สวัสดีครับชาว Blog และลูกศิษย์กรมพัฒนาที่ดิน รุ่นที่ 1ทุกท่าน

วันนี้ (วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2555)เป็นวันปฐมนิเทศและพิธีเปิดของโครงการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการกรมพัฒนาที่ดินระดับชำนาญการ หลักสูตร การพัฒนาทุนทางความรู้ ทักษะ และทัศนคติ รุ่นที่ 1 เพื่อแนะนำทฤษฎีสำคัญของการเรียนรู้ ที่สำคัญในหลักสูตรนี้ สำหรับโครงการนี้แบ่งการเรียนรู้เป็น 2 ช่วงระหว่างวันที่ 21สิงหาคม -7 กันยายน 2555 ระยะเวลาทั้งหมด 8 วัน

ขอใช้ Blog นี้เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันครับ

ภาพบรรยากาศการเรียนรู้ ช่วงที่ 1

ภาพบรรยากาศการเรียนรู้ช่วงที่ 2