นมัสการ  พระเดชพระคุณพระพรหมวชิรญาณ

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการอุปสมบทหมู่ ๘๕ รูป ฉลองพุทธชยันตีเฉลิมราช  จำนวน  ๑  ชุด

 

                 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้จัดโครงการอุปสมบทหมู่ ๘๕ รูป ฉลองพุทธชยันตีเฉลิมราชขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๖ พฤษภาคม – ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ เพื่อเป็นพุทธบูชาในโอกาส ๒,๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้และถวายพระราชกุศลในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมายุ ๘๕ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุ ๘๐ พรรษาและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา  

 

                 ในการนี้  เพื่อให้การดำเนินการครั้งนี้ดำเนินไปลุล่วงตามวัตถุประสงค์วางไว้  จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์พระเดชพระคุณท่าน ดังนี้

 

                        ๑. ขอนิมนต์พระเดชพระคุณท่านเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ

 

                        ๒. ขอนิมนต์พระเดชพระคุณท่านเป็นพระอุปัชฌาย์ให้การบรรพชาและให้โอวาทแก่ผู้สมัครบรรพชาอุปสมบท ในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕  เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ น. ณ พระอุโบสถวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรวิหาร จังหวัดนครปฐม

 

                        ๓. ขอความอนุเคราะห์ให้สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ(WBTV) ดำเนินการบันทึกเทปโทรทัศน์หรือถ่ายทอดสดกิจกรรมในช่วงเวลาที่ทางสถานีเห็นสมควรตามตารางกิจกรรมของโครงการฯ

 

                 จึงนมัสการมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์ด้วยจะเป็นพระคุณยิ่ง

 

 

                                           นมัสการมาด้วยความเคารพอย่างสูง

                                                                

                                          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ)

                                            รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน

                                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

อริยะเป็นเรื่องของทุกคน

 

เปิดรับสมัคร บวชพระ ฟรี ครับ

หมดเขตรับสมัคร วันที่ 20 พ.ค. 55

 

สนใจร่วมกุศลด้วยการบวชพระ

(สมัครฟรี บวชฟรี ต้องการมากที่สุดครับ)

 

สนใจสนับสนุนการบวชพระ

(เจ้าภาพบวชพระ รูปละ 5,000 บาท)

ถวายที่วัดป่าเจริญราช www.veeranon.com

 

สนใจรายละเอียดโครงการบวชพระ

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 

อ.ญาณภัทร  087-506-4939

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม