เป้าหมายหลักของการออกกำลังกาย   
  • เพื่อลดไขมันส่วนเกิน (Fatloss)
  • เพื่อเพิ่มปริมาณของกล้ามเนื้อ
  (Lean body mass)
  • เพื่อเพิ่มสมรรถภาพของหัวใจ

การออกกำลังกายอย่างถูกต้อง
  •  เหนื่อยให้พอดี (Intensity)…ค่อนข้างเบา
  • 15 - 60 นาทีต่อเนื้องกัน (Time)
  • 3 - 5 วันต่อสัปดาห์ (Frequency)