วันนี้ที่โรงเรียนมีนิเทศการสอนแบบกัลยาณมิตร เขต 6 ของครูในโรงเรียนเครือคาทอลิก (เอกชน) จำนวนครูที่รับการนิเทศในครั้งนี้ มี 20  คน  มีครูจากโรงเรียนอื่นๆมาให้การนิเทศเยี่ยมเยียน จำนวน10คน

ผลการนิเทศมีดังนี้ 

ครูมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองในด้านกระบวนการเรียนการสอนใหม่ๆ  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูด้วยกัน

นักเรียนชอบการเรียนการสอนที่ได้ลงมือปฏิบัติจริงและการทำงานระบบกลุ่ม  ได้ช่วยเหลือกันทำงาน  มีความสุขในการเรียน