างประเทศ)

              3.มาเลเซีย  โดย ตุน อับดุล ราชัก บิน ฮุสเซน (รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีกลาโหมและรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ)

             4.ฟิลิปปินส์ โดย นายนาซิโซ รามอส (รัฐมนตรีต่างประเทศ)

              5.อินโดนีเซีย โดย นายอาดัม มาลิก (รัฐมนตรีต่างประเทศ)

ต่อมาได้มีประเทศต่างๆ เข้าร่วมเป็นสมาชิกเพิ่มเติม คือ  8 ม.ค.2527 บรูไนดารุสซาลาม, 28 ก.ค. 2538  เวียดนาม, 23 ก.ค. 2540 สปป.ลาว และ พม่า, 30  เม.ย. 2542 กัมพูชา ให้ปัจจุบันมีสมาชิกอาเซียนทั้งหมด 10 ประเทศ

คำขวัญอาเซียน คือ หนึ่งวิสัยทัศน์, หนึ่งอัตลักษณ์, หนึ่งประชาคม (One Vision, One Identity, One Community)

สัญลักษณ์อาเซียน


อ่านต่อ: http://www.thai-aec.com/418#ixzz2CISWrvG2

ASEAN (อาเซียน) ย่อมาจาก Association of Southeast Asian Nations หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ประกอบด้วย 10 ประเทศ คือ

           1. กัมพูชา (ราชอาณาจักรกัมพูชา)

           2. ไทย (ราชอาณาจักรไทย)

           3. บรูไนดารุสซาลาม (เนการาบรูไนดารุสซาลาม)

           4. พม่า (สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์)

           5. ฟิลิปปินส์ (สาธารณรัฐฟิลิปปินส์)

           6. มาเลเซีย

           7. ลาว (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)

           8. สิงคโปร์ (สาธารณรัฐสิงคโปร์)

           9. เวียดนาม (สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม)

           10. อินโดนีเซีย (สาธารณรัฐอินโดนีเซีย)

อาเซียน +3 และ อาเซียน +6 คืออะไร ? 

อาเซียน +3 คือ กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ และ 3 ประเทศนอกอาเซียน ได้แก่

           1) จีน

           2) ญี่ปุ่น

           3) เกาหลีใต้

อาเซียน +6 คือ กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ และ 6 ประเทศนอกอาเซียน ได้แก่

           1) จีน

           2) ญี่ปุ่น

           3) เกาหลีใต้

           4) ออสเตรเลีย

           5) นิวซีแลนด์

           6) อินเดีย

อาชีพที่อาเซียนต้องการ


คลิกเข้าไปศีกษา ชุดฝึกการจัดทำหน่วย ASEAN Community      และ สอนอย่างไรให้เด็กคิดแบบระเบิดจากข้างใน    

เมื่อวันที่ 3 - 5 สิงหาคม  2555   ได้เข้ารับการอบรมจากราชภัฏสวนดุสิตคลิกเข้าไปดูตามลิงค์  เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   ดีมากทำให้ครูเราปิ๊ง.....ปิ๊ง  แนวคิดในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคต  “ไม่มีการพัฒนาอะไรที่จะสำเร็จเท่ากับการพัฒนาตนเอง” 

คุณครูรุ่นใหม่ควรเตรียมตัวให้พร้อมในการพัฒนาตนเอง ถ้ารักที่จะ "เป็นครูมืออาชีพ" ไม่ใช่ "แค่อาชีพครู"  การอบรมแต่ละครั้ง  หน่วยงานต้องเสียเม็ดเงินครั้งละมากมาย แต่ไม่สำเร็จตามเป้าประสงค์ตามที่เขตพื้นที่หรือโรงเรียนตั้งไว้  .....เพราะคุณครูขาดความรับผิดชอบ ขาดการใฝ่รู้ใฝ่เรียน  ขาดจิตสำนึกที่ดี...เศร้าบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สังคมแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

คำสำคัญ (Tags)#asean

หมายเลขบันทึก: 508901, เขียน: 15 Nov 2012 @ 21:44 (), แก้ไข: 21 Nov 2013 @ 20:50 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง, ดอกไม้: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)