การทำ SAR ปี 55 รับประเมินภายนอกรอบ 3, บำนาญผู้อายุราชการไม่ถึง 25 ปี

ควรปรับเครื่องมือและ SAR ปี 2555 ให้สอดรับกับการประเมินภายนอกรอบสาม, อายุราชการถึง 10 ปี แต่ไม่ถึง 25 ปี มีสิทธิรับบำเหน็จไม่มีสิทธิเลือกรับบำนาญ

สัปดาห์นี้มีเรื่องที่คิดว่าน่าสนใจ ขอเลือกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3 เรื่อง ดังนี้

 

         1. วันที่ 10 ส.ค.55 ผมเรียนถามท่าน ผอ.กจ. กศน. 2 เรื่อง ปรากฏว่ายังไม่คืบหน้าทั้ง 2 เรื่อง

             - เรื่องระเบียบเครื่องแบบใหม่ของพนักงานราชการ ท่านปลัดกระทรวงฯ ยังไม่ลงนาม

             - เรื่องโครงการเพชรน้ำหนึ่ง ยังไม่ได้พิจารณา ท่านเลขาฯบอกให้รอก่อน

            ส่วนเรื่อง ป.บัฌฑิต  เมื่อวันที่ 7 ส.ค.55 คุรุสภาบอกว่ายังไม่ได้กำหนดวันประชุมบอร์ดประจำเดือน ส.ค.55

 

         2. ระยะนี้ ผมยังไปแนะนำและร่วมพัฒนาระบบประกันคุณภาพให้มีความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  ที่ กศน.อ.สรรคบุรี และ อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท   ประจวบกับเมื่อคืนวันที่ 11 ส.ค. 55 คุณ Choi Onnum ถามผมผ่านเฟซบุ๊คว่า  “ทางสำนักงาน กศน.ให้สถานศึกษา แต่ละแห่ง เขียน SAR ปี 55 แต่น้องๆ ผู้รับผิดชอบงาน อยากทราบแนวการเขียน หรือรูปแบบ พอจะช่วยชี้แนะได้หรือไม่”

             ผมจึงขอนำไฟล์เอกสารที่เป็นแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ( SAR ) ประจำปี 2555 มาลงให้ดาวน์โหลด ดังนี้
             1)  การทำ SAR กศน.อำเภอ/เขต ประจำปีงบประมาณ 2555 ต้องทำส่งจังหวัดก่อน 8 ต.ค.55  โดยการทำ SAR ประจำปี 2555 ต้องทำตามมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ใหม่ของ กศน. ที่มี 6 มาตรฐาน 26 ตัวบ่งชี้ ( ต่างจากปี 54 ที่มี 6 มาตรฐาน 27 ตัวบ่งชี้ )  โดยดูวิธีการประเมิน 26 ตัวบ่งชี้ได้ที่ “แนวทางการประเมินภายใน 26 บช. ปี 55”
             2)  การทำ SAR ประจำปี 2555 นี้ ควรทำให้สอดรับกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ. ด้วยเลย  โดยต้องศึกษาทั้งวิธีการประเมิน 26 ตัวบ่งชี้ในข้อ 1)  กับศึกษา 12 ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามด้วย   ศึกษาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามได้ที่ “ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ภายนอกรอบสาม”
             3)  ดูการเทียบโยง 26 ตัวบ่งชี้ภายใน เข้ากับ 12 ตัวบ่งชี้ภายนอก ได้ที่ไฟล์ “เทียบ26บช.ภายในกับ12บช.ภายนอก.docx”
             4)  เครื่องมือสำหรับประเมินคุณภาพภายใน 26 ตัวบ่งชี้ ดูได้ที่ “เครื่องมือการประเมิน 26 บช.ปี55” โดยควรเลือกใช้และปรับให้เครื่องมือนี้สอดรับการการประเมินภายนอกรอบสามด้วยเลย จะได้ไม่ต้องจัดทำ 2 รอบ
             5)  มีแบบสรุปการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ที่ “แบบสรุปแต่ละตัวบ่งชี้”
             6)  มีตารางสำหรับคำนวณผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ ( ส่วนใหญ่เป็นไฟล์เอ็กเซล ที่ใส่สูตรไว้ เมื่อกรอกข้อมูลลงไป ก็จะมีคะแนนหรือผลการประเมินขึ้นมา )  ที่ “ตารางคำนวณแต่ละตัวบ่งชี้”
             7)  ในการทำ SAR ปี 2555 บทที่ 1-2 และบทอื่น ๆ ทำในลักษณะคล้ายกับ SAR ปี 2554  แต่เปลี่ยนข้อมูลจาก 27 ตัวบ่งชี้ เป็น 26 ตัวบ่งชี้   สำหรับบทที่ 3 ของ SAR ปี 2555 ดูตัวอย่างได้ที่ “ตัวอย่าง SAR 55 บทที่ 3”    การทำ SAR นี้ ควรปรับข้อมูลให้สอดรับกับการประเมินภายนอกรอบสามด้วย เพราะผู้ประเมินภายนอกของ สมศ.จะต้องหาข้อมูลตาม 12 ตัวบ่งชี้ของเขา จาก SAR นี้ด้วย  ถ้ามีคำตอบให้เขาครบถ้วนอยู่ใน SAR นี้ ก็จะช่วยให้ผ่านการประเมินภายนอกรอบสามโดยง่าย

             ไฟล์ทั้งหมดจากข้อ 1) – 7) นี้ ผมนำมารวมไว้ให้ผู้สนใจดาวน์โหลด ที่  http://ahph9thi.gotoknow.org/assets/media/files/000/825/596/original_SAR55.rar
             ถ้าสนใจไฟล์ฟอร์ม SAR ปี 2555 ของ กศน.สงขลา ( ทั้งเล่ม ) ดาวน์โหลดได้ที่ http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/832/781/original_SAR55TP.doc

 

         3. วันที่ 12 ส.ค.55  คุณพุธ ครูผู้ช่วย กศน.อ.ปทุมราชวงศา  ถามผมผ่านเฟซบุ๊คว่า  “ข้าราชการครูที่บรรจุใหม่ ก.พ.55 ถ้าอายุครบ 60 ปี เกษียณราชการโดยที่ อายุราชการไม่ถึง 25 ปี จะได้รับบำเหน็จหรือบำนาญหรือไม่”

             ผมตอบว่า   ถ้าอายุราชการถึง 10 ปีแต่ไม่ถึง 25 ปี จะมีสิทธิได้รับบำเหน็จ ไม่มีสิทธิเลือกรับบำนาญ
             ( เป็นไปได้ที่จะเกษียณอายุ 60 ปี ในขณะที่อายุราชการยังไม่ถึง 25 ปี เพราะ พ.ร.บ. กำหนดคุณสมบัติทั่วไปของผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ-ข้าราชการครู ว่าต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี แต่ไม่ได้ระบุอายุเกินเท่าไรไว้  ต่างจากตำรวจ-ทหารที่กำหนดว่ารับผู้ที่อายุไม่เกิน 35 ปี )

             ตามพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 กำหนดให้ข้าราชการที่เป็นสมาชิกมีสิทธิได้รับเงินเมื่อออกจากราชการเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เงินบำเหน็จหรือบำนาญจากกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอายุราชการและเหตุของการออกจากราชการ   ส่วนที่ 2 คือเงินก้อนจำนวนหนึ่งจาก กบข. โดยสิทธิการรับเงินคืนมีรายละเอียด ดังนี้
             1)  กรณีอายุราชการ ไม่ถึง 10 ปี จะมีไม่มีสิทธิได้รับบำเหน็จจากภาครัฐ แต่จะได้รับเงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชน์ของเงินดังกล่าวจาก กบข.
             2)  กรณีอายุราชการ 10 ปีแต่ไม่ถึง 25 ปี จะมีสิทธิได้รับบำเหน็จจากภาครัฐ และเงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชน์ของเงินดังกล่าวจาก กบข.
             3)  กรณีอายุราชการ 25 ปีขึ้นไป จะมีสิทธิเลือกรับบำเหน็จหรือบำนาญจากภาครัฐ
                    - กรณีสมาชิกที่รับราชการภายหลังวันที่ 27 มี.ค.2540 และเลือกรับบำนาญ สมาชิกจะได้รับเงินสะสม เงินสมทบ เงินชดเชย และผลประโยชน์ตอบแทนของเงินดังกล่าวจาก กบข.ด้วย

             ดังนั้นข้าราชการที่รับราชการอยู่ก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540 ที่สมัครเป็นสมาชิก กบข. และข้าราชการที่บรรจุใหม่ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2540 ทุกคน เมื่อออกจากราชการ จะมีสิทธิได้รับบำเหน็จ บำนาญ (ขึ้นอยู่กับเวลาราชการและเหตุแห่งการออกจากราชการ) และเงินก้อนจาก กบข.

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การทำงานของ เอกชัย กศน. อ. ผักไห่

คำสำคัญ (Tags)#sar#บำเหน็จบำนาญ#ประเมินภายนอก รอบ 3

หมายเลขบันทึก: 498473, เขียน: 13 Aug 2012 @ 14:03 (), แก้ไข: 19 Sep 2012 @ 20:45 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 6, ความเห็น: 13, อ่าน: คลิก


ความเห็น (13)

เขียนเมื่อ 

ขอขอบพระคุณอาจารย์เอกชัยเป็นอย่างสูงค่ะ สำหรับข้อมูลที่ดีและมีประโยชน์ค่ะ

เขียนเมื่อ 
เขียนเมื่อ 

ผิดพลาดทางเทคนิค ขอแก้ไข link ตามนี้ http://sara.nfe.go.th/qual55/akachai1.html

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ อาจารย์เอกที่นำเรื่องดี ๆ มาเผยแพร่ให้พวกเราไ้ด้รับทราบ

ยินดีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับ Blank , ท่าน ผอ.Blank

 

มาเยี่ยมให้กำลังใจในการทำงานสร้างสรรค์ให้แก่ชาว กศน.ครับ

ขอบคุณท่าน ผอ. Blank มากครับ

 

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

ขอบคุณมากค่ะที่นำเรื่องราวดีๆมาบอกคนกศน.ทุกคน

คงต้องรอไปก่อนนะค่ะ

แต่ยังไงหลายคนก็ยังไม่แน่ใจในเครื่องแบบเดิม

ว่าจะแต่งยังไงถึงจะถูกค่ะ

  • ขอบคุณอ.เอกค่ะที่นำข้อมูลที่อัฟเกรดล่าสุดมานำเสนอเสมอค่ะ
  • ขอบคุณสำหรับข้อมูลที่มีมาใหม่ๆ เสมอ
  • สวัสดีค่ะ อาจารย์เอก
  • อยากทราบเรื่องวันที่ ๙ กันยายน ค่ะที่ว่าจะให้ครู กศน.ที่ไปอบรมรุ่นที่ ๑ ไปต้อนรับคณะยูเนสโกที่โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลส จริงหรือเปล่าค่ะเพราะได้ทราบจาก อ.เอมอร แจ้งให้ทราบค่ะ

เขาให้ หัวหน้า กศน.ตำบล จังหวัดละ 13 คน ( ที่ผ่านการอบรม ณ ค่ายลูกเสือ เสือป่าแคมป์ จ.สระบุรี เมื่อปีที่แล้ว ) ไปร่วมประชุมงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ฯ กทม. วันที่ 9 ก.ย.55 ใส่ชุดสีกรมท่า
( รายละเอียดในเว็บสำนักงาน กศน. )

 

  • ขอบคุณอาจารย์เอกค่ะ