สวัสดีครับชาว Blog และลูกศิษย์ที่รักทุกท่าน

วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2555 ผมได้รับเกียรติจากสถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ให้บรรยายเรื่องภาวะผู้นำกับการคิดนอกกรอบ ในหลักสูตรพัฒนานักบริหารการศึกษาระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ (นศส.ศธ.)

สาระสำคัญ   คือ

1. การคิดคือพลังของผู้นำ  

2.การพัฒนาการคิดนอกกรอบและการคิดสร้างสรรค์  

3.การใช้เทคนิคการคิดนอกกรอบเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่า

4. บทบาทของผู้นำในการคิดสร้างสรรค์เพื่อความสำเร็จขององค์การ 

5. การคิดนอกกรอบที่สะท้อนภาวะผู้นำ

6. การพัฒนาความคิดเพื่อการบริหารจัดการศึกษาของประเทศให้ทันสมัย

7. อื่นๆ เช่น ประสบการณ์ หรือแนวคิดของวิทยากร
ที่เป็นประโยชน์ต่อนักบริหาร

วัตถุประสงค์ของการเรียนวันนี้

1. เรียนรู้ความสำคัญของภาวะผู้นำ

2. เรียนรู้บทบาทของผู้นำในการคิดสร้างสรรค์เพื่อความสำเร็จขององค์การ
3. จุดประกายสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกท่านเกิดพลังในการที่จะเป็นผู้นำความสำเร็จขององค์การด้วยการมีวิธีการคิดแบบสร้างสรรค์คิดนอกกรอบได้

4. สร้างความเข้าใจวิธีการพัฒนาภาวะผู้นำและวิธีการคิดแบบสร้างสรรค์และคิดนอกกรอบ

5. สร้างโอกาสจากการเรียนรู้ร่วมกัน

6. สร้างสังคมการเรียนรู้ร่วมกัน

ผมจึงอยากให้ใช้ Blog นี้ในการแลกเปลี่ยนความเห็นซึ่งกันและกันครับ