คณะทำงานพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

ตัวบ่งชี้คุณภาพห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

         เมื่อวันที่ 8 ก.ย.49 ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการ ม.ข. ได้รับหนังสือจากสำนักหอสมุด ม.บูรพา สรุปความว่า ตามที่ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) ได้มอบหมายให้สำนักหอสมุด ม.บูรพาเป็นผู้ประสานงานโครงการพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา : เกณฑ์มาตรฐานกลาง ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค โดยให้แต่ละสถาบันเสนอผู้แทนเป็นคณะทำงานซึ่งได้แต่งตั้งไปแล้วนั้น สำนักหอสมุด ม.บูรพา จึงขอเชิญคณะทำงานพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาร่วมประชุมระหว่างวันที่ 9-10 ตุลาคม 2549 ณ ห้องประชุม 707 สำนักหอสมุด  ม.บูรพา ซึ่งคณะทำงานดังกล่าว ประกอบด้วยผู้แทนจากสถาบันต่าง ๆ ดังนี้

1. ผศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ   มอ.     ประธานคณะทำงาน

2. ดร.ขวัญชฏิล พิศาลพงศ์      มบ.     รองประธานคณะทำงาน

3. นางผ่องพรรณ แย้มแขไข    มช.       กรรมการ

4. นางอรณา พิทยากรศิลป์      มจ.       กรรมการ

5. นางนายิกา เดิดขุนทด          มข.       กรรมการ

6. นายอารยะ เสนาคุณ             มมส.     กรรมการ

7. ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร          มทส.     กรรมการ

8. นายรุ่ง ผู้ค้าขาย                     มฟล.     กรรมการ

9. นางวรนุช สุนทรวินิต              มสธ.     กรรมการ

10. นางสมบูรณ์ ห่านรัตนสกุล   มอ.ปัตตานี    กรรมการ

11. น.ส.สายพิณ วิไลรัตน์          มอ.หาดใหญ่    กรรมการ

12. นางอัจฉราภรณ์ กวมทรัพย์  มทษ.     กรรมการ

13. ดร.รุจโรจน์ แก้วอุไร             มน.        กรรมการ

14. นางอาทิตา สังข์ทอง           มศก.      กรรมการ

15. นางกฤษณา กลางเภา          มอบ.     กรรมการ

16. น.ส.อาภรณ์ ไชยสุวรรณ       มวล.     กรรมการ

17. นางวันทนา กิติศรีวรพันธุ์       มบ.     กรรมการและเลขานุการ

18. นางนิตยา ปานเพชร              มบ. กรรมการและผู้ช่วยเลาขานุการ 

19. นางอรัญญา บำเพ็ญแพทย์    มบ. กรรมการและผู้ช่วยเลาขานุการ 

        ซึ่งคณะทำงานชุดนี้ จะประชุมกันในวันที่ 9-10 ต.ค.2549 นี้ เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค เพื่อใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานกลางร่วมกัน ความคืบหน้าเป็นอย่างไรจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ห้องสมุดน่ารู้คู่ชุมชน

คำสำคัญ (Tags)#ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา#pulinet#ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค#ตัวบ่งชี้คุณภาพ

หมายเลขบันทึก: 50507, เขียน: 17 Sep 2006 @ 13:41 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:55 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)