สืบค้นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอน เนื้อหา สาระวิชาคณิตศาสตร์ www.coolmath.com สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ แบบฝึกหัด และเกมคณิตศาสตร์ www.cut-the-knot.org/probability.shtml พีชคณิต ความน่าจะเป็น เรขาคณิต และเกมส์คณิตศาสตร์ www.edu.cmu.ac.th/%7Emathedu/index2.htm Web Site ของสาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ www.edu.nu.ac.th/graph "กราฟ" คุณสมบัติของกราฟ การอ่าน และการเขียนกราฟ www.edu.nu.ac.th/student/math2/chpter_4_3.htm อนุกรมอนันต์ของพจน์เป็นบวก www.gangmath.hypermart.net/ โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ และข้อแลกเปลี่ยนความ