วิธีการให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู


วิธีการให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

วิธีการให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู(1)
แก้ไขข้อมูล 6 พฤศจิกายน 2560

แก้ไขข้อมูล 19 กรกฎาคม 2562

แก้ไขข้อมูล  24 สิงหาคม 2563 

ท่านควรอ่านคู่มือในหน้าเว็บไซต์คุรุสภาประกอบ

- เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th

- คู่มือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

-ลิงค์รายชื่อสถาบันที่ได้รับการรับรองจากคุรุสภา  

http://www.ksp.or.th/ksp2018/cert-stdksp/


วิธีการได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
มีดังนี้

 1. เรียนหลักสูตรทางการศึกษา4 ปี ที่ได้รับการรับรองจากคุรุสภา

  เริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เมื่อเรียนจบแล้วให้เข้ารับการสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

  2. เรียนหลักสูตรทางการศึกษา 5 ปี ที่ได้รับการรับรองจากคุรุสภา (หลักสูตรนี้มีใช้เฉพาะปีการศึกษา 2557 - 2561)

  หลักสูตรทางการศึกษา คือ หลักสูตรที่มีวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตเพื่อจบออกไปเป็นครู อาทิ ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ การศึกษาบัณฑิต ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ฯ
  ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556  ประกาศใช้ ณ 4 ตุลาคม 2556 มีผลให้หลักสูตรทางการศึกษาใหม่เปลี่ยนเป็น 11 มาตรฐาน 
  และเมื่อจบการศึกษาจะทำการสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

  หมายเหตุ อันเนื่องมาจากในปี 2562 ในสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี มี นายแพทย์ธีรเกียรติ เศรษฐศิลป์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและประธานกรรมการคุรุสภา มีกฏหมายเป็นคำสั่ง คสช. ดูแล และมีนายเอกชัย กี่สุขพันธ์ เป็นประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ  มีมติให้หลักสูตรทางการศึกษาเปลี่ยนเป็น 4 ปี โดยเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2562 และให้ผู้เรียนหลักสูตรทางการศึกษา 5 ปี ที่คุรุสภารับรองให้สามารถรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้เลยโดยไม่ต้องสอบ และให้ผู้เรียนหลักสูตรทางการศึกษา 4 ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 สอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูแทน

  2. หลักสูตร ป.โท วิชาชีพครู  ที่ได้รับการรับรองจากคุรุสภา
  หลักสูตรนี้ ผู้เรียนควรมีวิชาเอกในระดับปริญญาตรีที่สามารถสอบบรรจุได้ เพราะในการสอบบรรจุใช้วิชาเอกในระดับ ป.ตรีเป็นส่วนใหญ่
  และส่วนใหญ่แล้ว หลักสูตรนี้ รับผู้ที่เป็นครูอยู่แล้วเข้าเรียน โดยยึดหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นส่วนใหญ่  เมื่อจบแล้ว สอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเช่นกัน


  3. ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู(ป.บัณฑิตวิชาชีพครู)  ที่ได้รับการรับรองและมีการจัดการเรียนการสอนตามที่ได้ขอรับรอง

  หมายเหตุ หลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ที่เปิดให้ครูทุกสังกัดที่มีหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเข้าเรียน ซึ่งเปิดสอนทุกปีการศึกษายกเลิกไปแล้วเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2553  คงเหลือเพียง หลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครูเพื่อพัฒนาบุคลากรครูในสังกัดกรมต่างๆ

  หมายเหตุ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 จบแล้วต้องสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และให้สิทธิ์การรับสมัครผู้เข้าเรียนแก่หน่วยผลิตเป็นผู้กำหนด แต่เมื่อเรียนแล้วต้องได้รับมาตรฐานครบตามที่คุรุสภากำหนด

  หลักสูตรนี้สำหรับหน่วยงานผู้ใช้ครูระดับกรมเป็นผู้สร้างโครงการพัฒนาบุคลากรครูผู้สอนของหน่วยงานในสังกัด
  ผู้เรียนต้องเป็นครูผู้สอนในโรงเรียน ที่ได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจากคุรุสภา

  หลักสูตรนี้ไม่มีประจำ เปิดขึ้นตามความต้องการของหน่วยผู้ใช้ครู

  ในการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ครั้งที่ 8/2563 วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการมีมติไม่เห็นชอบให้เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู(ป.บัณฑิต) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563 เป็นต้นไป  ทำให้สถาบันการผลิตที่ต้องการส่งหลักสูตร ป.บัณฑิต เพื่อขอรับรอง ไม่สามารถทำได้แล้ว ส่วนสถาบันผลิตที่ขอรับรองไปก่อนหน้านั้นก็เปิดตามปกติ จนกว่าการรับรองจะสิ้นสุด ซึ่ง จะเปิดหรือไม่เปิดก็ได้

  ข้อมูลเดิม...ปัจจุบันไม่มีแล้ว

  "เรื่องเก่า" ของมาตรฐานวิชาชีพเดิม คือ 9 มาตรฐาน ให้ท่านอ่านเพื่อเป็นข้อมูลนะคะ (ระหว่างปี 2546 - 2557)

  1.หลักสูตรทางการศึกษาเดิม (4 ปี) หรือหลักสูตรทางการศึกษาที่ไม่ได้รับการรับรอง ทำดังนี้ (ยกเว้น ผู้ที่เป็นครูอยู่ก่อน 12 มิถุนายน 2546)

  ( (2.1)  หลักสูตรทางการศึกษา 4 ปี หรือ หลักสูตรทางการศึกษาที่ไม่ได้รับการรับรอง หรือไม่ถูกต้อง  (2.2) ไปเทียบโอนความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา เมื่อเข้าช่องทางนี้ ประสบการณ์สอนที่มีมาไม่นับ ต้องไปหาประสบการณ์ใหม่ ซึ่งระหว่างนั้น สามารถหาประสบการณ์ใหม่ ในรูปของสัญญาจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอน เป็นเวลา 1 ปี  (2.3) เทียบโอนครบ 9 มาตรฐาน ดำเนินการขึ้นทะเบียน "ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน" ถ้าไม่ครบ 9 มาตรฐาน ให้นำมาตรฐานที่เหลือไปทดสอบความรู้ฯ ต่อ แล้วนำมารวมกันให้ครบ 9 มาตรฐาน 2.4 ครบ 9 มาตรฐาน ขึ้นทะเบียน "ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน" (2.5) มีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน + ประสบการณ์สอนในตำแหน่งครูผู้สอน 1 ปี ขึ้นทะเบียน "ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู" ต่อไป)

  ข้อความข้างต้นในวงเล็บนี้ เกิดขึ้นก่อน 4 ตุลาคม 2556

  ขณะนี้ เหลือเพียง ให้ผู้ที่เข้าเรียนก่อนวันที่ 4 ตุลาคม 2556 แล้วจบหลังจากวันที่ 4 ตุลาคม 2556 โดยจบไม่เกิน 1 ปี ให้เข้าช่องเทียบโอนความรู้ฯ ได้ แต่จะต้องขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูให้แล้วเสร็จภายใน 3 ตุลาคม 2561

  2.หลักสูตรการศึกษาอื่น เรียก ปริญญาตรีอื่น หรือ ป.ตรีอื่น ต้องทำคุณสมบัติเพื่อเข้าสู่วิชาชีพดังนี้

  เว็บไซต์ ก.ค.ศ. http://www.otepc.go.th/
  ลิงค์ตรวจสอบวิชาเอกที่เปิดสอบ http://203.146.44.131/qual55/login.php

  ( 2.1 ป.ตรีอื่น ที่มีวิชาเอกสำหรับบรรจุ (ตรวจสอบที่เว็บไซต์ ก.ค.ศ.)  2.1.1 คุณวิุฒิปริญญาตรีอื่น  2.1.2 ไปเทียบโอนความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา เมื่อเข้าช่องทางนี้ ประสบการณ์สอนที่มีมาไม่นับ ต้องไปหาประสบการณ์ใหม่ ซึ่งระหว่างนั้น สามารถหาประสบการณ์ใหม่ ในรูปของสัญญาจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอน เป็นเวลา 1 ปี  2.1.3 เทียบโอนครบ 9 มาตรฐาน ดำเนินการขึ้นทะเบียน "ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน" ถ้าไม่ครบ 9 มาตรฐาน ให้นำมาตรฐานที่เหลือไปทดสอบความรู้ฯ ต่อ แล้วนำมารวมกันให้ครบ 9 มาตรฐาน  2.1.4 ครบ 9 มาตรฐาน ขึ้นทะเบียน "ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน"  2.1.5 มีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน + ประสบการณ์สอนในตำแหน่งครูผู้สอน 1 ปี ขึ้นทะเบียน "ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู" ต่อไป  2.2 ปริญญาตรีอื่นที่ไม่มีวิชาเอกสำหรับการสอบบรรจุ)

  หมายเหตุ ข้อความในวงเล็บนี้ เกิดก่อน 4 ตุลาคม 2556 ปัจจุบันนี้เหลือเพียงผู้ที่เรียนอยู่ก่อน 4 ตุลาคม 2556 และจบหลัง 4 ตุลาคม 2556 ไม่เกิน 1 ปี เท่านั้น ที่จะเข้าช่องทางการเทียบโอนความรู้ฯ และเมื่อเข้ามาแล้ว จะต้องขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูให้แล้วเสร็จภายใน 3 ตุลาคม 2561 เท่านั้น


  ยกเลิก การเทียบโอนความรู้ฯ 

  - การเทียบโอน ชื่อเต็ม การเทียบโอนความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา เหมาะสำหรับผู้ที่เรียนหลักสูตรทางการศึกษาในภาพที่ 2 ปัจจุบัน การเทียบโอนความรู้ฯ ได้ยุติลงเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2556

  ยกเว้นผู้ที่เรียนอยู่ก่อนข้อบังคับนี้ประกาศใช้ สามารถยื่นได้ภายในเวลา 1 ปี นับจากวันที่สำเร็จการศึกษา

  และจะต้องขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูให้แล้วเสร็จภายใน 3 ตุลาคม 2561

  ต่อมาได้ขยายให้ขึ้นทะเบียนให้แล้วเสร็จภายใน 3 ตุลาคม 2563

  - การทดสอบ ชื่อเต็ม การทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา เหมาะสำหรับ ป.ตรีอื่นhttp://www.ksp.or.th/ksp2009/th/download/index.php?gid=18

  การทดสอบความรู้ฯ ได้ยุติลงตามข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2556 คงเหลือเพียงการดำเนินให้ผู้ที่อยู่ในกระบวนการเทียบโอนความรู้/ทดสอบความรู้ฯ ที่ยังไม่ครบ 9 มาตรฐาน ได้กระทำตนให้ครบโดยการอบรมความรู้ฯ แต่จะมีเวลาเพียง 5 ปี นับจากข้อบังคับใหม่ประกาศใช้เท่านั้น

  หมายเหตุ ขณะนี้ไม่มีกระบวนการเทียบโอนความรู้ฯ ทดสอบความรู้ เพื่อให้ได้ 9 มาตรฐาน ผู้ซึ่งได้รับมาตรฐานครบ 9 มาตรฐานและขึ้นทะเบียนใบอนุญาตปฏิบัติการสอนเรียบร้อยแล้ว จะต้องดำเนินการขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูให้แล้วเสร็จภายใน 3 ตุลาคม 2562 

  ขณะเดียวกัน ในการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพครั้งที่ 8/2563 วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563  เห็นชอบให้ขยายเวลาการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูในผู้ที่กำลังปฏิบัติการสอนอยู่แต่ไม่ครบ 1 ปี ในวันที่ 3 ตุลาคม 2563  เมื่อปฏิบัติการสอนครบก็ให้นำประสบการณ์สอนที่ถูกต้องนั้นมาประเมินเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต่อไป 


  ผู้เขียนได้พยายามที่จะเขียนอย่างง่ายให้ เท่าที่โอกาสและข้อมูลจะเอื้ออำนวย ขอความกรุณาผู้อ่านอ่านโดยละเอียดก่อนตั้งคำถามนะคะ

  ทั้งนี้ผู้เขียนขอใช้สิทธิ์ไม่ตอบคำถามกรณีที่ผู้ถามตั้งคำถามโดยไม่อ่านเนื้อหาที่ผู้เขียนได้เขียนไว้แล้ว

  และขอความกรุณาผู้ตั้งคำถามทุกท่าน โปรดใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องในการตั้งคำถามด้วยนะคะ

  สามารถติดตามความเคลื่อนไหวทางวิชาชีพของผู้เขียนได้อีกทางที่ facebook ชื่อ Somkamol Srisungnern ลิงค์นี้นะคะ https://www.facebook.com/napashl

  แก้ไขเมื่อ

  21 สิงหาคม 2555

  6 มิถุนายน 2556

  4 มกราคม 2557

  29 พฤษภาคม 2560

  6 พฤศจิกายน 2560

  19 กรกฎาคม 2562

  24 สิงหาคม 2563

  หมายเลขบันทึก: 499437เขียนเมื่อ 20 สิงหาคม 2012 17:49 น. ()แก้ไขเมื่อ 24 สิงหาคม 2020 12:16 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


  ความเห็น (88)

  อยากจะปรึกษาครับเรื่องของครูผู้สอนในสถานศึกษาครับ ต้องมีสัญญาจ้างด้วยหรือเปล่าครับ พอดีมีรุ่นพี่ผมเข้าไปสอนแ่่ต่ทางโรงเรียนไม่ได้จ้างแล้วเขาสามารถขอใบอนุญาติได้แล้ว มันเกี่ยวกันหรือเปล่าครับ พี่เขาจบครู4ปีเทียบโอนสอบได้ใบปฏิบัติการสอนแล้ว แล้วค่อยมาสอน มันเกี่ยวกันไหมครับกับสอนเอาประสบการณ์1ปีแบบไม่ได้จ้าง ผมเองจบปริญญาตรีอื่นๆ แต่ยังไม่ได้ทำการทดสอบ9มาตรฐานเลย แต่จะสอนก่อน จะต้องให้โรงเรียนส่งเรื่องขอคุรุสภาให้สอนโดยไม่มีใบอนุญาติ ทางโรงเรียนจะต้องทำสัญญาจ้างให้ผมด้วยหรือไม่ครับ ถ้าหากผมจะสอนเฉยๆได้ไหมครับ หรือต้องได้ใบปฏิบัติการสอนก่อน กำลังงงอยู่ครับ ช่วยผมด้วยครับ ขอบคุณมากครับ

  รุ่นพี่คุณเขามาโดยถูกต้องแล้ว จะสอนก่อนสอนหลัง อย่างไรก็ต้องมีสัญญาจ้าง แต่ของคุณไม่ใช่สัญญาจ้างธรรมดา เป็นสัญญาจ้าง ที่จะต้องทำเรื่องขออนุญาตให้คุณสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูมายังคุรุสภาอีกต่างหาก

  ลองศึกษาดูนะคะ http://www.ksp.or.th/ksp2009/upload/news5/files/2417-1378.pdf

  ขอเรียนปรึกษาว่า.. ดิฉันมีใบอนุญาตปฏิบัติการสอนแล้วค่ะ และได้ทำการสอนในสถานศึกษาครบ1ปี โดยผ่านการประเมินการสอนในสัปดาห์ที่ผ่านมา...ถ้าหากดิฉันต้องการยื่นเอกสารเพื่อขอใบประกอบวิชาชีพครู....จำเป็นต้องยื่นสำเนาใบประกอบวิชาชีพฯของท่านผู้อำนวยการโรงเรียนด้วยหรือเปล่าคะ(ถ้าจำเป็นต้องยื่น...ต้องยื่นใบประกอบวิชาชีพครู หรือผู้บริหารคะ) เนื่องจาก ในแบบฟอร์มประเมินการสอนที่คุรุสภากำหนด.. หน้าสุดท้าย รายชื่อคณะผู้ประเมิน ลำดับแรกเป็นชื่อท่านผู้อำนวยการ... แต่ในคำสั่งแต่งตั้งคณะผู้ประเมินการสอน... ผู้อำนวยการท่านเป็นผู้ลงนามคำสั่งแต่งตั้ง จึงไม่มีชื่อท่านในรายชื่อคณะกรรมการประเมินการสอน ตามคำสั่งแต่งตั้งที่ได้รับจากทางโรงเรียนค่ะ...ขอบพระคุณค่ะ

  ณัฐ # หนึ่งในกรรมการผู้ประเมิน คือ ผู้บริหาร ซึ่งก็คือผู้อำนวยสถานศึกษา ถ้าไม่มีผูอำนวยการสถานศึกษา ถึงจะเป็นรักษษการผู้อำนวยการสถานศึกษา ผิดตั้งกะตอนแต่งตั้งผู้ประเมินแล้วล่ะ อ่านรายละเอียดในการประเมินให้ละเอียดนะ

  สวัสดีค่ะอาจารย์ 

  หนูรบกวนสอบถามอาจารย์หน่อยค่ะว่ากรณีที่หนูไม่ได้จบทางด้านการศึกษา/ คุรุศาสตร์มา แต่มีประสบการณ์สอนที่มหาวิทยาลัยของเอกชนมาห้าปี หากสนใจอยากจะได้ใบปอครูแล้วทำการสอบผ่านทั้ง 9 มาตรฐาน แล้วก็จะได้ใบอนุญาตสอนที่มีอายุ 2 ปีใช่ไหมคะ จากนั้นก็จะต้องไปฝึกประสบการณ์กับทางสถาบันการศึกษา เช่น โรงเรียนต่างๆ อีกเป็นระยะเวลาหนึ่งปีใช่ไหมคะ ก่อนที่จะนำใบที่ได้รับการรับรองจากทางโรงเรียนยื่นขอใบปอครู

  หนูเลยสงสัยว่าในกรณีที่เรายังไม่ได้ไปสมัครงานเป็นครูตามโรงเรียนต่างๆ หากสอบผ่านครบ 9 มาตรฐานเราจะยังไม่ไปยื่นขอใบอนุญาตสอนได้ไหมคะ และประกาศณียบัตร 9 มาตรฐานนี้สามารถใช้ได้นานกี่ปีคะ ? และกรณีที่เราเคยทำการสอนหนังสือต่อเนื่องในสถาบันอุดมศึกษามากกว่าสี่เทอม ประวัติการทำงานนี้ไม่สามารถใช้ประโยชน์ในการเทียบโอนความรู้เลยหรือคะ?

  ต้องขอรบกวนอาจารย์อย่างยิ่งค่ะ


  ดิฉันจบจาก มสธ. เทียบมาตรฐานได้ 7 มาตรฐานอยากทราบว่าอีก 2 มาตรฐานต้องทำอย่างไรบ่้างค่ะถึงจะผ่าน

  จบ.   ครุศาสตร์มา16ปีแล้วไม่เคยสอนไม่เคยสอบหรือมีเอกสารวิชาชีพครูเลยอยากทราบว่าตอนนี้ต้องการเป็นครูต้องทำอย่างไรบ้างช่วยบอกด้วยนะคะว่าต้องไปติดต่อที่ไหนบ้างเป็นขั้นๆได้ไหมคะ ขอบคุณล่วงหน้าอย่างสูงค่ะ

  อยากทราบว่าไม่ได้สอนในสถานศึกษาใด จะต่อใบประกอบวิชาชีพได้ไหม ทำได้อย่างไร

  อยากทราบว่า ผมจบ ศคบ.พลศึกษา ก่อนปี 46 หลังจากนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับการศึกษา จนมาปี 54 ผมทำงานเป็นครูเอกชน สามารถขอใบประกอบวิชาชีพได้เลยไหมครับหรือต้องทำยังไง ตอนนี้ยังสอนอยู่ครับ ต้องเทียบโอนมาตราฐานก่อนหรือเปล่า รบกวนหน่อยนะครับ ขอบคุณมากๆ

  ยุในเคส ป. บัณฑิต ศึกษานอกที่ตั่ง เคยไปสอบถามที่คุรุสภาแล้ว เจ้าหน้าที่บอกว่า วุฒิ ป. บัณฑิตนี้ ไม่สามารถทำอะไรได้เลย คือสูญเปล่า เพราะเรายื่นเอกสารไม่ทันเอง จึงไม่สามารถเทียบโอนรึขอใบอนุญาติใดๆได้เลย รบกวนผู้รู้แนะนำหน่อยค่ะว่าต้องทำยังไงได้บ้าง ตอนนี้เครียดมากเลย เพาระเรียนมา ฝึกสอน และเป็นครูจ้างครบ 1 ปี แล้ว แต่เจ้าหน้าคุรุสภาบอกเขายกเลิกวุฒิป. บัณฑิต นอกที่ตั่งไปแล้ว ช่วยด้วยนะต่ะ ขอบคุณค่ะ

  Jsan # ใช้ได้ตลอดจนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอื่น ตอนนี้ไม่มีประกาศค่ะ

  ไก่ # ทดสอบมาตรฐานที่เหลือต่อไปให้ครบ 9 มาตรฐาน

  นานา # กลับไปอ่านบทความข้างบน

  กุ้ง # ดูวิธีการที่หน้าเว็บไซต์คุรุสภา

  กฤษณ ขันติวงศ์ # อ่านบทความด้านบน

  อมรรัตน์ ทองคำ # เทียบโอน / ทดสอบ / เรียนหลักสูตรทางการศึกษาที่ได้รับการรับรอง เลือกได้ตั้งสามทาง

  อยากทราบว่า จบ ปตรี 4ปี ศศบ. ต้องสมัครเป็นครูอัตตราจ้าง ไม่ทราบว่าจำเป็นต้องเป็น รร. รัฐบาล ไหม เอกชนได้มั้ยค่ะ

  และในระหว่างนั้นจะโอนหรือสอบความรู้9มาตราฐาน และมีประสบการณ์การทำงาน1ปี เพื่อจะได้ใบประกอบวิชาชีพครู

  รบกวนชี้แนะหน่อยค่ะ  ขอบคุณมากๆๆๆค่ะ

  คุณไก่ อยากทราบว่าที่ว่าจบมสธ แล้วเทียบได้ 7 มาตรฐาน เหลือ 2 นั้น จบเอกอะไรของมสธคะ แล้วเทียบวิชาไรได้บ้าง พอดีดิฉันเรียนเอกวัดผลค่ะ กำลังจะจบเหมือนกันว่าจะได้เทียบโอนค่ะ ขอคำแนะนำด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

  ขอรบกวนเรียนถามหน่อยค่ะดิฉันมีเพื่อนจบเอกปฐมวัยและมีการเทียบโอนมาตรฐานวิชาชีำพแล้วแต่ยังไม่ครบ 9 มาตรฐาน แล้วปัจจุบันนี้เป็นครูผู้ดูแลเด็กในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ไปทดสอบความรู้หลายครั้งแล้วแต่ยังไม่ผ่านจึงอยากรบกวนว่าเพื่อนดิฉันต้องทำอย่างไร สามารถเข้าอบรมในเดือนมีนาคมได้หรือไม่ แล้วต้องทำหนังสือไปขออนุญาตสอนกรณียังไม่มีใบประกอบวิชาชีพได้หรือไม่ มีวิธีการอย่างไร ขอบคุณค่ะ

  ขอสอบถามหน่อยครับ

  คือผมจบครูมาประมาณ ปี 46 ครับ แต่ก็ทำงานด้านธุรกิจส่วนตัวมาตลอด แต่ตอนนี้ผทอยากจะขอใบประกอบวิชาชีพ ครู

  ไม่ทราบว่าจะขอได้ไหมครับ และจะต้องมีขั้นตอนแบบไหนมั่งครับ รบกวนช่วยอธิบาย ด้วยครับ

  แสดงความไปเรียนปริญญาโทด้านการสอนวิชานั้นๆๆๆ ก็ไม่เป็นผลใช่มั้ยค่ะ

  จากที่อ่านๆมา ยังสับสนเล็กน้อยค่ะ

  ขอปรึกษา.....รบกวนช่วยตอบให้ด้วยนะคะ

  คือจบป.ตรีมา 4 ปี...ต่อ.บัณฑิตมา 1 ปีจบครบผ่านถูกต้อง....

  แต่งเรื่องเอกสารล่าช้า...เลยมาเกือบ 4 ปี พอไปทำเรื่องอีกครั้งเจ้าหน้าที่บอกว่าต้องรอทำงานครบ 1 ปีแล้วค่อยให้ผู้บริหารประเมินตามแบบฟอรม์ของคุรุสภา...นำกลับมาใหม่ ตกลงว่าดิฉันต้องรอ...อีกเพื่อประเมินทั้งที่ทำไปแล้วตั้งแต่เรียนจบแต่ติดช่วงน้ำท่วมที่เอกสารหายไป....งงกับเจ้าหน้าที่คะ...ตกลงต้องรอ...จริงหรอคะ..?

  เรียน ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ที่ มสธ เทียบโอนได้กี่มาตราฐาน มาตราฐานอะไรบ้างอ่ะ...อยากทราบข้อมูล...ช่วยตอบหน่อยนะค่ะ...ขอบคุณค่ะ

  ตอบ romklaoIP: xxx.25.125.172 ขึ้นอยู่กับว่าโรงเรียนไหนจะจ้างคุณ รัฐหรือเอกชนที่สอนขั้นพื้นฐานเป็นครูผู้สอนได้ทั้งนั้น ส่วนเรื่องเทียบโอน/ทดสอบ และประสบการณ์สอน เป็นคนละส่วนกัน ทำสองส่วนแล้วมาประกบกัน เพื่อขึ้นทะเบียนฯ

  ตอบ จีระวัฒน์ IP: xxx.2.248.13 ก็ไปทดสอบให้ผ่านครบทั้ง 9 ไม่ต้องทำหนังสือขออนุญาตฯ และเข้าอบรมไม่ได้ เพราะกรณีนี้ เพื่อนคุณไม่ได้เป็นครู ตาม พรบ. สภาครูฯ รวมทั้งนำประสบการณ์เลี้ยงดูเด็กนั้นมาใช้เป็นประสบการณ์สอนไม่ได้อยู่แล้วค่ะ

  ตอบ ทนงศักดิ์ IP: xxx.205.249.182

  อยากให้อ่านอีกบทความหนึ่ง ซึ่งได้อธิบายเรื่องไว้แล้วนะคะ


  ตอบ โสภา IP: xxx.6.13.39

  หลักสูตรเก่า หรือที่ไหนที่ยังเรียน 4 ปี พ้น 12 มิถุนายน 2549 ไม่สามารถขอได้โดยตรงอยู่แล้ว ต้องไปผ่านการเทียบโอนทดสอบให้ครบ 9 มาตรฐาน แล้วไปสอนเป็นครูผู้สอนโดยยึดสัญญาจ้างเป็นหลัก ครบ 1 ปี จึงกลับมารับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ดิชั้นอาจจะตอบคุณช้าไป เพราะวันนี้เทียบโอนฯ ยุติแล้ว ไม่ทราบว่า คุณไปผ่านกระบวนใดบ้างหรือยัง

  ตอบ สุธีกานต์ IP: xxx.52.20.216

  เทียบไม่ได้แล้วจ๊ะ

  กำลังเรียน ศึกษาศาสตร์ ปฐมวัย คะ

  จบมาจะได้เป็น ครูเลย หรื่อเปล่าคะ ถ้าอยากเป็นข้าราชการเต็ฒตัว ต้องสอบ กพ.ก่อนใช่ไหมคะ ?

  หรือ จบมา แค่ ขึ้น ทะเบียน ขอใบอนุญาติ แค่นั้น ไม่ต้องสอบ อะไร แล้ว ใช่ไหมคะ ?

  กำลังตักสินใจลงเรียนครู มสธ ศึกษาศาสตร์ เลยอยากได้คำปรึกษาค่ะ คือ จบ ปวส คอม มา ไม่ทราบว่าจะลงเรียนไ้หรือเปล่า แล้วจบมาจะได้ใบประกอบวิชาชีพไหม อยากให้อธิบายค่ะ ขอบคุณค่ะ

  ได้ความรู้มาก เขียนได้ชัดเจน ขอติดตามอ่านนะคะ

  จากที่อ่านข้อความ "ขอถามเป็นความรู้ว่า มีสถาบันผลิตครูแห่งหนึ่งรับนักศึกษามาเรียนจนจะจบแล้ว หลักสูตรยังไม่ผ่านการรับรองจากคุรุสภา คณะได้จัดอบรม 9 มาตรฐานเพิ่มให้นักศึกษา จบหลักสูตรอบรมแล้ว จะได้รับเพียงใบอนุญาตสอนใช่หรือไม่ และต่อไปจะได้รับใบประกอบวิชาชีพครูหรือไม่ เมื่อใด

  ดิฉันมีหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน (โดยไม่มีใบอนุญาตประวิชาชีพครู) +ปฏิบัติการสอนได้ 2 เทอมแล้ว แต่ยังไม่เคยสอบ หรือเทียบโอน9 มาตรฐานเลย ดิฉันมีคุณสมบัติสามารถสมัคร ฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรครั้งที่1 ที่จะเปิดรับสมัครออนไลน์17มี. ค -4 เม.ย 2557 นี้ได้มั้ยคะ แล้วดิฉันต้องเลือกหลักสูตร อบรมทั้ง9 มาตรฐานเลยใช่มั้ยคะ แล้วถ้าผ่านการฝึกอบรมครบทั้ง9 มาตร และได้วุฒิบัตรจากคุรุสภาแล้ว ต้องดำเนินการอย่างไรต่อคะจึงจะได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเพื่อสอบบรรจุ

  ดิฉันมีใบอนุญาติประกอบวิชาชีพครูแล้ว แต่ไม่มีวุฒิทางการศึกษาตอนนี้กำลังสอนอยู่ค่ะ ต้องการต่อใบอนุญาติประกอบวิชาชีพต้องใช้ช่องทางใหนได้บ้างคะ

  ทำงานอยู่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง จบปริญญาตรี การท่องเที่ยวมา ไม่มีวุฒครู ทำเรื่องขอผ่อนผันอยู่ หลังจากนั้นไปเรียนป.โทการบริหารการศึกษา แบบนี้จะขอใบประกอบวิชาชีพครูได้มั้ยค่ะ

  ป.โทมีวิชาที่เรียนดังนี้ค่ะ (ไม่เคยเทียบโอนมาตรฐานค่ะ)

  1. ปรัชญาการศึกษาและระบบการศึกษาของไทย

  2. พื้นฐานจิตวิทยาการศึกษา

  3. การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ

  4. วิทยาการวิจัย

  5. สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา

  6. หลัก ทฤษฎี และปฏิบัติการบริหารการศึกษา

  7. นโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น

  8. ภาวะผู้นำทางการบริหาร

  9. การประกันคุณภาพการศึกษา

  10. ความเป็นนักบริหารมืออาชีพ

  11. การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา

  12. กฎหมายการศึกษา

  13. สัมนาการบริหารการศึกษา

  14. การค้นคว้าอิสระ

  รบกวนหน่อยน่ะค่ะ ไม่เข้าใจจริงๆค่ะ

  หนูจบป.ตรีศึกษาศาสตร์แล้วจะเทียนมาตรฐานต้องมีเอกสารสัญญาจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอนด้วยหรือเปล่าคะหรือสามารถไปเทียบโอนได้เลย ต้องมีเอกสารอะไรบ้างคะในการเทียบโอน รบกวนตอบด้วยนะคะ...หนูจะได้เข้าใจมากขึ้น

  รบกวนถามด้วยค่ะดิฉันจบ ป ตรี ปฐมวัย 5 ปี ภาค กสปช มาเมื่อ มีนา นี้ (ฝึกสอนครบ 1 ปีแล้ว) แต่ทางมหาลัยไม่ได้ส่งหลักสูตรไปทางครุสภาเลยไม่รับรองหลักสูตรให้ เลยให้เทียบโอน 9 มาตรฐาน โดยผ่านแล้ว ได้ใบปฎิบัติการสอนมา ดิฉันต้องดำเนินการอย่างไรต่อเพื่อขอใปอนุญาตประกอบวิชาชีพครูค่ะ มีเกณฑ์การเลือกโรงเรียนเพื่อสอนให้ครบ 1 ปีหรือเปล่าค่ะ ขอบคุณล่วงหน้านะค่ะ

  อยากเรียนถามอาจารย์ว่า ทุกวันนี้ ยังมีวิธีการใดบ้างคะ ที่จะได้ใบประกอบวิชาชีพมา สำหรับคนที่จบ ปริญญาตรี วทบฬ มาค่ะ

  จบปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ อยากจะประกอบอาชีพครู ควรทำอย่างไรคะ และทุกวันนี้มีการเปิดสอบมาตรฐานอยู่หรือไม่ จะเรียนต่อ ป บัณฑิต ได้หรือเปล่าคะ ( จบ เดือน พฤศจิกายน 2556 )

  ถ้าไปเรียน มสธ. จะสามารถนำมาเทียบมาตรฐาน เพื่อให้ได้ใบประกอบวิชาชีพครู จะได้ไหมคะ พึ่งจบ ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ มาค่ะ จบ พฤศจิกายน 2556 ค่ะ

  สวัสดีค่ะ...ขอเรียนปรึกษาค่ะ ดิฉันมีวุฒิ บธ.บ.(ลูกจ้าง)+มีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน+ระยะเวลาปฏิบัติการสอน 2 ปี สามารถดำเนินการขอใบประกอบวิชาชีพครูได้ใหมค่ะ

  จบมนุษย์อังกฤษไม่มีประสบการสอนเรียนป.บัณฑิต วิชาชีพครูได้ไหมค่ะ

  อยากสอบถามว่าตอนนี้เรียนมสธ.คณะศึกษาศาสตร์เรียนก่อนที่จะมีการยกเลิก9มาตราฐานอยากทราบว่าอีกปีครึ่งจะจบประมาณปี2558จะสามารถเทียบ9มาตรฐานได้อยู่ป่าวค่ะ

  รบกวนสอบถามหน่อย พอดีว่าดิฉันเรียนจบปริญญาตรี4ปี วุฒิ ศิลปบัณฑิต จะสามารถนำวิชาที่เรียนไปเทียบโอนเพื่อจะได้รับ ใบประกอบวิชาชีพ อ่ะค่ะได้หรือไม่ค่ะ แล้วจะต้องทำอย่างไรค่ะถ้าได้ไปยื่นเอกสารได้ที่ไหน ช่วยแน่นำด้วยค่ะ

  เรียนถามว่าจบปริญญาตรี 4 ปีคณะศิลปศาสตร์สาขาวิชาเอกภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ถ้าเป็นครูอัตราจ้างในเดือนพฤษภาคม57 มีวิธีการที่ต้องดำเนินการเพื่อให้ได้ใบประกอบวิชาชีพครูได้อย่างไรบ้างคะ

  อยากจะทราบว่า คือ เทียบโอนผ่านแล้ว ได้ใบปฎิบัติสอนแล้ว ประเมินแล้ว   ทุกอย่างเรียบร้อย แต่ขาด ใบอนุญาติผู้บริหาร ผู้อำนวยการที่โรงเรียนไม่มี (เป็นโรงเรียนเอกชน) มีแต่หนังสือแต่งตั้งจาก สช. จังหวัดเท่านั้นในกรณี จะทำอย่างไรดีคะ เพราะขาดแต่ใบอนุญาติผู้บริหารเท่านั้น ก

  ดิฉันมีใบขออนุญาตให้ปฏิบัติการสอน  ประสบการณ์ 2 ปี  สอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพครู 1 มาตรฐาน  

  ขณะนี้ลงเรียนเก็บมาตรฐาน 2 มาตรฐาน  (ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู) และอยากทราบหากเรียน ป.โท บริหารการศึกษา  จะเทียบโอนเพื่อให้ได้ใบประกอบวิชาชีพครูได้หรือไม่

  และใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารได้ด้วยหรือไม่  (เนื่องจากเป็นผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน)

  ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบนะค่ะ

  ต้องทำอย่างไรบ้างในการขอประกอบวิชาชีพครูเพราะจบตั้งแต่ปี2542

  จบการศึกษาปฐมวัย2542......อยากทราบด่วนและจะเปิดอบรมใบประกอบวิชาชีพครูอีกเมื่อไรคะ

  ถ้ากำลังเรียน ป.บัณฑิต ใบอนุญาติการสอนหมดอายุและต่อไม่ได้แล้วมีผลต่อการเรียนไหมคะ

  จะรบกวนปรึกษานะคะ..พอดีโบไม่ได้จบเอกครูโดยตรงแต่จบ ป.ตรีการจัดการ ตอนนี้เป็นครูอยู่ค่ะ แต้เป็นแค่อัตราจ้าง..คืออยากจะปรึกษาว่าถ้าอยากเป็นครูโบต้องกลับไปเรียนป.ตรีใหม่หรือคะหรือเรียนป.บัณฑิต .. พอจะมีวิธีไหนบ้างคะ รบกวนแจ้งหน่อยนะคะ .. ขอบคุณมากๆ

  อะไรๆ ก็ยุติ แล้วจะพัฒนาการศึกษาไทยไปในทิศทางไหนคะ ช่วยพิจารณาใหม่ด้วยเถอะค่ะ คนที่มีความรู้ความสามารถมีอยู่เต็มไปหมดเพียงแต่ท่าน ไม่เปิดโอกาสให้เขาเหล่านั้นได้แสดงความรู้ ความสามารถ เพียงเพราะมีกลุ่มคนแค่ไม่กี่กลุ่มใช้ช่องทางนี้ในการทุจริต ท่านก็ปิดโอกาส ทั้งประเทศ ถูกแล้วหรือ มีวิธีการป้องกันอีกมากมายหลายวิธี 

  นางสาวอามัลล์ ซาลีมาแซ

  สวัสดีค่ะ หนูจบศึกษาศาสตร์จากมาเซียค่ะ สามารถเทียบโอนได้ใหมค่ะ

  ขอเรียนถามคะ คือดิฉันเรียนจบ ป.ตรี ครุศาสตรบัณฑิตเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา ไม่ได้ทำใบประกอบวิชาชีพครู ตอนแรกและได้ไปขอทำใบประกอบวิชาชีพทีหลัง แต่ไม่ได้ใบประกอบวิชาชีพครูแต่ได้ใบอนุญาตการสอนแทน ในกรณีที่ดิฉันเป็นนักวิชาการศึกษา ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จะทำยังไงถึงจะได้ใบประกอบวิชาชีพครูคะช่วยตอบด้วยคะ


  ขอสอบถามหน่อยค่ะคือว่าตอนนี้หนูจบ ปตรีมสธ ศึกษาศาสตร์ เอกวัดและประเมินผมการศึกษา ปีที่สำเร็จการศึกษา 28 ตุลาคม2556 ให้ไว้ ณ วันที่ 25 เมษายน2557อยากถามว่าตอนนี้หนูยังมีสิทธิ์เทียบโอนมาตรฐาน9มาตรฐานอยู่ใหมค่ะ?รบกวนด้วยคะ ขอบคุนค่ะ

  ตอนนี้รับราชการเป็นนักวิชาการศึกษาของ อปท.ค่ะ

  ไม่มีใบประกอบวิชาชีพค่ะแต่อยากโอนย้ายไปหน่วยงาน สพฐ. สามารถทำได้มั๊ยคะ

  รบกวนด้วยนะค

  ขอสอบถามค่ะพอดีเรียนจบครุุศาสตร์ เอกพลศึกษา หลักสูตร 4 ปี เราต้องดำเนินการอย่างไรถึงจะได้ใบประกอบวิชาชีพครูค่ะ


  ดนัยณัฏฐ์ จิตรไธร์สงค์
  1. ผมจบ ศึกษศาสตร์บัณฑิตหลักสูตร4ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2549. แต่ไม่ได้ทำการไปขอใบประกอบวิชาชีพครูมาไว้...ถ้าตอนนี้ผมจะไปขอจะได้หรือป่าวคับและผมต้องทำอะไรบ้างมีวิธีไหนบ้างที่จะสามารถได้ใบประกอบวิชาชีพครูมา
  2. รบกวนช่วยตอบผมทีนะคับ ขอขอบคุณล่วงหน้านะคับ

  อยากทราบว่าจะมีการเปิดสอบความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานครูอีกไหมคะ

  ดิฉันเป็นอาจารย์สอนมหาวิทยาลัยมาเกือบจะ20ปี่คะ ไม่ทราบว่าถ้าต้องการขอ. Teaching license ต้องทำอย่างไรบ้างค่

  ผมจบ พุทธศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์/วิชาเอกการปกครอง (มจร) มีสัญญาจ้างเป็นครูผู้สอน แต่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู ผมต้องดำเนินการอย่างไรครับ ในการที่จะมีสิทธิ ในการขอมีใบประกอบวิชาชีพครู

  จบครูตั้งแต่ปี 40 ไม่ได้ขอใบอนุญาตไว้ จะต้องทำยังไงถึงจะได้รับใบอนุญาตครับ

  ตอนนี้้กำลังเรียน ป.โทบริหารการศึกษาอยู่ค่ะ แต่ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู จบ ป.ตรี บริหารธุรกิจการบัญชีมา จะทำอย่างไรเพื่อขอใบประกอบวิชาชีพครูคะ


  ตอนนี้กำลังเรียนศึกษาศาสตร์ที่ มสธ หลังสูตร3ปี สมัครปี2558 อยากเป็นครูค่ะ

  ถ้าเรียนจบแล้วจะต้องทำยังไงบ้างค่ะ ถึงจะได้ใบประกอบวิชาชีพ

  ขออนุญาติคับผมจบปริญาตรีแต่อยากศึกษาปริญาบัญฑิตภาคสบทบ2ปี3เทอมของมหาลัยราชภัฏไม่ทราบหลักสูตรนี้ได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภาไหมคับ

  รบกวนสอบถามว่า ถ้าจะสมัครเรียน มศธ.ศึกษาศาสตร์(ปฐมวัย) ทางคุรุสภา ออกใบอนุญาติประกอบวิชาชีพให้ไหมคะ และมีวืธีไหนบ้างคะ ที่จะต้องได้ใบประกาบวิชาชีพ หรือใบอนุญาติการสอน ได้ รบกวนช่วยตอบหน่อยคะ ตอนนี้ทำงานด้วย ดิฉัน จบ ป.ตรี(รัฐศาสตร์)

  • เรียนจบ ครูเอกสังคมตั้งแต่ปี43 (คบ.) ยังไม่เคยขอใบประกอบวิชาชีพครูเลยตอนนี้สามารถติดต่อขอรับใบประกอบวิชาชีพได้เลยหรือไม่คะ...ขอบคุณค่ะ

  อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับหลักฐานการสมัครสอบเรียนป.บัณฑิตค่ะตอนนี้หลานสาวจบวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์อยากจะเรียนป.บัณฑิตเพื่อจะได้ใบประกอบวิชาชีพครูตอนนี้มาขอสอนวิชาคอมพิวเตอร์โรงเรียนใกล้บ้านโดยไม่เอาค่าตอบแทน1ปี โดยทางโรงเรียนมีคำสั่งให้ปฎิบัติหน้าที่การสอนวิชาคอมพิวเตอร์ป1-6 วันละ2ชั่วโมง จัดทำตารางการสอนและตารางเซ็นต์ชื่อมาปฎิบัติการสอน เราสามารถเอาหลักฐานไปยื่นสมัตรเรียนต่อแ.บัณฑืตได้ไหมคะโดยไม่มีสัญญาจ้างสอน

  อยากสอบถามว่า ดิฉันเรียนจบครุศาสตร์ 5 ปี แต่ติดปัญหาเรื่องการขอใบประกอบวิชาชีพ เนื่องจากลงทะเบียนเรียนวิชาครูเพิ่มหลังจากฝึกสอนเสร็จแล้วเลยทำให้ไม่ได้ใบประกอบ ดิฉันจึงไปเทียบโอนความรู้ 9 มาตรฐาน ปรากฎว่าไม่ผ่านอยุ่ 2 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 7 ,8 เลยจะไปอบรมให้ผ่าน และอยากทราบว่าเมื่อเทียบโอนความรุ้ผ่านแล้ว จะขอใบประกอบวิชาชีพครูต้องไปสอนที่โรงเรียนอีก 1 ปีหรือป่าวค่ะ เพราะตอนเรียนดิฉันก็ฝึกสอนที่โรงเรียนมาแล้ว 1ปีค่ะขอบคุณค่

  • อยากทราบว่าพอดีออกจากครูมาแล้ว 1 เดือนยังไม่ได้ทำงานแต่ใบประกอบวิชาชีพกำลังหมดพอดีจะสามารถต่อใบประกอบได้ไหมค่ะ ต้องทำยังไงบ้างค่ะ

  เรียนปรึกษาครับ

  เรียนจบคุณวุฒิ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) เมื่อปี 2542 (ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู) และเข้ารับราชการตำแหน่ง อ.1 ระดับ3ในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เปิดสอนในระดับ ปวส. ในสมัยนั้น

  ปัจจุบันสถาบันเปลี่ยนมาเป็นมหาวิทยาลัยเปิดสอนระดับ ปริญญาตรี(ปิดการสอนระดับ ปวส.)

  หากมีความต้องการโอนย้ายไปสอนในระดับอาชีวะศึกษา(วิทยาลัยเทคนิค) จะต้องใช้ใบประกอบวิชาชีพครูไหมครั  สวัสดี

  มหาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิด สาขาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกปฐมวัย แต่เป็นหลักสูตร 4 ปี อยากทราบว่าสามารถลงเรียนได้ไม่ค่ะ และสามารถขอใบประกอบวิชาชีพได้ยังไงหลังจากจบ ขอบคุณค่ะ

  รบกวนถามอาจารย์หน่อยค่ะ ดิฉันจบตั้งแต่ปี2546เอกปฐมวัยหลักสูตร4ปี อยากมีใบประกอบวิชาชืพเพื่อที่จะไปสอบ ต้องทำงัยค่ะ เพราะตอนนี้เข้ามาทำงานเป็นครูผู้ดูแลเด็กที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ะรบกวนถามว่าต้องทำยังไงค่ะ ถึงจะได้เรียน

  จบครูคหกรรมปี42จะสามารถขอใบประกอบวิชาชีพได้อย่างไรบ้างค่ะ

  ลูกสาวจบป.ตรีสาธารณสุขอยากเป็นครูเลยเรียนศิลปศาสตร์ สาขาอังกฤษของมสธ ระดับป.ตรีอีกใบครับถามว่าถ้าจบแล้วจะเรียนต่อโทสาขาหลักสูตรและการสอน ในสถาบันที่คุรุสภารับรองได้ใบประกอบวิชาชีพครูจบแล้วมาสมัครครูโดยใช้ป.ตรีสมัครตามวิชาเอกแล้วใช้ใบประกอบวิชาชีพของป.โทได้มั้ยครับ

  ลูกสาวจบป.ตรีสาธารณสุขอยากเป็นครูเลยเรียนศิลปศาสตร์ สาขาอังกฤษของมสธ ระดับป.ตรีอีกใบครับถามว่าถ้าจบแล้วจะเรียนต่อโทสาขาหลักสูตรและการสอน ในสถาบันที่คุรุสภารับรองได้ใบประกอบวิชาชีพครูจบแล้วมาสมัครครูโดยใช้ป.ตรีสมัครตามวิชาเอกแล้วใช้ใบประกอบวิชาชีพของป.โทได้มั้ยครับ

  รบกวนสอบถามคะ คือจบเอกปฐมวัย ได้ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน มาและทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวของเขต ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม ตอนนี้กำลังฝึกประสบการณ์สอนอยู่ กรณีใบอนุญาตสอนหมดอายุก่อนฝึกประสบการณ์จะแล้วเสร็จ จะต้องทำยังไงต่อคะ ขอคำแนะนำจากอาจารย์ด้วยคะ(ในที่นี้คือ ใบอนุญาตสอนต่อครบ 2 ครั้งแล้ว) ขอขอบคุณไว้ล่วงหน้าคะ

  ดิฉันได้ลาออกจากครูเมื่อปี2554 และใบประกอบอาชีพหมดปี2557 และไม่สามารถต่อได้ อยากทราบว่าถ้าดิฉันอยากได้ใบประกอยวิชาชีพต้องทำยังไงค่ะ

  ดิฉันได้ลาออกจากครูเมื่อปี2554 และใบประกอบอาชีพหมดอายุปี2557 และไม่สามารถต่อได้ อยากทราบว่าถ้าดิฉันอยากได้ใบประกอยวิชาชีพต้องทำยังไงค่ะ

  สวัสดีค่ะ อยากรบกวนสอบถามค่ะ ตอนนี้เป็นครูสอนที่วิทยาลัยแห่งหนึ่งได้รับอนุญาตผ่อนผันให้สอนโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูได้ สอนมาได้ 1 ปี 3 เดือน อย่าพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะได้ใบประกอบวิชาชีพครู ต้องทำอย่างไรบ้างคะ

  สวัสดีค่ะ อยากรบกวนสอบถามค่ะ ตอนนี้เป็นครูสอนที่วิทยาลัยแห่งหนึ่งได้รับอนุญาตผ่อนผันให้สอนโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูได้ สอนมาได้ 1 ปี 3 เดือน อย่าพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะได้ใบประกอบวิชาชีพครู ต้องทำอย่างไรบ้างคะ

  ตอบคุณ siwaporn.phanta1996@gmail.com ลองอ่านที่เพจนี้ดูนะคะ เขียนเอาไว้ให้แล้วค่ะ https://www.facebook.com/teacherLicense/

  สอบถามหน่อยคะ ตอนนี้มีใบอนุญาตปฏิบัติการสอนแล้ว ใบอนุญาตจะหมดสิ้นเดือนกันยายน 2562แต่ตอนนี้ฝึกสอนในโรงเรียนยังไม่ครบ1ปีการศึกษาจะครบ1ปีการศึกษา ช่วงเดือนตุลาคม 2562 เพราะฉะนั้นต้องต่อใบอนุญาตปฏิบัติการสอนครั้งที่2ก่อนใช่ไหมคะ แล้วถ้าฝึกสอนครบถึงยื่นขอใบประกอบวิชาชีพครูอีกครั้งหนึ่ง

  สวัสดีค่ะ ดิฉันเรียนจบ ป.ตรี แต่ไม่ใช่ศึกษาศาสตร์ อยากเรียนต่อครูต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ ..ขอบคุณค่ะ..

  จบ.ป.ตรี คบ.4ปี 19 มี.ค46/มีใบประกอบวิชาชีพครูแล้ว/อยากทราบว่า เอา ปตรี.4ปีนี้ไปขอ ของผู้บริหารสถานศึกษาได้มั้ยคับ เห็นมีคุณสมบัติข้อ4 วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีที่คุรุสภารับรอง

  จบ.ป.ตรี คบ.4ปี 19 มี.ค46/มีใบประกอบวิชาชีพครูแล้ว/อยากทราบว่า เอา ปตรี.4ปีนี้ไปขอ ของผู้บริหารสถานศึกษาได้มั้ยคับ เห็นมีคุณสมบัติข้อ4 วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีที่คุรุสภารับรอง

  ตอบ คุณitthiphonsopha@hotmail.com

  การขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา เบื้องต้นต้องมี1. มีคุณวุฒิ “บริหารการศึกษา”2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ไม่หมดอายุ3. มีประสบการณ์สอน 5 ปี ขึ้นไป

  ขออนุญาตสอบถามหน่อยนะครับถ้าผมเรียนครูหลักสูตร4ปีแล้วสอบใบประวิชาชีพไม่ผ่านคือหมดสิทธิ์สอบหรือสามารถสอบในครั้งถัดไปได้ครับ

  ตอบคุณ etraiphop@gmail.com รอสอบครั้งต่อไปในรายวิชาที่ไม่ผ่านค่ะ ทั้งนี้ หลักสูตรที่เรียนต้องได้รับการรับรองจากคุรุสภาด้วยจึงจะมีสิทธิ์สอบ

  สวัสดีค่ะ หนูอยากจะสอบถามว่าตอนนี้หนูมีการเทียบโอนได้ 8 มาตรฐานแล้วยังขาดอยู่อีก 1 มาตฐาน อยากทราบว่าตอนนี้ยังมีการเปิดอบรมให้ครบ 9 มาตรฐานอยู่หรือไม่ค่ะ แล้วถ้าไม่มีแล้วหนูจะต้องทำอย่างไรต่อไปถึงจะได้มาซึ่งใบประกอบวิชาชีพค่ะ หนูจบครุศาสตร์ 5 ปี แต่เรียนเสา-อาทิตย์ ไม่ได้ใบประกอบวิชาชีพมา เพราะทางมหาวิทยาลัยครุสภาไม่รับรอง เทียบโอนมาได้แค่ 8 มาตฐานค่ะ เรียนจบมาจะไปสอบเหมือนคนอื่นก็ทำไม่ได้ค่ะเพราะไม่ได้รับใบประกอบ ..ขอบคุณนะค่ะ

  อยากจะสอบถาว่า สำเร็จการศึกษาระดับป.บัณฑิต มรภ.พิบูลสงคราม เดือน สิงหาคม 2563 ซึ่งจะต้องรอวันประกาศเพื่อทดสอบความรู้เพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพครู นั้น ระหว่างนี้หากมีการเปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วย อยากทราบว่าจะมีขั้นตอนหรือกระบวนการอะไรที่จะมีเอกสารเพื่อมีสิทธิ์ในการสมัครสอบได้บ้าง หรือว่าต้องรอทดสอบเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพก่อนเท่านั้นหรืออย่างไร หากมีขั้นตอนก็ขอคำแนนำด้วยค่ะ ขอบพระคุณค่ะ

  อยากจะสอบถาว่า สำเร็จการศึกษาระดับป.บัณฑิต มรภ.พิบูลสงคราม เดือน สิงหาคม 2563 ซึ่งจะต้องรอวันประกาศเพื่อทดสอบความรู้เพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพครู นั้น ระหว่างนี้หากมีการเปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วย อยากทราบว่าจะมีขั้นตอนหรือกระบวนการอะไรที่จะมีเอกสารเพื่อมีสิทธิ์ในการสมัครสอบได้บ้าง หรือว่าต้องรอทดสอบเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพก่อนเท่านั้นหรืออย่างไร หากมีขั้นตอนก็ขอคำแนนำด้วยค่ะ ขอบพระคุณค่ะ

  เรียนจบ ป.ตรี หลักสูตร 5 ปี จบปี 2557 พึ่งไปยืนขอใบประกอบวิชาชีพครู ที่เขตพื้นที่การศึกษาเจ้าหน้า บอกขอไม่ได้ ต้องไปเรียนใหม่ เพราะอะไรคะ

  ตอบ jaja6957@gmail.com1. เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา ไม่ใช่เจ้าหน้าที่คุรุสภา ปัจจุบันเจ้าหน้าที่คุรุสภาจังหวัดปฏิบัติงานอยู่ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด2. ถ้าขอไม่ได้ แปลว่าหลักสูตรที่คุณเรียนคุรุสภาไม่ได้รับรองตั้งแต่ต้น เป็นหลักสูตรที่สถาบันทำขึ้นมาเพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาตนเอง เช่น เรียนเสาร์-อาทิตย์ , เรียนในสถานที่ที่ไม่ใช่ที่ตั้งของสถาบัน ฯ ที่สำคัญสุดคือ สถาบันไม่ได้ขอรับรองหลักสูตรต่อคุรุสภา
  ซึ่งคุรุสภาไม่สามารถบังคับให้สถาบันใดส่งหลักสูตรมาขอรับรองได้ แต่กฎหมายกำหนดไว้ว่า หากหลักสูตรใดที่เรียนแล้วจะได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ต้องส่งหลักสูตรนั้นให้สภาวิชาชีพรับรอง

  ตอบคุณ Lingnoy35@gmail.comไปเรียนใหม่ ในหลักสูตรท ี่คุรุสภารับรองค่ะ

  ตอบคุณ กชมล ธนะวงศ์ เรื่องการสมัครสอบ ต้องถามหน่วยรับสมัคร ส่วนเรื่องขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กรณีคุณ รอสอบรับฯ เท่านั้น

  ขอสอบถามค่ะ สอนหนังสืออยู่รร.เอกชนค่ะแต่สอนระดับ ปวช ปวส. จะขอใบประกอบวิชาชีพได้หรือไม่ สอนมาแล้ว 4ปีจบวทบ.สุขศึกษา ราชภัฏยะลา และการขอทดสอบ 9 มาตราฐานสามารถขอทดสอบทางช่องทางไหนบ้างค่ะ ขอโทษด้วยไม่ทราบจริงๆค่ะ อยากมีใบประกอบวิชาชีพขอบคุณที่ตอบกลับข้อความค่ะ

  ตอนนี้​ เป็นพนักงานราชการ​ (ครููพี่เลี้ย​ง)​อยากเรียนต่อ​ ป.บัณฑิต​ ต้องทำยังไงบ้างค่ะ

  พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
  ขอแนะนำ ClassStart
  ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
  ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี