การผลิตปุ๋ยหมักระบบกองเติมอากาศ (Aerated Static pile System) เป็นการผลิตปุ๋ยหมักที่ไม่ต้องพลิกกลับกองปุ๋ย ที่เป็นข้อจำกัดของการทำปุ๋ยหมักที่ผ่านมาของเกษตรกร ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรหันมาผลิตปุ๋ยหมัก คุณภาพดี ราคาถูกไว้ใช้เองกันมากขึ้น

                        ระบบกองเติมอากาศสามารถหมักปุ๋ยได้เสร็จภายในระยะเวลาเพียง 1 เดือน ได้ปุ๋ยหมักมีคุณภาพดีโดยไม่ต้องพลิกกลับกองปุ๋ย มีค่าองค์ประกอบธาตุอาหารตามที่มาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ ของกระทรวงเกษตรฯกำหนด สามารถผลิตปุ๋ยหมักได้ปริมาณมากถึงเดือนละ 15 ตัน การหมักปุ๋ยทำโดยการกองบนพื้นดินกลางแจ้งและไม่ต้องมีโรงเรือน ทำให้เกษตรกรสามารถผลิตปุ๋ยได้ทุกฤดูกาล มีหลักการทำงานที่ง่ายและใช้พลังานต่ำไม่จำเป็นต้องเติม em กากน้ำตาล น้ำหมักชีวภาพ  ช่วยให้เกษตรกรสามารถนำระบบการผลิตปุ๋ยหมักนี้ไปผลิตปุ๋ยหมักในเชิงพาณิชย์ เป็นอาชีพเสริมได้เป็นอย่างดี    

                        ระบบกองเติมอากาศยังช่วยป้องกันมลพิษทางอากาศโดยการไม่เผาทำลายเศษพืชที่เหลือจากภาคเกษตรกรรม -วัชพืชตามแม่น้ำลำคลองและยังเป็นการนำประโยชน์กลับคืนจากธรรมชาติ-สิ่งแวดล้อมมาเป็นทุน ร่วมกับทุนทางสังคมที่มีในชุมชนเพื่อเป็นการพัฒนาประเทศในระดับรากหญ้าได้อย่างเหมาะสมกับบริบทภายในชุมชนเป็นอย่างดี