วันที่  10  สิงหาคม 2555  มีการจัดกิจกรรม

เศรษฐกิจพอเพียง"การเพาะเห็ดฟาง"

ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ลิง

โดยมีอาจารย์ทวี  สุคนธ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 32 คน