คำตอบเพียงคำตอบเดียวก็คือไม่มีคำตอบ

ไม่มีคำตอบก็เป็นคำตอบอย่างหนึ่งเหมือนกัน