เมื่อกล่าวถึง "การคิด" สิ่งที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการคิดที่ขาดไม่ได้คือ เนื้อหาสาระที่คิด  ที่แตกต่างกันออกไป เช่น คิดเกี่ยวกับเรื่องงาน เรื่องครอบครัว เรื่องเศรษฐกิจ เรื่องการเมือง เป็นต้น ทิศนา  แขมมณีและคณะ (2544: 103-111 )  ได้กล่าวถึงมิติการคิด  6  ด้าน  คือ

1. ด้านเนื้อหาที่ใช้ในการคิด

2. ด้านคุณสมบัติที่เอื้ออำนวยต่อการคิด

3. ด้านทักษะการคิด

4. ด้านลักษณะการคิด

5. ด้านกระบวนการคิด

6. ด้านการควบคุมและประเมินการคิดของตนเอง