วันนี้มีการประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีผู้อำนวยการเป็นประธานการประชุม     ผู้อำนวยการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการบริหารกลุ่มสาระ    Core  Competencies  Managements (CCM)    Clinic  Solution  System (CSS)  โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"