ช่วงนี้พวกเรากัลยาณมิตร (ปิ่ง, ยุ้ย, นิโรจน์, พันนิตา, อ้อม, คุณสิริพร, จูน, และสุริวรรณ์) ได้ระดมพลังร่วมด้วยช่วยกันพัฒนางานห้องเวชระเบียนอย่างเคร่งเครียด จากการไปศึกษาและสังเกตการปฏิบัติงานพบปัญหาที่สำคัญส่งผลต่อการปฏิบัติงานของน้องๆ มีหลายประเด็น ดังนี้

          1. โครงสร้างอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน

          2. ระบบการทำงานที่ประสานกันภายในและภายนอกหน่วยงาน เช่น เมื่อค้นแฟ้มได้แล้วออกมาวางในช่องส่งต่อไปยังหน่วยตรวจ กระบวนการแจกจ่ายไปยังหน่วยตรวจส่งผิดพลาด เป็นต้น

          3. การปฏิบัติงานของหน่วยอื่นที่ส่งผลกระทบต่อห้องบัตร เช่น การนำแฟ้มออกไปจากห้องบัตรโดยพละการและไม่ส่งคืนตามกำหนดเวลา, การยืมแฟ้มด่วนมากๆ และต้องเอาให้ได้ทันทีในเวลาที่จำกัด, การลงข้อมูลไม่ครบถ้วนแล้วต้องค้นแฟ้มให้ใหม่หลายๆ ครั้ง และอื่นๆ อีกมากมาย

          4. อัตรากำลังที่ปฏิบัติงาน ทั้งในแง่จำนวนและสมรรถนะที่ต้องได้รับการดูแลทั้งร่างกายและจิตใจ เช่น ระยะเวลาการทำงานและค่าตอบแทน เป็นต้น

          5. ปริมาณงานที่หลากหลายและต้องทำในเวลาที่เร่งด่วน เช่น การให้ข้อมูลการรับบริการ, การตรวจสอบสิทธิ์, การเตรียมและติดตามใบ LAB, การพิมพ์สต๊กเกอร์ชื่อ, การขอให้ส่ง HN ทางโทรศัพท์โดยไม่มีแฟ้ม เป็นต้น

 

          นี่เป็นเพียงปัญหาบางส่วนที่พบ ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานและความพึงพอใจของผู้รับบริการ แต่สะท้อนออกมาว่า "ทำไมค้นบัตรนานจัง, มาทีไรหาบัตรไม่เจอสักที, ไม่รู้ทำอะไรกันอยู่รอตั้งนานแล้ว, หน้างอ, พูดจาไม่ไพเราะพฤติกรรมบริการไม่ดีไม่สนใจผู้มารับบริการ,..................................ฯลฯ"      

  

          ถ้าท่านได้สัมผัสบรรยากาศการทำงานและได้เห็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเร่งด่วนของน้องๆ ในเวลาที่จำกัดและต้องแข่งกับเวลาขนาดนั้น ท่านจะไม่แปลกใจเลยว่าทำไมถึงได้ผลสะท้อนเช่นนั้น

          พวกเรากัลยาณมิตรตั้งใจว่าจะช่วยกันแก้ไขปัญหาและพัฒนางานงานเวชระเบียนอย่างจริงจัง โดยเริ่มจากสิ่งที่เอื้ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและสิ่งที่ส่งผลกระทบสำคัญต่อการปฏิบัติงานไปก่อน แล้วต่อยอดในการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนต่อไป

 

          จะทำอย่างไรโปรดติดตามต่อนะคะ