อักษรนำจึงไม่ใช่พยัญชนะ 2 ตัวที่เขียนนำหน้าตามหลังกันเท่านั้น  หากเป็นพยัญชนะ 2 ตัวที่มีอิทธิพลต่อกันในการออกเสียงวรรณยุกต์  ตัวหน้าเป็นอักษรอะไร  ผันวรรณยุกต์อย่างไร   ก็ส่งอิทธิพลให้ตัวหลังกลายเป็นอักษรเช่นนั้น  ผันวรรณยุกต์อย่างนั้นด้วย