ทีมงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี

ใบสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กศน.จังหวัดนนทบุรี แจ้งให้ทราบ

หน่วยรับ

27 เม.ย.55

30 เม.ย.55

3 พ.ค.55

รวมรับไป

หมายเหตุ

เขตพื้นที่ฯ เขต 1

10,000 ฉบับ

 

 

10,000 ฉบับ

 

เขตพื้นที่ฯ เขต 2

1,000 ฉบับ

 

 

1,000 ฉบับ

 

เขตพื้นที่ฯ เขต 3

 

 

10,000 ฉบับ

10,000 ฉบับ

 

อุตสาหกรรมฯ

รับจากพัฒนาการจังหวัด 43,000

แรงงานจังหวัด

 

 

1,000 ฉบับ

1,000 ฉบับ

 

เกษตรจังหวัด

 

 

1,000 ฉบับ

1,000 ฉบับ

 

กศน.เมืองนนทบุรี

4,000 ฉบับ

6,000 ฉบับ

10,000 ฉบับ

20,000 ฉบับ

 

กศน.ปากเกร็ด

6,000 ฉบับ

2,000 ฉบับ

12,000 ฉบับ

20,000 ฉบับ

 

กศน.บางบัวทอง

 

 

30,000 ฉบับ

30,000 ฉบับ

 

กศน.บางกรวย

 

 

15,000 ฉบับ

15,000 ฉบับ

 

กศน.บางใหญ่

 

15,000 ฉบับ

 

15,000 ฉบับ

 

กศน.ไทรน้อย

 

 

10,000 ฉบับ

10,000 ฉบับ

 

ตำรวจ

 

 

1,000 ฉบับ

1,000 ฉบับ

 

พมจ.

 

 

5,000 ฉบับ

5,000 ฉบับ

 

รวม

21,000 ฉบับ

23,000 ฉบับ

95,000 ฉบับ

139,000 ฉบับ

รวมจ่ายไปทั้งสิ้น

ขณะนี้หน่วยงานที่มีแบบใบสมัครก็คือ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี

เพราะแจ้งในที่ประชุมว่าไปรับมาจาก กศน.ส่วนกลาง แต่ไม่ทราบยอดว่าเท่าไร  หากต้องการเพิ่มเติมให้ประสานขอที่พัฒนาการจังหวัดฯ ตามเบอร์โทรในบันทึกการประชุม