สรุปผลการปฏิบัติงานรอบ 1 ปี ปวีณา ทองคำฟู

ประสบการณ์ ผลลัพธ์ และความทรงจำที่ประทับใจ
สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบ  1  ปีที่ผ่านมา  (  1  ตุลาคม  2548 30  กันยายน  2549 ) ของ  นางปวีณา     ทองคำฟู     พนักงานราชการ                        ในรอบปีที่ผ่านมา   ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลนาแส่ง  และตำบลนำร่องบ้านทุ่งขาม และบ้านโป่งร้อน  ตำบลใหม่พัฒนา   ข้อมูลมีความสำคัญในปฏิบัติงานทุกอย่าง    ในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน  ก็เช่นเดียวกันจึงได้ทำการสำรวจข้อมูลข้อมูลพื้นฐาน ในพื้นที่ตำบลนาแส่ง  สถิติจำนวนประชากร ครัวเรือน   จัดประชาคมความต้องการด้านการศึกษาอาชีพ   สำรวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ   สำรวจข้อมูลผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น/สถานประกอบการโดยมีการจัดทำเป็นทำเนียบ บุคคล  ผู้นำ,ผู้รู้,ภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน  8  หมู่บ้าน แหล่งเรียนรู้   3  แห่ง  และตำบลนำร่อง  บ้านโป่งร้อน  หมู่ที่  1  และบ้านทุ่งขาม  หมู่ที่  6  ตำบลใหม่พัฒนา  อำเภอเกาะคา  จังหวัดลำปาง 1.  ระบบหลัก   ประกอบด้วย การจัดการเรียนการสอน  การศึกษานอกโรงเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  2544    ได้ดำเนินการรับสมัคร/ลงทะเบียนนักศึกษา    จำนวน  2  ภาคเรียน   คือ  ภาคเรียนที่  2/2548   จำนวนนักศึกษา  58  คน   และ ภาคเรียนที่  1/2549     จำนวนนักศึกษา  64   คน  รวมจำนวนนักศึกษาทั้งสิ้น 122  คน   ได้ดำเนินการจัดปฐมนิเทศ จำนวน  2  ครั้ง  คือ ภาคเรียนที่ 2/2548  และ 1/2549  นักศึกษาทั้งหมด  122  คนได้ดำเนินการแนะแนวการเรียนการสอน  จำนวน  2  ครั้ง/จำนวนนักศึกษาทั้งหมด  122   คน  จัดตั้งกลุ่ม และจัดการเรียนการสอนโดยมีหลักฐานการจัดตั้งกลุ่มนักศึกษา   ระดับประถมศึกษา    มัธยมศึกษาตอนต้น    และมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้ง 2  ภาคเรียน  มีจำนวนนักศึกษาขั้นพื้นฐาน   122   คน  และนักศึกษาบูรณาการแบบหน่วยการเรียนกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านทุ่งขาม   จำนวน  24  คน   รวมนักศึกษาที่รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอน  ปีงบประมาณ  2549  จำนวนทั้งสิ้น  146  คนจัดทำแผนการเรียนการสอนแบบบูรณาการแบบให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดกิจกรรมตามความต้องการของผู้เรียน โดยใช้  Mind  Map และนำมาจัดทำเป็นแผนปฏิบัติ  จัดกิจกรรมตามแผนบูรณาการ  เช่น  ภาคเรียนที่  2/2548 จัดบูรณาการ เรื่อง  ครอบครัวอบอุ่น, การกำจัดความเครียด  การป้องกันโรคติดต่อ , การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และภาคเรียนที่  1 / 2549  เรื่อง  มนุษย์โบราณ  ,กฎหมายการประกันสังคม/กฎหมายแรงงาน , การตัดตุง และการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับนักศึกษา  เช่น     การปลูกป่าที่บ้านหาดปู่ด้าย   ค่ายโครงการใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรมที่วัดศาลาดงลาน ค่ายโครงการเรียนตามรอยพระยุคลบาท  ที่จังหวัดเชียงใหม่   โครงการปั่นจักรยานเยาวชนไทยห่างไกลบุหรี่   ถวายเทียนพรรษา  จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนชุมชนตำบลนาแส่ง  ในภาคเรียนที่  2/2548  โดยได้จัดหาตู้ใส่หนังสือจำนวน  2  หลัง  โต๊ะยาวจำนวน  4  ตัว  เก้าอี้นั่งจำนวน  30  ตัว  โต๊ะพระ  จำนวน  1  ตัว  จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ    ได้ทำการสำรวจความต้องการด้านอาชีพ  จัดประชาคม   3   หมู่บ้าน และจัดอบรมให้ความรู้     ดังนี้ 1.       โครงการศึกษาดูงาน   อำเภอแจ้ห่ม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปางวันที่  29  ธันวาคม  2548    จำนวนผู้เข้ารับบริการ  25  คน 2.       วิชาอาหาร ขนม  ที่บ้านหาดปู่ด้าย  หมู่ที่  1   ต. นาแส่ง  วันที่  1 9  กุมภาพันธ์  2549 จำนวนผู้เข้ารับบริการ  24  คน 3.       วิชาการทำปุ๋ยน้ำและปุ๋ยหมัก   ที่บ้านนากิ๋ม  หมู่ที่  7 ต. นาแส่ง วันที่  21  กุมภาพันธ์ 2549   จำนวนผู้เข้ารับบริการ  25  คน 4.       วิชาการทำปุ๋ยน้ำและปุ๋ยหมัก ที่บ้านทุ่งขาม ต.ใหม่พัฒนา หมู่ที่ 6 วันที่  21 กุมภาพันธ์  2549 จำนวนผู้เข้ารับบริการ  25  คน 5.       วิชาศิลปะประดิษฐ์   ที่บ้านใหม่ -  เตาปูน   ต. นาแส่ง  วันที่  1 14  พ.ค.2549 จำนวนผู้เข้ารับบริการ 18 คน รวมผู้รับบริการทั้งสิ้น  67  คน  จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต    ได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ ชีวิต  ให้กับนักศึกษาเพื่อให้นำทักษะที่ได้รับจากการเรียนรู้  นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  ดังนี้ 1.       โครงการจัดกิจกรรมบูรณาการเรื่อง  เพศศึกษา วันที่  18  ธันวาคม  2548 2.       โครงการปั่นจักรยานเยาวชนไทยห่างไกลบุหรี่ วันที่  25  ธันวาคม  2548 3.       โครงการนักศึกษาเยี่ยมทัณฑสถาน วันที่  29  ธันวาคม  2548 4.       โครงการจัดกิจกรรมบูรณาการเรื่องครอบครัวอบอุ่นวันที่ 1กราคม  2549 5.       โครงการจัดกิจกรรมบูรณาการ เรื่อง  ความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนน วันที่  8  มกราคม  2549 6.       โครงการจัดกิจกรรมบูรณาการ เรื่อง  การกำจัดความเครียด    วันที่  1  มกราคม  2549 7.       โครงการใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรม   วันที่  27 -  29 มกราคม  2549  ณ วัดศาลาดงลาน 8.       โครงการรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท   วันที่  11 -  13 กุมภาพันธ์  2549  ณ จังหวัดเชียงใหม่ 9.       โครงการจัดกิจกรรมบูรณาการ เรื่อง  การป้องกันโรคติดต่อ วันที่  12  กุมภาพันธ์  2549 10.    โครงการจัดกิจกรรมบูรณาการ เรื่อง  การปฐมพยาบาล   วันที่  19  กุมภาพันธ์  2549 11.    โครงการจัดนิทรรศการฉลองสิริราชครบ  60  ปี  วันที่  9  มิถุนายน  2549 หน้าวัดพระธาตุลำปางหลวง 12.    โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ฯ  ครบ  60  ปี  วันที่  16 - 20  มิถุนายน  2549     วัดศาลาดงลาน 13.    โครงการจัดกิจกรรมบูรณาการ เรื่อง  การถวายเทียนพรรษา    วันที่  9  กรกฎาคม  2549ณ  วัดบ้านแม่ไฮ และวัดบ้านใหม่ เตาปูน  ตำบลนาแส่ง 14.    โครงการจัดกิจกรรมบูรณาการ   เรื่อง  มนุษย์โบราณ   วันที่  13  สิงหาคม   2549      ถ้ำต่าก้า 15.    โครงการจัดกิจกรรมบูรณาการ   เรื่อง  การตัดตุง   วันที่  10  กันยายน   2549     การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน   ได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม และชุมชน ให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้นำแบบแผนและประสบการณ์ในการปฏิบัติที่ผ่านมานำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง  ครอบครัว และชุมชน  ดังนี้ 1.       ทบทวนแผนชุมชนบ้านทุ่งขาม   วันที่  1  พฤศจิกายน  2548 2.       ทบทวนแผนปฏิบัติงานบ้านทุ่งขาม  ครั้งที่  1  วันที่  22  มีนาคม  2549 3.       ประชุมและปฏิบัติการทำผังชุมชนบ้านทุ่งขาม  วันที่  21  กรกฎาคม  2549 4.       ทบทวนแผนปฏิบัติงานบ้านทุ่งขาม  ครั้งที่  2  วันที่  15  สิงหาคม  2549 5.       กิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรียนชุมชน  วันที่  20 31 สิงหาคม  2549 6.       พัฒนาสถานที่ค้นพบมนุษย์โบราณถ้ำต่าก้า  วันที่  13  สิงหาคม  2549 ระบบช่วยเหลือผู้เรียน    ได้แนะแนวในการลงทะเบียนเรียน  ให้กับผู้รับบริการ  การศึกษานอกโรงเรียน  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กลุ่มผู้เรียนการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ  เพื่อนำเป็นแนวทางในการปฏิบัติ และตัดสินใจ 1.       แนะแนวนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการลงทะเบียนเรียน 2.       แนะแนวกลุ่มผู้เรียนการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ 3.       แนะแนวการจัดทำโครงงาน 4.       แนะแนวนักศึกษาที่ว่างงานให้มีงานทำ      2.   ระบบสนับสนุน ระบบโครงสร้างพื้นฐาน   ได้ร่วมกับสถานศึกษาในการวางแผนในการจัดกิจกรรม และกระบวนการเรียนรู้  ให้กับกลุ่มเป้าหมาย  ดังนี้ 1.       แผนกิจกรรมยกระดับการศึกษาให้กับประชากรในวัยแรงงาน ต.นาแส่ง 2.       แผนกิจกรรมยกระดับการศึกษาให้กับประชากรในวัยแรงงาน อายุ 15-59 ปี บ้านโป่งร้อน ตำบลใหม่พัฒนา 3.       แผนปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการแบบหน่วยการเรียนกลุ่มปลูกผัก  บ้านทุ่งขาม 4.       แผนการทำข้อมูลพื้นฐานศูนย์การเรียนชุมชน ระบบบุคลากร    สถานศึกษาได้ส่งเสริม/สนับสนุนการพัฒนาตนเองโดยจัดพัฒนาบุคลากรเพื่อได้เรียนรู้ นำมาใช้ในการปฏิบัติจริง  ซึ่งได้เข้ารับการอบรม/เรียนรู้  ดังนี้ 1.       โครงการพัฒนาบุคลากรการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้โครงงาน  วันที่  6 ธันวาคม   2548    ( สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานได้) 2.       โครงการทบทวนคู่มือระบบการประกันคุณภาพการศึกษานอกโรงเรียน  วันที่  10  กุมภาพันธ์  2549   (เข้าใจและสามารถวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของผลในการปฏิบัติจริง และนำไปใช้) 3.       โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษา  วันที่  14-15 กุมภาพันธ์  2549   (รู้และเข้าใจระบบการประกันคุณภาพสถานศึกษาสามารถนำเป็นแนว ปฏิบัติได้) 4.       โครงการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการหน่วยการเรียนรู้  วันที่  17   กุมภาพันธ์  2549 (รู้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการหน่วยการเรียน และสามารถนำไปใช้ในการ ปฏิบัติจริง กลุ่มปลูกผักบ้านทุ่งขาม) 5.       โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกโรงเรียน  วันที่  27 กุมภาพันธ์  2549   (รู้วิธีการทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกโรงเรียนและสามารถ นำมาใช้ในการปฏิบัติ) 6.       โครงการอบรมการประเมินตนเอง  ( SAR ) วันที่  8  มีนาคม  2549  ( รู้วิธีนำข้อมูล/กิจกรรมนำมาประเมินตนเองได้) 7.       โครงการฝึกอบรมการประกอบและซ่อมคอมพิวเตอร์  วันที่  27  มีนาคม -  30  เมษายน 2549 (ความรู้ที่ได้รับสามารถกู้ข้อมูลที่หายได้ และแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหาเบื้องต้นได้) 8.       โครงการอบรมเทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  วันที่ 12 13  มิถุนายน  2549 (สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ได้) 9.       ประชุมสัมมนา  โครงการจัดการเรียนรู้    การแลกเปลี่ยนเรียนรู้    www.gotoknow.org  (สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ และประสบการ  นำไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน  www.gotoknow.org  ได้ทั้งในด้านการศึกษา และเรื่องทั่วไป  ที่สามารถนำมาเพิ่มพูนเป็นความรู้ของตนเอง) ระบบเครือข่ายและความสัมพันธ์กับชุมชน  ได้ประสานงานขอความร่วมมือภาคีเครือข่าย ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานการศึกษานอกโรงเรียน  การเชิญบรรยายให้ความรู้  และขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  ในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน  ดังนี้ 1.       ประสานงานกับผู้นำหมู่บ้าน / ประธานแม่บ้าน / ประธาน  อสม. และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล  8  หมู่บ้าน  ตำบลนาแส่ง  ในการขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.       ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน  ให้ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลนาแส่ง  จากองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง 3.       ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง  นำห้องสมุดประชาชนเครื่องที่ออกบริการในโครงการ  อบต. สัญจร  ในพื้นที่บ้านหาดปู่ด้าย  บ้านแม่ไฮ  บ้านนาแก้วตะวันออก  บ้านเกาะยะ-แม่หยวก  และบ้านสองแควพัฒนา  4.       ร่วมกับหมู่บ้านทุ่งขาม  ในงานประเพณีลอยกระทง  วันที่ 5.       ร่วมกับหมู่บ้านทุ่งขาม  ในงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุดอยฮาง 6.       โครงการจัดการศึกษานอกโรงเรียนเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งเศรษฐกิจพอเพียงพ้นความยากจน  บ้านทุ่งขาม 7.       โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 8.       โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการ  เรื่อง  ครอบครัวอบอุ่นโดยเชิญ  นายสมยศ  อุปรี   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง  บรรยายให้ความรู้ 9.       โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการ  เรื่อง  การกำจัดความเครียด โดยนิมนต์พระครูพิสณธ์  อรรถกิจ  เจ้าอาวาสวัดแม่ไฮ     บรรยายให้ความรู้ 10.    โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการ  เรื่อง  การป้องกันโรคติดต่อ  โดยเชิญนายสถาพร      ปิ่นแก้ว   หัวหน้าสถานีอนามัยตำบลนาแส่ง  บรรยายให้ความรู้ 11.    โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการ  เรื่อง  การป้องกันโรคติดต่อโดยเชิญ นางกำไร   กิตติไชยการเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยต.นาแส่ง  บรรยายให้ความรู้ 12.    โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการ เรื่อง  มนุษย์โบราณ โดยเชิญ นางบุญสม  สุขเกษม   ผู้รู้ในชมชนบ้านหาดปู่ด้าย    บรรยายให้ความรู้ 13.    โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยเชิญ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง  เป็นประธานในพิธี และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง  ได้มอบหมายให้  นายศรีชื่น    ทองคำฟู   ประธานสภาองค์การ                               บริหารส่วนตำบลนาแส่ง  ทำหน้าที่บรรยายให้ข้อคิดแก่นักศึกษาแทน ระบบนิเทศติดตามและประเมินผล   ได้ทำการนิเทศติดตามผลการดำเนินงาน  รับมอบหมายเช่น  การศึกษานอกโรงเรียน  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ  ดังนี้ 1.       นิเทศการอบรมวิชาชีพวิชาอาหาร-ขนม  บ้านหาดปู่ด้าย  ตำบลนาแส่ง  วันที่  1, 3 และ 8  กุมภาพันธ์  2549 2.       นิเทศการอบรมวิชาชีพวิชาการทำปุ๋ยน้ำและปุ๋ยหมัก  บ้านนากิ๋ม   ตำบลนาแส่ง  วันที่  22  กุมภาพันธ์  2549 3.       นิเทศการอบรมวิชาชีพวิชาการทำปุ๋ยน้ำและปุ๋ยหมัก  บ้านทุ่งขาม   ตำบลใหม่พัฒนา  วันที่  5    เมษายน   2549 4.       นิเทศการอบรมวิชาชีพวิชาการร้อยลูกปัด  บ้านพระธาตุจอมปิง  ตำบลนาแก้ว   วันที่ 11  เมษายน  2549 5.       นิเทศการอบรมวิชาชีพวิชาการตัดตุง  บ้านสาด  ตำบลวังพร้าว  วันที่  11  เมษายน 2549   6.       นิเทศการอบรมวิชาชีพวิชาศิลปะประดิษฐ์  บ้านใหม่-เตาปูน  ตำบลนาแส่ง  วันที่  1, 4 และ 8  พฤษภาคม  2549 7.       นิเทศการอบรมวิชาชีพวิชาศิลปะประดิษฐ์  บ้านพระธาตุจอมปิง  ตำบลนาแก้ว  วันที่  2  พฤษภาคม  2549 8.       นิเทศกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ  บ้านทุ่งขาม  ตำบลใหม่พัฒนา  เดือนละ  2 4  ครั้ง 9.       นิเทศการพบกลุ่มนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  บ้านโป่งร้อน  ตำบลใหม่พัฒนา ระบบสารสนเทศ   ได้จัดทำข้อมูลพื้นฐานเพื่อนำมาวิเคราะห์ในการจัดกิจกรรม  และเพื่อบริการผู้สนใจต้องการศึกษาค้นคว้า   ดังนี้ 1.       จัดทำข้อมูลประชากรวัยแรงงาน  ตำบลนาแส่ง  จำนวน  8  หมู

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ

คำสำคัญ (Tags)#ปวีณา

หมายเลขบันทึก: 50261, เขียน: 15 Sep 2006 @ 18:16 (), แก้ไข: 12 Jun 2012 @ 08:44 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)