โครงงานวิทยาศาสตร์ในวันแข่งขันมหกรรมทางวิชาการ ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 62


การที่นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม ถือว่าเป็นรางวัลที่ดีที่สุด ประสบการณ์ความรู้นี้ทำให้นักเรียนจดจำได้ยั่งยืน

              วันที่ 13 ตุลาคม 2555 ผู้เขียนได้ส่งโครงงานวิทยาศาสตร์ เข้าแข่งขันในงานมหกรรมวิชาการ ครั้งที่ 62 ที่สำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษา    การที่นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม  ถือว่าเป็นรางวัลที่ดีที่สุด  ประสบการณ์ในการเรียนรู้นอกห้องเรียนจะทำให้นักเรียนจดจำได้อย่างยั่งยืน   รายละเอียดของโครงงานมีดังนี้      

  โครงงานวิทยาศาสตร์ 

       เรื่อง ถ่านดูดกลิ่นจากเปลือกผลไม้

บทที่ 1

บทนำ

ที่มาและความสำคัญของโครงงาน

               เนื่องจากประชากรในอำเภอลานสกา  จังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และ มีชื่อเสียงเกี่ยวกับผลไม้ จนได้รับการยกย่องเป็นอำเภอที่มีมังคุดหวาน นอกจากมังคุด ผลผลิตจากสวนก็มีหลากหลายชนิดเช่น  เช่น ทุเรียน  เงาะ ลางสาด  ลองกอง  เป็นต้น ซึ่งผลไม้ที่กล่าวมานี้จะมีมากในช่วง เดือน กรกฏาคม –กันยายน  แต่ในปัจจุบันมีการประกอบอาชีพชาวสวนกันมาก จึงทำให้เกิดปัญหาในการค้าขาย จึงเกิดวิกฤตราคาผลไม้ตกต่ำและล้นตลาด ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่สำหรับเกษตรกร แต่ก็มีองค์กร และ หน่วยงานต่างๆเข้ามาช่วยเหลือเกษตรด้วยการแปรรูปผลผลิตในรูปแบบต่างๆ แต่ทิ้งเปลือกของผลไม้เหล่านี้เป็นขยะ กลุ่มของข้าพเจ้าอยากเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือชุมชน  จึงศึกษาวิธีการแก้ปัญหาเปลือกผลไม้จากกองขยะ  โดยการนำเปลือกผลไม้มาทำให้เกิดประโยชน์ด้วยการนำเปลือกของผลไม้ มาผลิตเป็นถ่านถ้าสามารถนำเปลือกผลไม้มาใช้ประโยชน์ได้ผลดีจะทำให้รายจ่าย ในครัวเรือนของคนในชุมชนลดลง
              โครงงานวิทยาศาสตร์  เรื่อง  "ถ่านดูดกลิ่นจากเปลือกผลไม้"  จัดทำขึ้นเนื่องจาก กลุ่มของข้าพเจ้า  เห็นว่า ชุมชนของเรามีผลิตผลทางการเกษตรมากมาย  หลังจากการบริโภค จะมีเปลือกของผลิตผลเหล่านั้นก่อให้เกิดขยะมูลฝอยจากผลิตผลดังกล่าวจำนวนมาก จึงคิดว่าควรจะหาวิธีการที่นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านอื่นๆ จากการศึกษาพบว่าคุณสมบัติของถ่านไม้สามารถดูดซับกลิ่นอับชื้นได้  จึงทดลองนำถ่านไม้มาขจัดกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ  และกลิ่นเหม็นจากรองเท้านักเรียน สามารถดับกลิ่นได้จริง   จึงคิดพัฒนาการทดลองโดยช่วยกันเก็บเปลือกผลไม้ที่ชาวบ้านทิ้งเป็นขยะ  นำมาเผาและบดให้เป็นผงถ่าน นำสารส้มมาบดให้ละเอียด  นำใบตะไคร้หอม ใบเตย มาตากแห้ง บดให้ละเอียด แล้วนำมาผสมกับแป้งเปียก  เมื่อแห้งแล้ว นำมาใส่ลงในพิมพ์รูปต่างๆ ตกแต่งให้สวยงาม แล้วนำไปทดลองใช้  เพื่อดับกลิ่นในห้องน้ำ           ของโรงเรียนและขจัดกลิ่นเหม็นจากรองเท้าของนักเรียน เพื่อเปรียบเทียบกับผงถ่านไม้ที่ผสมสารส้ม   ใบตะไคร้หอม และ ใบเตย เหมือนกัน 

             โครงงานนี้เป็นโครงงานที่กลุ่มของข้าพเจ้า ฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดทักษะในการคิด การ ศึกษาค้นคว้าเชิงวิทยาศาสตร์  การประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ  ที่เป็นประโยชน์  ความภาคภูมิใจ ที่ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน  การทำงานเป็นทีม  โดยตั้งสมมุติฐานว่าถ่านที่ได้จากเปลือกผลไม้ มีความสามารถในการดูดกลิ่นได้ดีเช่นเดียวกับถ่านไม้ และจะได้กลิ่นหอม จากใบเตยและตะไคร้หอมด้วย   เป็นการช่วยลดปริมาณขยะ  ลดการตัดไม้ทำลายป่า และ อาจจะพัฒนาต่อเนื่องได้  โดยการนำเปลือกของผลไม้ชนิดอื่นที่มีในแต่ละชุมชนมาใช้           ให้เกิดประโยชน์ในด้านอื่นต่อไปได้อีก 

จุดมุ่งหมายการศึกษาค้นคว้า
       เนื่องจาก  "ถ่านไม้"  มี คุณสมบัติในการช่วยดูดซับกลิ่นอับ  กลิ่นอันไม่พึงประสงค์ กลุ่มของข้าพเจ้า  จึงศึกษาการนำเปลือกของผลไม้ซึ่งเป็นขยะ  โดยนำเอาเปลือก ทุเรียน  เปลือกมังคุด  มาทดลองทำเป็นผงถ่าน  และนำไปทดลองใช้ดับกลิ่นในห้องน้ำ     และ ตู้วางรองเท้านักเรียนของโรงเรียนวัดโคกโพธิ์สถิตย์   กลุ่มข้าพเจ้าได้ทำการศึกษาดังนี้
          -  ศึกษาค้นคว้า  เรื่อง สมบัติของถ่าน  สมบัติของสารส้ม   ใบเตย  ตะไคร้หอม
          -  ศึกษาทดลองสมบัติในการดูดกลิ่นของถ่านเปลือกผลไม้ เปรียบเทียบกับการดูดกลิ่นของถ่านไม้
 วัตถุประสงค์ของโครงงาน
             1.เพื่อนำเปลือกผลไม้ในชุมชน เช่น ทุเรียน มังคุด ฯลฯ มาทำเป็นถ่านผลไม้ดูดกลิ่น
             2.เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพ การดูดกลิ่นของถ่านจากเปลือกผลไม้กับถ่านไม้
สมมติฐานของการศึกษาค้นคว้า
             ถ่านจากเปลือกผลไม้มีความ สามารถในการดูดกลิ่นได้ดีกว่าถ่านไม้  
ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง
    ตัวแปรต้น         ถ่านจากเปลือกผลไม้ ,ถ่านไม้
    ตัวแปรตาม       ความสามารถในการดูดซับกลิ่นอับเหม็น
    ตัวแปรควบคุม  ปริมาณถ่าน,ระยะเวลาที่ทดลองใช้
ขอบเขตของการทำโครงงาน
           -  สถานที่     โรงเรียนวัดโคกโพธิ์สถิตย์  อำเภอลานสกา   จังหวัดนครศรีธรรมราช
          -  ระยะเวลา  พฤษภาคม  -  สิงหาคม  2555
          -  ผู้ทดลองใช้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และครูที่ปรึกษาโครงงาน

บทที่  2  เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 

 

          ถ่านไม้  คือ  ถ่านที่ได้จากการเผาไหม้  ซึ่งจะต้องตัดไม้ทำลายป่า  ทำให้มีราคาต้นทุน สูง  และสูญเสียทรัพยากรป่าไม้ทางธรรมชาติ  นำมาใช้เป็นเชื้อเพลิง  และมี คุณสมบัติในการดูดซับกลิ่นอับเหม็น

 

 

ถ่านจากแกนข้าวโพด

 

 

ถ่านจากเปลือกทุเรียน

 

 

ถ่านจากเปลือกมังคุด

          ถ่านที่ได้จากการเผาเปลือกผลไม้ คือ  ถ่าน ที่ได้จากการเผาเปลือกผลไม้  ที่เหลือใช้  และเป็นขยะของ ชุมชน  ทำให้มีราคาต้นทุนต่ำกว่า  และไม้ต้องสูญเสียทรัพยากรป่าไม้ทาง ธรรมชาติ  นำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงซึ่งมีคุณสมบัติในการดูดซับกลิ่นอับเหม็น ได้เช่นกัน

 

 

                                                     สารส้ม

                                              


                Ammonium alum และ Potassium alum คือ เกลือเชิงซ้อนของสารประกอบที่มี ธาตุ อะลูมิเนียม และ ซัลเฟต เป็นส่วนประกอบหลัก หรือ รู้จักกันในนามว่าสารส้ม (alum) หรือ ผลึกเกลือ มีสูตรทางเคมีทั่วไปคือ [M( l )M,( l l l ) (SO4)2 . 12H2O] ดังนั้นสารใดที่มีโครงสร้างของสูตรทางเคมี ที่กล่าวมา มันก็คือสารส้มที่เรารู้จักและคุ้นเคยนั้นเอง

ประวัติ
          

                 สาร ส้ม (alum) มีการผลิตในระยะแรก ๆ ที่ไหน เมื่อไร ไม่มีหลักฐานแน่ชัด  แต่มีรายงานว่าใน แถบเอเซียตอนกลาง มีการผลิตและซื้อขายสารส้มกันมาช้านานแล้วไม่ต่ำกว่า500ปี
                 สารส้ม (alum) พบว่าเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหลายแห่ง โดยเฉพาะบริเวณที่เคยเป็นภูเขาไฟ มาก่อน การนำมาใช้บางแห่งต้องสกัดออกมาจากดิน เช่นเดียวกับการทำเกลือสินเธาว์บางแห่งผลิตจากแร่ส้มหิน (alunite, alumstone หรือ alunrock)โดยนำมาเผาเมื่อละลายจึงนำไปตกตะกอน หรือแร่อี่น ๆ ที่มี อลูมิเนียม(aluminum)เป็นองค์ประกอบ ในประเทศไทยชาวบ้านเรียกว่า ดินส้ม พบอยู่หลายจังหวัดมีมากที่จังหวัดเลย แต่สารส้มที่พบตามธรรมชาติ มีปริมาณไม่เพียงพอกับความต้องการ มนุษย์จึงต้องคิดค้นวิธีการผลิตขึ้นมาเอง โดยนำเอาแร่ธาตุจากธรรมชาติที่มีปริมาณอะลูมินาสูงเป็นวัตถุดิบได้สำเร็จ และผลิตเป็นการค้า มาจนถึงปัจจุบัน สารส้ม (alum) มีประโยชน์และมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันมาก แต่ไม่ค่อยมีใครได้นึกถึง เพราะไม่ค่อยได้เกี่ยวข้องโดยตรง เช่น น้ำประปาที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ต้องอาศัยสารส้มทำให้ใส ใช้ในอุตสากรรม กระดาษ ฟอกหนัง ย้อมผ้า ฟอกสี ทำผงฟู และ ยา เป็นต้น

ประเภทของสารส้ม
              สาร ส้ม (alum) มีรากศัพท์มาจากคำในภาษาลาตินว่า alumen แปลว่า สารทำให้หดตัว (astringent) แต่ในปัจจุบัน สารส้มหมายถึงเกลือเชิงซ้อน ( ผลึกเกลือ )                  ของสารประกอบที่มี ธาตุอะลูมิเนียม และ ซัลเฟต เป็นส่วนประกอบหลัก แบ่งออกเป็น              3ประเภทคือ
           1. เกลือซัลเฟตของอะลูมิเนียมหรืออะลูมิเนียมซัลเฟต [AL2(SO4)3. XH2O] ลักษณะเป็นก้อนผงสีขาว
           2. เกลือเชิงซ้อนของโพแทสเซียมหรือโพแทสเซียมอะลั่ม [AL2(SO4)3 . K2SO4 . 24H2O]ลักษณะเป็นผลึกใสไม่มีสี
           3. เกลือเชิงซ้อนของแอมโมเนียมหรือแอมโมเนียมอะลั่ม [AL2(SO4)3 . (NH4)2SO4 .24H2O]ลักษณะเป็นผลึกใสไม่มีสี
            อย่างไรก็ตามสารส้ม (alum) ทั้ง 3 ประเภทดังกล่าว นำไปใช้ประโยชน์อย่างเดียวกัน การเติม ammonium และ potassium ลงไปก็เพื่อความประสงค์อื่น คือต้องการให้เป็นก้อนผลึกใสและบริสุทธิ์ ยิ่งขึ้นเนื่องจากอุสาหกรรมหลายชนิด เช่น การผลิตกระดาษคุณภาพสูง และผสมทำผงฟู เป็นต้น ต้องการสารส้ม ที่มีความบริสุทธ์ มากๆ

ประโยชน์
         สารส้มนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางทั้งในอุตสาหกรรมและที่เกี่ยวข้องกับผิวหนังของคน กล่าวคือ
         1. การใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม ส่วนมากจะใช้ในอุตสาหรรมการประปา รองลง มาได้แก่ อุตสาหกรรมกระดาษ ย้อมผ้า ฟอกหนัง ผสมเป็นยาดับเพลิง สารดับกลิ่น ฟอกสี และ ผสมทำผงฟูใช้ในการทำขนมปัง เป็นต้น
        2. การใช้เกี่ยวข้องกับผิวหนังใช้ดับกลิ่นตัวได้ทุกส่วนของร่างกายตามที่ต้องการ โดยเฉพาะที่ใต้วงแขน ( รักแร้ ) และ เท้า สามารถระงับ กลิ่นได้ 100 % นานถึง 24 ช.ม และหน่วงการเกิดกลิ่นได้ไม่ต่ำกว่า 10 ช.มใช้ทาหลังโกนหนวดจะไม่ทำให้เกิดการระคายเคือง ช่วยห้ามเลือดและสมานบาดแผลที่เกิดจากมีดโกนบาด หรือ บาดแผลเล็กน้อยใช้ทาที่ส้นเท้าจะรักษาและป้องกันส้นเท้าแตกทาแก้คันตามผิวหนังเมื่อถูกยุงกัดหรือคันจากสาเหตุอื่น

คุณสมบัติ
            1 ไม่มีสีและกลิ่น ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่พิเศษของมัน เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบใช้น้ำหอม เพราะจะไม่มีกลิ่นไปรบกวนหรือหักล้างกลิ่นน้ำหอมที่ใส่อยู่ กล่าวคือ สารดับกลิ่นตัวส่วนมากจะผสมน้ำหอมลงไปด้วยทำให้ไปรบกวนกลิ่นของน้ำหอมราคาแพงที่ใส่อยู่
           2.ไม่เปื้อนเสื้อผ้าเพราะไม่มีส่วนผสมของครีมและน้ำมัน
           3. ปลอดภัย กับร่างกาย กล่าวคือไม่อุดตันรูขนไม่ซึมเข้าสู่ร่างกายเพราะตัวมันทำให้เกิดประจุลบจึงไม่สามารถที่ผ่านผนังเซลได้ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมและไม่ทำลายโอโซน
         4. ไม่เสื่อมสภาพ มีความคงทนต่อสภาพแวดล้อมไม่เสื่อมสภาพที่อุณหภูมิห้อง

                   ขอขอบคุณข้อมูลจาก : www.arsadusit.com/1639

 

 

บทที่ 3

อุปกรณ์และวิธีดำเนินการ

อุปกรณ์และวัสดุ

-          ถ่านไม้

-          เปลือกผลไม้ เช่น มังคุด  ทุเรียน

-          สารส้ม

-          ใบตะไคร้หอม

-          ใบเตย

-          กาวแป้งเปียก

-          แท่นพิมพ์

 

 

                                        

อุปกรณ์และวัสดุที่ใช้ในการศึกษา


1. สารส้ม

2. เปลือกทุเรียน

3. เปลือกมังคุด

4. ถ่านไม้

5. พิมพ์รูปต่างๆ

6. แป้งเปียก

7. ใบเตย

8. ใบตะไคร้หอม

 

 

                                  

วิธีดำเนินการ

         -  เตรียมถ่านเปลือกผลไม้ หลายชนิดเช่น  มังคุด  ทุเรียน ฯลฯและถ่านไม้  สารส้ม ใบเตย  ใบตะไคร้หอม 
          -  นำถ่านจากเปลือกผลไม้  ถ่านจากไม้  สารส้ม  มาบดให้ละเอียด แยกกันใส่ภาชนะที่เตรียมไว้                                                                                                      

        - นำ ใบตะไคร้หอม   ใบเตย  ออกมาตากแดดให้แห้ง แล้วหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วบดให้ละเอียด             

        -  ในภาชนะใบที่ 1 นำถ่านจากไม้  สารส้ม   ใบตะใคร้หอม  ใบเตย   มาผสมกับกาวแป้งเปียก  นำมาปั้นและอัดลงในแม่พิมพ์ที่เตรียม  ไว้นำออกตากให้แห้ง  จะได้ถ่านไม้ที่สามารถดูดกลิ่นได้                                                                                                               

        -  หลังจากได้ถ่านผลไม้ดูดกลิ่น  และถ่านไม้ดูดกลิ่นแล้วก็ทดลองใช้โดยนำไปแยกให้นักเรียนกลุ่มที่ 1 ทดลองใช้ในห้องน้ำ หลังอาคาร  2  ซึ่งมีทั้งหมด 4  ห้อง  ใช้ถ่านไม้ 2 ห้อง  และใช้ถ่านเปลือกผลไม้ดูดกลิ่น  จำนวน 2 ห้อง                                                       

      -   กลุ่มที่ 2 นำ “ถ่านผลไม้ดูดกลิ่น” ไปวางไว้ที่วางรองเท้าอาคาร 3  เปรียบเทียบกับชั้นวางรองเท้าอาคาร 4 ที่ใช้ถ่านไม้ 
        - ทำแบบบันทึก โดยการสำรวจและบันทึกผลทุกๆ 3 วัน เป็นจำนวน 3 ครั้ง
        -  สรุปผลการทดลอง

     

บทที่ 4

ผลการดำเนินการ

 

            1.ผลการทดลองการผลิตถ่านจากเปลือกผลไม้   เมื่อนำเปลือกผลไม้ซึ่งได้แก่ ทุเรียน มังคุด ฯลฯ มาเผาตามขั้นตอน จะสังเกตได้ว่าถ่านที่ได้จะมีลักษณะเป็นสีดำสนิท น้ำหนักเบา

            2.ผลการทดลองการนำถ่านเปลือกผลไม้ไปไปทดลองใช้กับห้องน้ำและที่วางรองเท้าของโรงเรียน  โดยการเปรียบเทียบระหว่าง ถ่านไม้ กับถ่านดูดกลิ่นจากเปลือกผลไม้              เป็นเวลา 9 วัน  โดยทำการบันทึกทุกๆ  3  วัน ปรากฏว่าถ่านดูดกลิ่นจากเปลือกผลไม้สามารถดูดกลิ่นได้ดีกว่าถ่านไม้โดยทั่วไป

ผลการศึกษาค้นคว้า

           ผลิตภัณฑ์ ถ่านดูดกลิ่นจากเปลือกผลไม้ มีวิธีการง่าย สามารถทำได้เอง              และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้โดยใช้ดับกลิ่นตู้เย็น ห้องน้ำ  ตู้เก็บรองเท้า หรือห้องต่างๆที่มีกลิ่นอับ สามารถใช้ในบ้านได้ทุกๆวัน อย่างปลอดภัย

ประโยชน์ที่ได้รับ

          1.  ได้ผลิตภัณฑ์ ถ่านจากเปลือกผลไม้กำจัดกลิ่นที่ประหยัด สวยงามและมี ประสิทธิภาพ

         2.  มีความภาคภูมิใจของกลุ่ม  ที่ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน  โดยการลด ปริมาณขยะ

       3. รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นทีม  มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละคน  ฝึกการวางแผนการทำงานร่วมกัน
       4.  สามารถนำผลิตภัณฑ์มาใช้ให้เกิดประโยชน์จริงในชีวิตประจำวัน

บทที่ 5

สรุปผลการดำเนินการ/อภิปรายผลการดำเนินการ

สรุปผลและข้อเสนอแนะ

              นำถ่านดูดกลิ่นจากเปลือกผลไม้  และ ถ่านไม้  ไปใช้กับห้องน้ำและตู้วางรองเท้าของนักเรียนโรงเรียนวัดโคกโพธิ์สถิตย์ ทั้ง 2 อาคาร  ระยะเวลา 9 วัน ซึ่งถ่านนั้นมีปริมาณเท่ากันจะพบว่าถ่านจากเปลือกผลไม้สามารถดูดกลิ่นได้ดีกว่าถ่านไม้

อภิปรายผลการทดลอง
            จากการทดลองจะเห็นได้ว่าถ่านจากเปลือกผลไม้สามารถดูดกลิ่นในห้องน้ำและตู้วางรองเท้าได้ดีกว่าถ่านไม้ 

ข้อเสนอแนะ
            1.นักเรียนสามารถนำไปใช้ดูดกลิ่นอับในตู้เสื้อผ้า  ห้องน้ำ  และ ที่วางรองเท้า      ของที่บ้านได้

           2. นักเรียนอาจนำเปลือกผลไม้ชนิดอื่นๆมาผลิตได้

          3. นักเรียนสามารถนำผลไปเผยแพร่หรือรณรงค์ให้คนในชุมชนเก็บเปลือกผลไม้มาผลิตสารดูดกลิ่นไว้ประจำบ้านได้  เป็นการช่วยลดขยะ และลดรายจ่ายในครัวเรือน

ประโยชน์ที่ได้รับ
            1. เป็นการนำสิ่งที่ไม่ใช้ประโยชน์แล้วนำมาเพิ่มมูลค่า
            2.  สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายและลดการสิ้นเปลืองจากการซื้อมาเป็นผู้ผลิตใช้เอง

           3. ได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

 

เอกสารอ้างอิง/แหล่งค้นคว้า

 

กิจกรรม  the  best of the month http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.biogang.ne

 

เกร็ดความรู้เรื่องสารส้ม  http://lotoport.com/?p=52

 

http://fruitcharcoal-yaovalee.blogspot.com/

 

ถ่านผลไม้ ดูดกลิ่นอับ ภูมิปัญญาไทย ใส่ใจโลกร้อน   http://kucon.lib.ku.ac.th/Fulltext/KC4905022.pdf

 

วิกิพีเดีย สารส้ม    http://th.wikipedia.org/wiki/

 

ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ทักษะชีวิต  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Sufficiency

 

Economy    http://202.143.142.148/~11909/?page_id=34

 

 

 

 

           ผลการแข่งขัน  ได้เหรียญทองอันดับที่ 4    เป็นความภาคภูมิใจของนักเรียน  คณะครู  และ บุคลากรทุกคนในโรงเรียน

 

คำสำคัญ (Tags): #การเรียนการสอน
หมายเลขบันทึก: 502386เขียนเมื่อ 15 กันยายน 2012 22:20 น. ()แก้ไขเมื่อ 16 ตุลาคม 2012 16:59 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (8)
  • ขอแสดงความยินดีกับคุณครูและเด็กๆด้วยครับพี่ครู สำหรับเหรียญทองที่เด็กๆได้รับ ยิ่งไปกว่านั้น ทักษะกระบวนการหรือวิธีแสวงหาความรู้ด้วยตนเองที่เด็กๆได้เรียนรู้และสั่งสม นับเป็นรางวัลที่ล้ำค่าเสียยิ่งกว่า.. ชื่นชมครับ!
  • ขอบคุณเรื่องราวดีๆนี้ครับพี่ครูดาวเรือง


Happy New Year  2013

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก 

จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบความสุขด้วยอายุ วรรณะ สุข พละ 

คิดหวังสิ่งใดขอให้และสมปรารถนาทุกประการ

สวัสดีปีใหม่ค่ะ

 

 

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖

ขออวยพรให้มีความสุขความเจริญ สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เบิกบานกายใจ และสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการนะครับ

สวัสดีปีใหม่ ครับครู จงให้ครอบมีสุขปราศจากโรคภัยนานา

น่าสนใจมากๆเลยครับ น่าชื่นชม


พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี