เราศึกษาเพื่ออะไรในโครงการเด็กไร้รัฐ ? : แนวคิดในการกำหนดวัตถุประสงค์ของวิจัยและพัฒนา

  ติดต่อ

  อะไรคือวัตถุประสงค์ของโครงการเด็กไร้รัฐ ? แล้วโจทย์วิจัยและพัฒนาอันเป็นที่สุดของ โครงการเด็กไร้รัฐคืออะไร ?   

         อะไรคือวัตถุประสงค์ของโครงการเด็กไร้รัฐ ?

          คำตอบนั้น มีอยู่ด้วยกัน ๖ ประการ อันได้แก่ (๑) สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุและสถานการณ์เด็กและเยาวชนไร้รัฐและสัญชาติในประเทศไทย (๒) พัฒนาแนวคิดและมาตรการในการแก้ไขปัญหาที่สังคมไทยยอมรับและสามารถนำไป สู่ก ารปฏิบัติได้จริง (๓) พัฒนาแนวทางการปฏิรูปกฎหมายและนโยบายที่ประเทศไทยใช้ในการจัดการกับปัญหา (๔) พัฒนาข้อเสนอแนะในการปฏิรูปองค์กรของทั้งภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนที่เกี่ยวข้องกับปัญหา (๕) พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการกับปัญหา และ (๖) ศึกษาหา รูปแบบและแนวทาง ในการลดผลกระทบ และขจัดปัญหาที่เป็น โดยทั่วไปและในกรณีเฉพาะ  กล่าวคือ ต้นแบบ ในการทำงาน

          แล้วโจทย์วิจัยและพัฒนาอันเป็นที่สุดของ โครงการเด็กไร้รัฐคืออะไร ?

           คำตอบ มีอยู่ด้วยกัน ๕ ประการ กล่าวคือ (๑) ศึกษาสาเหตุของความไร้รัฐและความไร้สัญชาติของเด็กและเยาวชนในแต่ละสถานการณ์ที่เลือกศึกษา  กล่าวคือ เด็กและเยาวชนไร้รากเหง้า เด็กและเยาวชนชาติพันธุ์ในพื้นที่สูง เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคตะวันตก  และ เด็กและเยาวชนในครอบครัวที่ลี้ภัยความตายเข้ามาในประเทศไทย (๒) ตรวจสอบและทดลองแสวงหากฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องเอื้อต่อการขจัดความไร้รัฐหรือความไร้สัญชาติ อันจะทำให้มีคำตอบที่ชัดเจนว่า กฎหมายและนโยบายที่มีอยู่เหมาะสมหรือไม่ ? เป็นอย่างไร ? ใช้ได้ดีไหม ? (๓) ตรวจสอบและทดลองแสวงหากฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องเอื้อต่อการลดผลกระทบด้านลบต่อสิทธิมนุษยชนของคนไร้รัฐหรือคนไร้สัญชาติ อันจะทำให้มีคำตอบที่ชัดเจนว่า กฎหมายและนโยบายที่มีอยู่เหมาะสมหรือไม่ ? เป็นอย่างไร ? ใช้ได้ดีไหม ? (๔) ตรวจสอบและทดลองแสวงหามาตรการที่ใช้ในการขจัดปัญหาหรือลดผลกระทบด้านลบของปัญหา อันจะทำให้มีคำตอบที่ชัดเจนว่า มาตรการดังกล่าวมีหรือไม่ ? เป็นอย่างไร ? มีประสิทธิภาพภาพหรือไม่ ?  และ (๕)  ถ้ามาตรการที่ใช้ในการขจัดปัญหาหรือลดผลกระทบด้านลบของปัญหาใช้ไม่ได้ การคิดนอกกรอบที่เป็นอยู่ควรจะเป็นอย่างไร ?  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 50587, เขียน: , แก้ไข, , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #คนไร้รัฐ#คนไร้สัญชาติ#งานวิจัยด้านกฎหมาย#วิธีวิจัยเพื่อการพัฒนา#แนวคิดพื้นฐานด้านการวิจัยเพื่อพัฒนา

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)