สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ได้กำหนดให้โรงเรียนของข้าพเจ้าเป็นโรงเรียนที่ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้ารับการฝึกปฏิบัติงาน จำนวน 14 คน ในวันที่ 12 กันยายน 2549 มีกำหนด 1 วัน ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยฝึกปฏิบัติงานในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 1. คุณภาพการจัดการเรียนการสอน 2. การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 3.การใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 4. การพัฒนาครู 5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 6. ความสัมพันธ์กับชุมชน 7. กิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนได้เตรียมงานดังกล่าวและบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานข้างต้น ให้กับผู้เข้ารับการฝึกปฏิบัติงานในครั้งนี้ แต่ปรากฎว่าคณะผู้เข้ารับการฝึกปฏิบัติงานไดมาจริง ๆ เวลาบ่ายโมง และแจ้งว่าขอเปลี่ยนแปลงด้วยเวลาอันจำกัด จึงจำเป็นต้องใช้เวลาฝึกปฏิบัติ 2 โรงเรียนในเวลา 1 วัน นับเป็นเกียรติอันสูงยิ่งของโรงเรียนที่ได้มีโอกาสต้อนรับคณะว่าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่จากหลาย ๆ จังหวัด โรงเรียนโดยทีมงานของข้าพเจ้า อันประกอบด้วยคณะครู และนักการภารโรง ได้ดำเนินการนำเสนอเรื่องราวต่าง ๆ ข้างต้นโดยใช้สื่อและเทคโนโลยี ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน อันประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ เต็มฝีมือเท่าที่โรงเรียนมีอยู่ และจัดหาเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้เข้ามาฝึกปฏิบัติทั้ง 14 ท่าน เป็นที่พอใจ ซึ่งในครั้งนี้เป็นที่ภูมิใจอย่างมากสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ๆ ที่ได้มีโอกาสต้อนรับคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จึงขอเล่าสู่กันฟัง