1. ถอดบทเรียน HA Northeast Regional Forum 9th ที่ รร. พูลแมนขอนแก่น

HA - SHA - The wholeness of life The northeastern of Thailand, Khon Kaen : เรียนรู้บูรณาการงานกับชีวิต

วันที่ 26 กรกฎาคม 2555 ช่วงบ่าย ฉันมีโอกาสได้เป็นหนึ่งในผู้ถอดบทเรียน ของการประชุม HA Regional Forum 9th at Khon Kaen เรียนรู้บูรณาการงานกับชีวิต ที่โรงแรมพูลแมน ซึ่งจะแบ่งกันรับผิดชอบการถอดบทเรียนแต่ละ session ฉันได้ทำหน้าที่โดยสมบูรณ์ในวันแรกช่วงบ่าย จดบันทึกให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ จึงนำมาแขวนไว้ใน G2K ไว้อ่าน ความรู้จะได้ไม่สูญหาย

ถอดบทเรียน ..” SA ตอนที่ 4 การเขียนรายงานการประเมินตนเอง”

. อาภาพร สุปัญญา โดย นางสาวเกศนี บุณยวัฒนางกุล ฝ่ายการพยาบาล รพ ศรีนครินทร์

เริ่ม 15.00 .

 • พิธีกรแนะนำวิทยากร

 • ท่านวิทยากร เริ่มนำเข้าสู่เนื้อหา SAR Part IV

 • การพัฒนาจะนึกถึงผลลัพธ์เสมอ

 • การประเมินผลไม่ใช่เรื่องสำเร็จรูป แต่เป็น concept

 • บทเรียนจากการเยี่ยมและวิเคราะห์แบบประเมินผล

 • กรรมการดูไม่ออกผลลัพธ์การพัฒนาเป็นฑุติ หรือตติยภูมิ

 • ของฝ่ายเป็นแบบ ของ รพ. เป็นอีกแบบ

 • สิ่งที่พบคือผลลัพธ์การพัฒนา

 • ตัวชี้วัด การวัดวิเคราะห์ไม่ได้ถูกนำมาพิจารณา

 • LOGO สรพ และ International LOGO

 • SAR PARTIV เป็นผลลัพธ์จากการบริหารองค์กร

  ผลลัพธ์ไม่ได้ถูกมองตั้งแต่ต้น

  แล้วสิ่งเรานี้เราต้องเขียนอย่างไร

  อะไปคือเป้าหมาย กระบวนการ ขององค์กร?

  รพ ต้องชัดอะไรคือความท้าทายขององค์กร

  ถ้าเราไม่เห็น มองไม่ออกความท้าทายขององค์กรคืออะไร

  ความต้องการของผู้รับผลงาน อะไรบ้าง และอะไรคือความต้องการ

  ทำแผนกลยุทธ์เพื่อตอบโจทย์

  ต้องดูการออกแบบผลงานก่อน

  process นี้จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อเราได้วิเคราะห์กระบวนการความท้าทาย

  การออกแบบระบบงาน อยู่ที่การรับมอบคุณค่าของผู้รับบริการ

  การวัดผลการดำเนินงานขององค์กร

  ผลการดำเนินงานจะเชื่อมโยงการทุกส่วน

  หลายๆเรื่องจะถูกยุบรวม

  Key word คือผลงานที่ดี (มีการวิเคราะห์ ปรับปรุงผลงานเป็นระยะ)

  นี่คือภาพของมาตรฐาน

 • มองให้เห็นมิติคุณภาพ (Quality dimension)

 • เราจะอธิบายด้วยมิติอะไรในมาตรฐานแต่ละระบบ

 • การคิดตัวชี้วัดต้องชัด ตามกรอบความคิดภาพรวมเชิงระบบ

 • อะไรคือมิติคุณภาพที่สำคัญ

 • จะวัดอย่างไรให้น่าเชื่อถือ

 • มิติการดูแลผู้ป่วย การดูแลผู้ป่วยวิกฤติ

 • ถ้าเอา time มาจับ เช่น ผู้ป่วย ER

 • การวัด Outcome indicator or Process indicator

 • เห็น Critical point ของ Process ต่างๆ

 • เราจะเลือก Outcome indicator or process indicator

 • ขึ้นกับทิศทางองค์กรจะไปทางไหน

 • ส่ง Indicators เพื่อเทียบเคียงในอนาคตที่จะเกิดขึ้น

 • Hospital profile เป็นตัวบอกบริบทขององค์กร

 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ มีไว้ให้เข้าใจว่า ทิศทางองค์กรจะไปทางไหน ไม่ใช่มีไว้ให้ท่องจำ

 • Core competency ขององค์กรมีอะไรบ้าง

 • Key words คือสิ่งที่มีไว้เพื่อทำความเข้าใจ

 • กระบวนการดูแลผู้ป่วยภาพรวมควรจะดูอะไร แต่ละจุด แต่ละส่วน เราจะเห็นอะไรที่เป็น Core competency ขององค์กร

 • แล้วใน รพ มีกระบวนการทำงานที่สำคัญ The must be “Health care process” Others system are the support process only.

 • ตัวอย่างผลลัพธ์ด้านการดูแลผู้ป่วย เช่น Over all mortality rate, Mortality by Diagnosis ลดลงด้วย น่าสนใจ

 • ต้องใช้การวิเคราะห์และจัดมาวิเคราะห์

 • การเลือกใช้กราฟ นำเสนอที่เหมาะสม

 • เช่น simple Pneumonia mortality rate

 • กระบวนดูแลผู้ป่วยกลุ่มเสียงสูง ผลเป็นอย่างไรบ้าง trend ของ Anti-biotic use เป็นอย่างไร

 • มัน Monitor ยากถ้าเราไม่รู้จะ Monitor อะไร

 • Adverse events ของเราหยิบมาพัฒนาเป็นรูปธรรมอะไร

 • Process of Evidenced based เราจะควบคุมให้ได้ดีได้อย่างไรบ้าง เช่น Acute MI

 • ผล เช่น ส่วนใหญ่หลายๆ เรื่องดีขึ้น

 • Surgical sites wound infection เป็นอย่างไร ตัวไหนสำคัญที่จะต้อง Monitor

 • DM management เราจะดูอะไรบ้าง

 • Clinical tracer high light เราทำอะไรได้ดีบ้าง?

 • เรากำลังจะบอกผลงานที่ดีของเราอย่างไร

 • Home care เขายังบอกเลย เขาทำ Quality compliance ได้ดีอย่างไร มีอะไรบ้าง

 • SAR IV-1 ด้านการดูแลผู้ป่วย อะไรที่กำลังเผชิญ อะไรที่กำลังพัฒนา (OUTCOME & PROCESS INDICATORS)

 • อยู่ที่เราจะหยิบขึ้นมาและเราจะอธิบายอะไร

 • ผลลัพธ์ด้านการดูแลผู้ป่วย ผู้รับผลงาน

 • การเรียนรู้และการวัดผลลัพธ์ของผู้รับผลงาน (ผู้ป่วย) วิเคราะห์ความต้องการของผู้รับผลงาน

 • เอาตัวชี้วัดหลายๆตัวมาวิเคราะห์ร่วม

 • ความพึงพอใจของผู้ป่วยใน by service

 • Analyze by service for what? 3 ปีมีตัวเทียบ

 • วิเคราะห์โดยรวมเสร็จ วิเคราะห์ by service ในแต่ละกลุ่ม

 • วัด Royalty of patient ในแต่ละ service royalty ของผู้รับผลงานเป็นอย่างไร

 • ผลลัพธ์ความคาดหวัง เชื่อมั่น คาดหวัง ศรัทธา

 • กำหนดตัวผลลัพธ์การดำเนินงาน

 • แสดงให้เห็นในผลงานที่ดี และปรับปรุงในประเด็นสำคัญ

 • สถานการณ์การเงิน รพ. เป็นอย่างไร Current ratio เช่น 0.5, or <1 แล้ว รพ. อยู่ได้อย่างไร แก้ปัญหาอย่างไร เพื่อประหยัดที่สุด

 • ผลลัพธ์ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ในมิติ บุคลกร ชุมชน เห็นอะไรฯลฯ ไม่ใช่บอกว่าเกิดชมรมสร้างเสริมสุขภาพ จำนวนเท่าไร ให้แตกดูในรายละเอียดดังกล่าวด้วย

 • โชว์กราฟ แล้วอธิบายสั้นๆ กระชับเห็นภาพ ได้ใจความ บอกให้เห็นว่ามันมีการจัดการอะไร

 • อัตราความพึงพอใจของวิชาชีพ เช่น แพทย์ เภสัช (สูง) ส่วนพยาบาลคงที่ อธิบายว่าอย่างไร

 • ตัวชี้วัดต้องสอดคล้องทุกขั้นตอนในมาตรฐานแต่ละหมวด

 • ตัวเลขที่ส่ง และ update ไม่ตรงกัน

 • เราไม่ได้เป็นสังคมปรนัย องค์กรปรนัย ดังนั้นวิสัยทัศน์ พันธกิจ ไม่ได้มีไว้ให้้ท่อจำ

 • 16.20 . จบวันนี้

 • ทีมถอดบทเรียนถ่ายรูปร่วมกับาจารย์หมูอาภาพร อาจารย์สอนเข้าใจง่ายและชัดเจน:-)

 • Kesanee, updated July27,2012..1:30pm @ Pullman Hotel..KK Thailand

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน APN - Advanced practice nurse บริบทประเทศไทย

คำสำคัญ (Tags)#ha#khon kaen#sha#เรียนรู้บูรณาการงานกับชีวิต#The wholeness of life

หมายเลขบันทึก: 496202, เขียน: 27 Jul 2012 @ 13:35 (), แก้ไข: 11 Aug 2012 @ 14:57 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 2, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

thank