การบริการสุขภาพปฐมภูมิ

Fareeda
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ปฐมภูมิ

      เจ้าของบล็อคมีความสนใจในเรื่องสุขภาพเลยจะหาข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพมานำเสนอหน่อยนะคะ 

            ระบบบริการปฐมภูมิ เป็นฐานรากสำคัญของระบบบริการสุขภาพ   การพัฒนาคุณภาพของระบบบริการปฐมภูมิถือว่าเป็นยุทธศาสตร์คานงัดที่สำคัญในการเพิ่มคุณภาพของระบบบริการสุขภาพโดยรวม และทำให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพอย่างเท่าเทียม  รวมทั้งระบบสุขภาพชุมชนเป็นฐานสำคัญของการพัฒนาสุขภาวะของประชาชน ทำให้ประชาชนมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน  ซึ่งต้องมีการพัฒนาบนฐานความร่วมมือ ร่วมรับผิดชอบระหว่างหน่วยบริการสุขภาพ หน่วยภาคีภาครัฐสาขาต่างๆ กับประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ก็ยังพบว่าระบบบริการปฐมภูมิอยู่ในสถานะที่ไม่เข้มแข็ง และมีคุณภาพไม่ทั่วถึง  อันเนื่องจากปัจจัยหลายประการทั้งในด้านการบริหารจัดการ ด้านวิชาการ และด้านกำลังคน รวมทั้งบริบทพื้นที่ของประเทศไทยมีหลากหลายลักษณะ จำเป็นต้องมีการวิจัยและพัฒนาเพื่อหาแนวทางดำเนินงานและข้อเสนอเชิงนโยบายที่เหมาะสม ในด้านระบบสุขภาพชุมชน  ก็ยังต้องมีการเรียนรู้และพัฒนาในกระบวนการที่ทำให้ประชาชนมีบทบาท และมีส่วนร่วมในการจัดการดูแลสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิผล และดำเนินการได้อย่างยั่งยืน สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน(สพช.) จัดตั้งขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกระทรวงสาธารณสุข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหน่วยจัดการความรู้และงานวิจัย เพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชนที่สามารถพึ่งตนเองได้และมีความยั่งยืน พัฒนาและสร้างเครือข่ายการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม แบบสหสาขาของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยที่สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข มีบทบาทสนับสนุนด้านวิชาการ การจัดการ และทรัพยากร   ถ้าสิ่งเหล่านี้ก้าวไปได้ดีระบบสุขภาพของคนไทยดีขึ้นแน่นอนคะจริงมั้ยคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน  แนวคิด ทฤษฎี การจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
  • ตอนนี้โรงพยาบาลมีงานเด่นๆเรื่องอะไรบ้างครับ