จุดประสงค์ ให้นักเรียนแยกแยะประเภทของอาหารที่มีประโยชน์และมีโทษได้