จากโอกาสพัฒนางานเวชระเบียนที่ระบุไว้ใน   "โครงการพัฒนางานห้องเวชระเบียน 1" ที่ได้บันทึกไว้ที่  http://gotoknow.org/blog/biisoha/50154 แนวทางที่คิดไว้ว่าจะดำเนินการแก้ไข คือ

          1. ปรับปรุงเรื่องอาคารสถานที่ในการปฏิบัติงาน เนื่องจากการจัดเก็บเวชระเบียนใช้พื้นที่ 2 ตึก แต่ไม่มีทางเชื่อมสำหรับกันกันแดดกันฝน เวลาร้อนก็ร้อนมาก เวลาฝนตกหนักก็ลำบาก เดินอ้อมไปทางหน้า X-ray ก็ไกลแสนไกล ต้องตากแดดตากฝนกันจนป่วยทั้งกายและใจจนแทบจะไม่ไหวแล้ว และจัดทำกล่องใส่เวชระเบียน เจาะช่องสำหรับส่งแฟ้มขึ้นลงระหว่างชั้น 1 กับชั้น 2 ของตึก 6 (ตามแบบอย่างที่เคยดูงานกันมา) แทนการยกขึ้นๆ ลงๆ วันละหลายๆ เที่ยว ดังที่ปฏิบัติกันอยู่

          2. ปรับปรุงพื้นที่ทำงานด้านหลังส่วนหน้า เพื่อให้มีพื้นที่ใช้สอย สำหรับบริหารงานและใช้ลงข้อมูลงานวิจัยส่วนที่ 1 และยังมีห้องสำหรับลงข้อมูลงานวิจัยส่วนที่ 2 บนตึก 6 ชั้น 2 ในกรณีที่ต้องการความสงบและเป็นสัดส่วนสำรองไว้อีกด้วย และยังเป็นพื้นที่จัดเก็บแฟ้มเวชระเบียนในส่วนที่งานเวชระเบียนรับผิดชอบ เพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาเวชระเบียนหายออกไปจากห้องเวชระเบียน ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่สร้างผลกระทบต่อระบบงานห้องเวชระเบียนมากมายตามมา ทำให้เสียเวลาในการค้นหา, การจัดเก็บ และการติดตามแฟ้มเวชระเบียนด้วย

          นอกจากนั้นพื้นที่ทำงานด้านหลังส่วนหน้านี้จะจัดมุมสำหรับพี่ๆ ที่จะมาอยู่ด้วยกับน้องๆ เวลามีปัญหาหรือต้องการ ลปรร. จะได้มีพี่ๆ เป็นที่พึ่งพาอาศัยช่วยเผชิญปัญหา เพราะพี่ๆ จะมีภูมิคุ้มกันมากกว่า เป็นการสร้างขวัญกำลังใจ คือ มีผู้ใหญ่มาดูแลการทำงาน รวมทั้งช่วยแก้ปัญหาบ้าง และเป็นแนวทางในการลดปัญหาด้านพฤติกรรมบริการได้อีกด้วย

          3. จัดระบบการทำงานในส่วนที่เชื่อมต่อกันองเพื่อให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อความรักและสามัคคีในหมู่คณะ สำหรับในส่วนที่เชื่อมต่อกับงานอื่นเพื่อให้แฟ้มเวชระเบียนไปสู่จุดหมายได้ถูกต้องนั้น ในส่วนนี้ กำลังหาแนวทางการประสานงานต่อไป รวมทั้งในเรื่องการรับรองสิทธิ์ของผู้รับบริการด้วย

          4. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ประกอบการทำงาน เช่น คอมพิวเตอร์และ  Printer (ซึ่งเสียบ่อยมากเพราะใช้งานหนักมากๆ), เครื่องสำรองไฟ (เพราะเจอเหตุการณ์เมื่อวันจันทร์ที่ 11 ก.ย. 2549 ช่วงเช้า เวลาประมาณ 08.00 น. ไฟตก กระพริบเดี๋ยวเดียว เครื่องคอมดับ คิวติดยาวเหยียดทันที) เพื่อให้สะดวกในการใช้งานและเพียงพอ

          5. ในเรื่องอัตรากำลังกรณีที่ขาดและจำเป็นจริงๆ อาจจะต้องขอมาทดแทนผู้ที่ออกไปแล้ว เพื่อเสริมในจุดที่จำเป็นและไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน

          6. สุดท้ายในเรื่องแรงจูงใจ ถ้าสามารถพัฒนางานได้ตามเป้าหมายแล้ว สิ่งที่จะช่วยเสริมให้เกิดความยั่งยืนและสร้างนวตกรรมเพื่อพัฒนาต่อเนื่องก็ควรจะมีรางวัลสำหรับน้องๆ ที่ปฏิบัติงานด้วย

 

          ในเบื้องต้นนี้ ต้องขอบคุณผู้มีส่วนช่วยและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน รวมทั้งน้องๆ ที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพทุกคนด้วย ที่ยินดีลงไปช่วยเสริมในส่วนรับรองสิทธิ์ช่วงเช้าค่ะ