เมื่อวันศุกร์ ที 6 กรกฏาคม 2555 กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยาได้เข้ารับการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียงปี 2554-2556)  นำทีมโดย ผอ.พานิช  ศรีงาม คณะครูและบุคคลากรอำเภอ กศน.พระนครศรีอยุธยา     
การประเมินเศรษฐกิจพอเพียง 5 องค์ประกอบ คือ
1.ด้านบริหารจัดการศึกษา
2.ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
3.ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4.ด้านพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
5.ด้านผลลัพธ์/ภาพความสำเร็จ