JJ2012V3_22 กระตุกหนวดเสือ ประเมินนายเพื่อพัฒนา

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

กระตุกหนวดเสือ

 ธรรมชาติ คน ไม่ชอบการประเมิน เพราะลืมไปว่าเป็นการ "Learn เพื่อพัฒนา"

 การประเมินนาย ร่างกายและจิตใจอาจบอบช้ำจาก การกระทำเพื่อการพัฒนา การประเมิน ๓๖๐ องศา นายที่ดีต้องกล้าที่จะรับการประเมิน เพื่อการพัฒนา

 

 นาย ผู้นำ Boss +/- Leader ต้องมีสมรรถนะที่พึงประสงค์ มีการประเมินเพื่อพัฒนา นาย ต้องกล้าที่จะรับการประเมิน เพราะ การ Learn คือ การเป็นผู้นำที่สร้างพลังแห่งการพัฒนา

 

 สมรรถนะที่จำเป็น เจ็ดประการ ที่ต้องพัฒนา และ ให้ " ลูก..น้อง " ได้เป็น " กระจกสะท้อน " เพื่อการพัฒนา

  1. ภาวะผู้นำ เพื่อให้ลูกน้องพิจารณาว่า หัวหน้าของตนเองนั้นมีภาวะผู้นำสักแค่ไหน สามารถนำทีมงาน ให้ไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ได้สักเพียงใดซึ่งหมายถึง ถ่ายทอดแนวความคิด วางแผน   กำหนดแนวทาง สื่อสาร กระจายงานและจัดหาทรัพยากร ในการปฏิบัติได้ทันต่อสถานการณ์ เพื่อให้ทีมงานปฏิบัติตามโดยใช้ความสามารถที่มีอยู่และพัฒนาศักยภาพในการทำงานร่วมกันอย่างเต็มความสามารถ และมีประสิทธิภาพ  โดยมีเป้าหมายขององค์กรเป็นจุดหมายอย่างต่อ

  2. การสร้างทีมงาน เพื่อให้ลูกน้องพิจารณาว่า หัวหน้าของตนเองนั้นมีพฤติกรรมในการสร้างทีมงานที่ดีในหน่วยงานหรือไม่ หรือเป็นคนทำลายทีมงานกันแน่

  3. การจูงใจ เพื่อให้ลูกน้องพิจารณาว่า หัวหน้าของตนเองนั้น มีทักษะ และวิธีการในการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานในหน่วยงานของตน ให้มีพลังในการทำงาน และต่อสู้กับอุปสรรคในการทำงานได้มากสักเพียงใด หัวหน้างานบางคนก็เก่งที่จะทำลายแรงจูงใจของพนักงานมากกว่าก็มีครับ

  4. การสอนงาน เพื่อให้ลูกน้องพิจารณาว่า หัวหน้าของตนเองนั้นมีทักษะในการสอนงาน และมีการพัฒนาพนักงานในทีมงานมากน้อยสักเพียงใด หรือปล่อยให้ลูกน้องทำงานแบบเดิมๆ ไปเรื่อยๆ ผิดก็ยังผิดอยู่วันยันค่ำ ไม่เคยคิดที่จะพัฒนาพนักงานเลย

  5. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่อให้ลูกน้องพิจารณาว่า หัวหน้าของตนเองนั้นมีทักษะในการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ข้อมูล การคาดการณ์ การวางแผนหาวิธีการหรือทางเลือกอย่างมีระบบ   เพื่อเชื่อมโยงเป้าหมายขององค์กรอย่างชัดเจนและประเมินได้เพื่อนำองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการ

  6. การตัดสินใจและแก้ไขปัญหา เพื่อให้ลูกน้องพิจารณาว่า หัวหน้าของตนเองนั้นมีทักษะในการรับรู้ปัญหา สาเหตุของปัญหา การวิเคราะห์ถึงกระบวนการในการแก้ไขปัญหาเพื่อเป็นทางเลือกที่ถูกต้องและลงมือปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร

  7. การสร้างเครือข่ายในการทำงาน เพื่อให้ลูกน้องพิจารณาว่า หัวหน้าของตนเองนั้นมีทักษะในการสร้างปฏิสัมพันธ์ในการทำงานระหว่าง บุคคล หน่วยงาน และองค์กรเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แบ่งปันผลประโยชน์หรือสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและร่วมกันทำงานสู่ความสำเร็จ เพิ่มคุณค่าและสร้างความเข้มแข็งร่วมกัน

JJ2012

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (8)

เขียนเมื่อ 

"เจ้านาย"บางแห่ง อาจทำได้....แต่บางแห่งอาจทำได้ยากหรือ ไม่ได้เลย ... ใช่มั้ยคะ

 

เขียนเมื่อ 

copy ที่เขาบอกไว้มาฝากค่ะ

เขียนเมื่อ 

เรียนท่านชาดา เจ้านายที่มีภาวะผู้นำสูงไม่ค่อยมีปัญหา เพราะ ปัญญาพาสร้างสรรค์ ครับ

เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์พิชชา ขอบพระคุณ ที่นำมาเติมเต็มเสริมปัญญา ครับ

สวัสดีอาจารย์ ทั้งหัวหน้าทั้งลูกน้องร่วมกันประเมินเพื่อการพัฒนาไปพร้อมๆกัน วันนี้ชวนสาวน้อยครูเมืองพลนามเทียนน้อยมาเที่ยวชมภูเก็ต ความเป็นเครือข่ายให้อะไรมากกว่าที่คิด ความเป็นมิตรในGotoKnowให้กำไรมากกว่าที่ฝัน ความเป็นเพื่อนกันสร้างฝันให้เป็นจริง

เขียนเมื่อ 

อาจารย์หมอสบายดีนะคะมาด้วยความระลึกถึงค่ะ

เขียนเมื่อ 

เจ้านายบางคนมีสมรรถนะมากกว่า 7 ประการที่อาจารย์ว่า แต่น่าเสียดาย ในสมรรถนะที่มากกว่ากลับไม่มีสมรรถนะทั้ง 7 ประการที่อาจารย์ว่ามาเลย ....ขอบคุณจารย์หมอค่ะที่แบ่งปันสิ่งดีๆ

อยู่ในช่วงต้องปฏิบัติทุกข้อเลยค่ะ แต่ผลจะเป็นอย่างไร ไม่กล้าคิดต่อ...