แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านด้วยหนังสืออีเล็คทรอนิค

หนังสืออีเล็คทรอนิค

ชื่อเรื่อง                        การพัฒนาแบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านด้วยหนังสืออีเล็คทรอนิคชุดแบบฝึกทักษะ

                                      การอ่านตัวสะกดและบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียชุด กลอนสี่ ของดีเมืองยศ

                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1

ผู้ศึกษา                        นางพัชรพรรณ   จันทร์สุข

หน่วยงาน                  โรงเรียนชุมชนบ้านนากอกหนองบก

                                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

                                       กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย

ปีที่พิมพ์                      2554

 

 

บทคัดย่อ

 

                   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาแบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านด้วยหนังสือ

อีเล็คทรอนิคชุดแบบฝึกทักษะการอ่านตัวสะกดและบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย  ชุด กลอนสี่ของดี

เมืองยศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านนากอกหนองบก องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย ที่เรียนจากแบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านด้วยหนังสืออีเล็คทรอนิคชุดแบบฝึกทักษะการอ่านตัวสะกดและบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ชุด กลอนสี่ ของดีเมืองยศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีคะแนนหลังเรียนสูงเกินเกณฑ์ร้อยละ 80 (3) ศึกษาดัชนีประสิทธิผล ของแบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านด้วยหนังสืออีเล็คทรอนิคชุดแบบฝึกทักษะการอ่านตัวสะกดและบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ชุด กลอนสี่ ของดีเมืองยศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านนากอกหนองบก องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านนากอกหนองบก องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านด้วยหนังสืออีเล็คทรอนิคชุดแบบฝึกทักษะการอ่านตัวสะกดและบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ชุด กลอนสี่ ของดีเมืองยศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนชุมชนบ้านนากอกหนองบก องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรจำนวน 18 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling ) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย (1) หนังสืออีเล็คทรอนิคชุดแบบฝึกทักษะการอ่านตัวสะกดจำนวน  8 เรื่อง  8 เล่มและแบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ชุด กลอนสี่ ของดี เมืองยศ จำนวน 4 เรื่อง 4 เล่ม (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านด้วยหนังสืออีเล็คทรอนิคชุดแบบฝึกทักษะการอ่านตัวสะกดและบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ชุด กลอนสี่ ของดีเมืองยศ จำนวน 20 ข้อ (3) ค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านด้วยหนังสือ

อีเล็คทรอนิคชุดแบบฝึกทักษะการอ่านตัวสะกดและบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ชุด กลอนสี่ ของดี

เมืองยศ (4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านด้วยหนังสือ

อีเล็คทรอนิคชุดแบบฝึกทักษะการอ่านตัวสะกดและบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ชุด กลอนสี่ ของดี

เมืองยศ จำนวน 10 ข้อ

 

ผลการศึกษาพบว่า

 

                   1.  ประสิทธิภาพของแบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านด้วยหนังสืออีเล็คทรอนิคชุดแบบฝึกทักษะ

การอ่านตัวสะกดและบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ชุด กลอนสี่ ของดีเมืองยศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านนากอกหนองบก องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.36/84.72 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้

                   2.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนชุมชนบ้านนากอกหนองบก องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ที่เรียนจากแบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านด้วยหนังสืออีเล็คทรอนิคชุดแบบฝึกทักษะการอ่านตัวสะกดและบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ชุด กลอนสี่ ของดีเมืองยศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

                   3.  ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านด้วยด้วยหนังสืออีเล็คทรอนิคชุดแบบฝึกทักษะการอ่านตัวสะกดและบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ชุด กลอนสี่ ของดีเมืองยศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านนากอกหนองบก องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย มีค่าเท่ากับ 0.84 คิดเป็นร้อยละ 84

                   4.  ความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านนากอกหนองบก องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ที่เรียน

จากแบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านด้วยหนังสืออีเล็คทรอนิคชุดแบบฝึกทักษะการอ่านตัวสะกดและบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ชุด กลอนสี่ ของดีเมืองยศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในภาพรวมพบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ผู้เรียนตรวจสอบผลการตอบคำถามได้ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84)   รองลงมา คือ ภาพประกอบช่วยทำให้เข้าใจเนื้อหาถูกต้องและการเสนอกิจกรรมเหมาะสมกับเวลา (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.77) และข้อที่มีค่าน้อยที่สุด คือ ภาษาที่ใช้เหมาะสมกับผู้เรียน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43)    

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การอ่านสะกดคำ

คำสำคัญ (Tags)#หนังสืออีเล็คทรอนิค

หมายเลขบันทึก: 504144, เขียน: 01 Oct 2012 @ 07:44 (), แก้ไข: 01 Oct 2012 @ 07:44 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)