สวัสดีครับชาว Blog และลูกศิษย์ก.พ. รุ่นที่ 1ทุกท่าน

วันนี้ (วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2555) เป็นวันปฐมนิเทศและพิธีเปิดของโครงการพัฒนาข้าราชการเพื่อความพร้อมสำหรับการเป็นข้าราชการรุ่นใหม่ (Young Civil Servant Camp) เพื่อแนะนำทฤษฎีสำคัญของการเรียนรู้ ที่สำคัญในหลักสูตรนี้  สำหรับโครงการนี้จะเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2555 โดยแบ่งระยะของการเรียนรู้ออกเป็น 2 ช่วง เพื่อให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีความใกล้ชิดกัน

สำหรับการพัฒนาข้าราชการเพื่อความพร้อมสำหรับการเป็นข้าราชการรุ่นใหม่ ของสำนักงาน ก.พ. ผมก็หวังว่าจะมีสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้ร่วมกัน เพื่อนำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการทำงานของท่านเพื่อเป็นการพัฒนาประเทศชาติต่อไป  และผมขอให้ทุกท่านใช้ Blog นี้เป็นการแบ่งปันความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันครับ

บรรยากาศวันปฐมนิเทศ

 

 

              บรรยากาศการเรียนรู้ช่วงที่ 1

 

                                 รศ.ดร.เฉลิมพล เกิดมณี

 

           ท่านศาสตราจารย์ (พิเศษ) วิชา มหาคุณ และ ดร.สมโภชน์ นพคุณ