สิ่งหนึ่งที่ทำให้มนุษย์แตกต่างจากเครื่องจักร ก็คือ มนุย์มี "ประสบการณ์"

ประสบการณ์ที่นำสามารถนำกลับมาทบทวน นำกลับมาคิด นำกลับมาเติมเต็ม และนำกลับมาเพื่อต่อยอด

การทำงานต่าง ๆ ที่ผ่านมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ถ้าเรารู้จักการทบทวนประสบการณ์ (Experience Review) เราก็จะสามารถเติมเต็มและต่อยอดความรู้ได้อย่างฉับพลันและทันท่วงที

การทำงานต่าง ๆ ก็จะสามารถเดินหน้า พัฒนา และเจริญเติบโตได้อย่างเอนกอนันต์

 

ประสบการณ์ของมนุษย์ คือ ความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) อย่างหนึ่งฉันใด

การทบทวนประสบการณ์ นั่นก็คือ การจัดการความรู้ (Knowledge Management) อย่างหนึ่งฉันนั้น