แนวทางการจัดทำระบบควบคุมภายใน


การควบคุมตนเอง หรือการประเมินตนเอง ทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลและแก้ปัญหา ควบคุมความเสี่ยงองค์กร ทำให้องค์กรมีประสิทธิภาพ

               เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน  ๒๕๕๕  ได้เข้ารับการอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ  เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน   ที่ห้องประชุมอาคาร ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต ๑  

               การอบรมในครั้งนี้เป็นการฝึกปฏิบัติ  นอกจากการนั่งฟังแล้วกลับมาทำเองที่โรงเรียน    บางครั้งมีปัญหาก็ต้องแก้ด้วยตนเอง (เพราะคนอื่นเขาไม่ได้ไปรับรู้มาด้วย )  ครั้งนี้จึงถือว่าสุดยอดของการอบรม  

              สพป. นศ. ๑ ได้แบ่งกลุ่มให้ผู้เข้าอบรมตาม เครือข่าย  ผู้เขียนอยู่ในเครือข่ายที่ ๕  ทุกเครือข่ายร่วมกันอภิปรายและคัดเลือกปัญหาที่มีความเสี่ยงมากที่ สุด มา ๑ หัวข้อ  ทุกคนเลือกประธาน  เลขานุการ  และผู้นำเสนอผลงาน ผู้เขียนได้รับการคัดเลือกเป็นเลขานุการของกลุ่ม  ทุกคนช่วยกันแสดงความคิดเห็น  และฝึกปฏิบัติร่วมกัน   นำปัญหามาวิเคราะห์   อภิปราย    และได้เลือก  เรื่องการอ่านหนังสือไม่ออกของนักเรียน  เป็นปัญหาที่มีความเสี่ยงที่สุด    เมื่อตกลงกันได้  จึงนำแบบฟอร์ม csa มากรอกข้อมูล  ดังนี้ 

 

แบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (CSA)

กลุ่ม งานบริหารวิชาการ

 

 

 1. กำหนดงานที่มีความเสี่ยงสูง จำนวน 1 งาน

          การอ่านไม่คล่องของนักเรียน

2. ทำความเข้าใจถึงผลสำเร็จของภารกิจ(ความเสี่ยง)ที่เลือก(ตามข้อ 1)  ว่าต้องการให้เกิดผลสำเร็จอะไร

     (วัตถุประสงค์)

          1.  เพื่อพัฒนาการอ่านของนักเรียน

          2. เพื่อสร้างนิสัยรักการอ่าน

          3. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

3. ขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติที่จะทำให้ภารกิจนั้น สำเร็จมีอะไรบ้าง หรือ ทำอย่างไร

          1.คัดกรองนักเรียน

          2. สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

          3. สร้างเครื่องมือ(นวัตกรรม) และข้อสอบ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์

          4.  ติดตามและรายงานผล

4. แต่ละขั้นตอนมีวัตถุประสงค์ความสำเร็จอย่างไร

กระบวนการ/ขั้นตอน

วัตถุประสงค์

1.  คัดกรองนักเรียน

 

 

 

2. สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

 

3. สร้างเครื่องมือ  นวัตกรรม 

 

4. สร้างข้อสอบ

 

5. ติดตามและรายงานผล

1. เพื่อ แยกระดับการอ่านของนักเรียน ป็น 3 ระดับ

  - อ่านคล่อง  - อ่านไม่คล่อง   - อ่านไม่ออก

 

2. สร้างแรงจูงใจในการอ่าน

 

3. ฝึกปฏิบัติตามระดับการอ่านของนักเรียน

 

4. ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

 

5. เพื่อรายงานผลพัฒนาการของนักเรียน

 5. สาเหตุที่ทำให้ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีอะไรบ้าง (ปัจจัยภายใน/ปัจจัยภายนอก)

 

วัตถุประสงค์

สาเหตุ

ปัจจัยภายใน

ปัจจัยภายนอก

 3. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

-

 -    สติปัญญา

-    พื้นฐานของครอบครัว

-     ความเที่ยงตรงของเครื่องมือ

 

6. วิเคราะห์ว่างานที่ปฏิบัติอยู่จริงในขณะประเมิน  ปฏิบัติอย่างไร   (มีการปฏิบัติตามระเบียบ,ข้อบังคับ,

     คำสั่ง แผนงาน โครงการอะไร)

กระบวนการ

ระเบียบ/ข้อบังคับ/คำสั่ง

1. การคัดกรอง

คำสั่ง ร.ร. / คู่มือการคัดกรอง/บันทึกการอ่าน/ข้อสอบ

2. การสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

แผนงานของโรงเรียน/โครงการ/กิจกรรม

3. สร้างเครื่องมือ  นวัตกรรม  และข้อสอบ

หลักสูตร  /คู่มือการบริหารวิชาการ

4.การติดตามผล

แบบรายงานผล/แบบประเมินงาน

 7. ให้วิเคราะห์ว่า งานที่ปฏิบัติจริงอยู่นั้น สามารถลดหรือควบคุมสาเหตุของความเสี่ยงได้  หรือไม่

    (สรุปว่า ได้/เพียงพอ/มีประสิทธิภาพ      หรือ    ไม่ได้/ไม่เพียงพอ/ไม่มีประสิทธิภาพ)

ที่ปฏิบัติอยู่จริง

ผลการวิเคราะห์

ได้ / เพียงพอ /

มีประสิทธิภาพ

ไม่ได้ /ไม่เพียงพอ   /ไม่มีประสิทธิภาพ

1. มีการคัดกรองนักเรียน

-

2. การสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

-

3. สร้างเครื่องมือ  นวัตกรรม  และข้อสอบ

-

4.การติดตามและรายงานผล

-

 8. ถ้าพบว่ายังมีปัญหาอยู่ เกิดจากสาเหตุอะไร จะแก้ไขอย่างไร  ใครเป็นคนแก้ไข

ปัญหา/สาเหตุ

การแก้ไข

ผู้รับผิดชอบ

1. สร้างสิ่งแวดล้อมไม่เหมาะสมไม่เอื้อต่อการเรียนรู้

 

 

-   จัดหาหรือจัดซื้อหนังสือให้หลากหลาย

-   จัดหาสถานที่ให้มีรูปแบบที่เหมาะสม เอื้อต่อการอ่าน

- ห้องสมุดมีชีวิต ฯลฯ

- นอกห้องเรียน  ห้องสมุดเดินได้   ห้องสมุดเคลื่อนที่ ฯลฯ 

- จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่าน  มีแรงจูงใจ  มีรางวัล คำชมเชย

 กลุ่มงานวิชาการ

2. ผลสัมฤทธิ์ยังต่ำ

-    สร้างเครื่องมือให้หลากหลาย  เหมาะสมกับระดับการอ่านของนักเรียน

   กลุ่มงานวิชาการ

-   แล้วนำไปทำป.ย. 2 ต่อไป  (มีต่อในบันทึกหน้า)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำสำคัญ (Tags): #การควบคุมภายใน
หมายเลขบันทึก: 493071เขียนเมื่อ 1 กรกฎาคม 2012 21:48 น. ()แก้ไขเมื่อ 3 กรกฎาคม 2012 18:40 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (2)

ขอบคุณค่ะ สำหรับกำลังใจค่ะ ท่านผอ. @ ชยันต์

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี