เรียน อาจารย์สานนท์และอาจารย์ชุติมา

 

ความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีผลต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมจังหวัดภูเก็ตและกระบี่

 

 ตัวแปรต้น

ความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ตัวแปรตาม

การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและสถานศึกษา

 

ตัวแปรควบคุม

นักเรียนระดับมัธยมศึกษา

 

สมมุติฐาน

หากสถานศึกษามีความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและสถานศึกษาดีขึ้น

 H0   : “ความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและสถานศึกษาดีขึ้น”

 H0   : µ1 = µ2     “ความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและสถานศึกษาดีขึ้น”

 H1  : µ≠ µ2      “ความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่ทำให้การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและสถานศึกษาดีขึ้น”

 

นิยาม “ ความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

   ความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ความพร้อมของฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ ข้อมูล บุคลากรและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ที่มีส่วนช่วยให้การติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนความคิดร่วมกัน ลดช่องว่าง ลดข้อจำกัดด้านต่างๆ เพื่อวิเคราะห์ปัญหาต่างๆของนักเรียน เพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขร่วมกัน ระหว่างผู้ปกครองและสถานศึกษา