ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ?

ใครที่ทำงานเกี่ยวกับงานหลักสูตรคงเคยได้ยินคำว่า  ทวนสอบผลสัมฤทธิ์” ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้กลาง 1  ใน  12 ตัวบ่งชี้ของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  หรือ  TQF  หรือ  มคอ. หรือ  (มัดคออาจารย์  / ไม่มีใครเอา...แซวเล่นครับในวงเล็บ)

----------------------------

ช่วงนี้อยู่ในช่วงของการประเมินรายหลักสูตรตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดทำและการติดตามประเมินผลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  พ.ศ. 2554  จึงมีคนโทรมาถามเยอะมาก  เนื่องจากมีบางประเด็นยังไม่เข้าใจ  โดยเฉพาะตามหัวเรื่องบันทึกนี้  แล้วการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนทำยังงั้ยค่ะ...นี้คือถามที่ถามบ่อยครั้งในช่วงนี้ FAX” แล้วผมจะตอบได้มั้ยเนี้ย...ตอบยังไม่ได้ก็ต้องไปศึกษาค้นคว้าหาคำตอบให้เขาให้ได้  พอกล่อมแกล่มก็ยังดี  ตัวช่วยก็ search  engine  google  (บ่ได้โฆษณาให้เขานะครับ  แต่ใช้ตัวนี้ตัวเดียวเลย)  จากการสรุปด้วยความเข้าใจของตัวเองได้ความว่า

----------------------------

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์  เป็นการตรวจสอบหรือวัดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนหลังเรียนจบในแต่ละรายวิชา  ซึ่งวิธีที่ง่ายที่สุดผมคิดว่าให้ผู้เรียนทำการประเมินเจ้าของ  (self assessment)  ว่า  ใน 5 ด้าน  คือ  1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้  3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  5.ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เขาคิดว่าแต่ละประเด็นเขาให้ตัวเองกี่คะแนน  1-5  (มาตราส่วนประมาณค่า  5 ระดับ หรือแบบสอบถาม/แบบประเมินทั่วไป) ซึ่งใน  5  ด้านที่กล่าวมาก็จะมีข้อย่อยๆอีก  เช่น ด้านที่  1  คุณธรรมจริยธรรม  ก็จะมีประเด็นย่อย  คือ 1.1ความมีวินัยและความรับผิดชอบ  1.2ความซื่อสัตย์สุจริต  1.3ความเสียสละ  1.4สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ผู้อื่น

----------------------------

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ เพื่อที่อาจารย์จะได้เอาข้อมูลจากที่ตัวเด็กประเมินตัวเองมาปรับปรุงรายวิชาในการสอนภาคเรียนต่อไป (ปรับปรุง  มคอ.3 รายละเอียดรายวิชา  คล้ายๆ Course Syllabus ที่เราคุ้นเคย)...

----------------------------

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์  เพื่อที่จะดูความรับผิดชอบของแต่ละรายวิชาว่าสอนไปแล้วทำให้ผู้เรียนเกิดมาตรฐานผลการเรียนรู้ใน 5 ด้านตาม  TQF  มากน้อยแค่ไหน  ด้านไหนมาก ด้านไหนน้อย ซึ่งด้านไหนที่น้อยอาจารย์ผู้สอนก็ต้องกลับไปทบทวน  หรือถอดบทเรียนการสอนในภาคเรียนที่ผ่านมา  จะต้องปรับปรุงวิธีสอน  หรือรูปแบบการสอนอย่างไร  แล้วก็เอาไปเขียนไว้ในรายละเอียดรายวิชา  หรือ มคอ.3  ของภาคเรียนต่อไป  เช่น ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ปรากฏคะแนนจากที่ผู้เรียนประเมินตนเองออกมาน้อยมากๆๆๆ  อาจารย์ก็ต้องมาปรับวิธีการสอนเป็นการใหญ่  เช่น เพิ่มการทำงานกลุ่ม  การเรียนเป็นทีมมากขึ้น  เป็นต้น แล้วก็มาประเมินอีกรอบเปรียบเทียบว่าเมื่อปรับวิธีสอนแล้ว  ผู้เรียนด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบมากขึ้นรึเปล่า 

----------------------------

จริงๆแล้วการทวนสอบผลสัมฤทธิ์  น่าจะมีหลายวิธีที่นอกเหนือจากที่ผมเสนอไป  คือ การให้ผู้เรียนประเมินตนเองหลังจบรายวิชาในแต่ละภาคเรียน  น่าจะมีวิธีอื่นๆ  เช่น  ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบหรืองานที่มอบหมาย ซึ่งคงต้องแตกต่างกันไปตามธรรมชาติของแต่ละรายวิชา..ในบันทึกหน้าเดี๋ยวขอมานำเสนออีกที  ขอไปศึกษาเพิ่มเติม  และเรียนรู้จากผู้รู้ก่อนครับ

----------------------------

เรียน  ผู้รู้/กูรูด้านหลักสูตร  ช่วยแนะนำด้วยนะครับ  ว่าผมเข้าใจถูกมั้ย  จากการเรียนด้วยตนเองจากอินเทอร์เน็ต 
เพื่อที่จะช่วยตอบคำถามไขข้อข้องใจต่อไป....ร่วมกู่สร้างสรรค์พัฒนา..จุ๊ฟๆๆ 

----------------------------

แจ๊ค  กัมปนาท อาชา  15พย55  15.10น.

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แจ๊ค : บันทึกจากงานประจำความเห็น (0)