ชุดการสอน เรื่อง ของแข็ง ของเหลว แก๊ส

ชุดการสอน เรื่อง ของแข็ง ของเหลว แก๊ส

ชื่อเรื่อง    รายงานผลการใช้ชุดการสอน เรื่อง ของแข็ง ของเหลว แก๊ส  วิชาเคมี 2  รหัสวิชา ว32221  
              กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ผู้ศึกษา    ไพฑูรย์  ทิพยสุข

ตำแหน่ง  ครู   วิทยฐานะ  ชำนาญการ   โรงเรียนศรีมโหสถ

ปีที่พิมพ์    2555

 

บทคัดย่อ

           การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาชุดการสอน เรื่อง ของแข็ง  ของเหลว  แก๊ส  วิชาเคมี 2  รหัสวิชา ว32221  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดการสอน เรื่อง ของแข็ง  ของเหลว  แก๊ส  วิชาเคมี 2  
รหัสวิชา ว32221  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการสอน เรื่อง ของแข็ง  ของเหลว  แก๊ส  วิชาเคมี 2  รหัสวิชา ว32221 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  ปีการศึกษา 2554  โรงเรียนศรีมโหสถ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 7 อำเภอศรีมโหสถ  จังหวัดปราจีนบุรี  ซึ่งมีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น  29 คน และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ คือประชากรทั้งหมด  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย  1) ชุดการสอน เรื่อง ของแข็ง ของเหลว  แก๊ส  วิชาเคมี 2  รหัสวิชา ว32221 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 1 ฉบับ
จำนวน 30 ข้อ 3) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ชุดการสอน จำนวน 6  แผนการจัดการเรียนรู้  4) แบบประเมินความพึงพอใจ
ต่อการใช้ชุดการสอน จำนวน 10 ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (x)  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  
และการทดสอบค่าที (t - test)

             ผลการศึกษา  พบว่า

            1.  ชุดการสอน เรื่อง ของแข็ง  ของเหลว  แก๊ส  วิชาเคมี 2 รหัสวิชา ว32221  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 87.13/86.78  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  ที่ผู้ศึกษากำหนดไว้
            2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดการสอน เรื่อง ของแข็ง  ของเหลว  แก๊ส  วิชาเคมี 2  
รหัสวิชา ว32221  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05  
            3.  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการสอน เรื่อง ของแข็ง  ของเหลว  แก๊ส 
วิชาเคมี 2  รหัสวิชา ว32221  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เคมี ม.4 กับครูไพฑูรย์ความเห็น (0)