วิจัยการใช้เอกสารประกอบการเรียน สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษต)

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

เรื่อง     รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (เกษตร)  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  เรื่อง  การเรียนรู้เกษตรกรรม ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้วิจัย    นายอับดุลรอซัค  ประเสริฐดำ

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  สร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร)  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  เรื่อง  การเรียนรู้เกษตรกรรม ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง  ให้มีประสิทธิภาพ  ตามเกณฑ์  80/80  2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้เอกสารประกอบการเรียน  3)  เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียน และ 4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน

                กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  โรงเรียนบ้านราโมง  ปีการศึกษา  2554  จำนวน  20  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองได้แก่  เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร)  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  เรื่อง  การเรียนรู้เกษตรกรรม ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ  SPSS  for  Windows  Version  11.0  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ใช้ค่าร้อยละ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐานโดยใช้ค่าสถิติ  t-test  แบบสองกลุ่มสัมพันธ์

 

                ผลการวิจัยพบว่า

  1. 1.    ผลการหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

และเทคโนโลยี (เกษตร)  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  เรื่อง  การเรียนรู้เกษตรกรรม ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง

1.1.  ผลการหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน  จากการทดลองแบบเดี่ยวพบว่า  ใน

ภาพรวม  มีประสิทธิภาพไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด (62.36/65.33) และเมื่อพิจารณาประสิทธิภาพเป็นรายหน่วย  พบว่า  หน่วยที่  5 สมุนไพรง่าย ๆ ใช้กำจัดศัตรูพืช  มีประสิทธิภาพสูงสุด  มีประสิทธิภาพ  (66.67/66.67) รองลงมาเรื่องรู้จักพืชผักในท้องถิ่นของเรามีประสิทธิภาพ  (63.33/66.67) และเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงกับปุ๋ยหมักยอดประหยัดมีประสิทธิภาพต่ำสุด   (62.12/61.11)

 

1.2.  ผลการหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนจากการทดลองแบบกลุ่ม  พบว่า 

ในภาพรวมเอกสารประกอบการเรียนทั้ง  6  หน่วย  มีประสิทธิภาพไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด  (72.13/67.11)        และเมื่อพิจารณาประสิทธิภาพเป็นรายตอน พบว่า  หน่วยที่  6   ผักพื้นบ้านต้านทานโรค  มีประสิทธิภาพสูงสุด  มีประสิทธิภาพ (72.22/70.37)  รองลงมา  หน่วยที่ 5  เรื่องสมุนไพรง่าย ๆ ใช้กำจัดศัตรูพืช  มีประสิทธิภาพ (70.63/65.56) และหน่วยที่ 3 เรื่องรู้จักพืชผักในท้องถิ่นของเรา มีประสิทธิภาพต่ำสุด (73.33/61.11)

1.3.  ผลการหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน  จากการทดลองภาคสนามพบว่า 

ผลการหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนจากการทดลองแบบกลุ่ม  พบว่า  ในภาพรวมเอกสารประกอบการเรียนทั้ง  6  หน่วย มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด (83.19/81.20) และเมื่อพิจารณาประสิทธิภาพเป็นรายตอนพบว่า  หน่วยที่  5  เรื่องสมุนไพรง่าย ๆ ใช้กำจัดศัตรูพืชมีประสิทธิภาพสูงสุดมีประสิทธิภาพ (84.00/82.00)  รองลงมา   หน่วยที่  2  เรื่องพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ 

มีประสิทธิภาพ (84.44/80.68)  และหน่วยที่ 1 เรื่องเรียนรู้เครื่องมือเกษตร  มีประสิทธิภาพต่ำสุด  (81.07/81.50)

  1. 2.    ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการใช้เอกสาร

ประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร)  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  เรื่อง  การเรียนรู้เกษตรกรรม ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง

ผลการเปรียบคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนก่อนเรียน

และหลังเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ปีการศึกษา 2554  พบว่า  คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ  25.30  คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 40.60  ซึ่งนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ  15.30  และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยโดยการทดสอบค่าที พบว่า  ในภาพรวมคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการใช้เอกสารประกอบการเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังการใช้เอกสารเอกสารประกอบการเรียน   สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนใช้เอกสารประกอบการเรียน และเมื่อพิจารณาเป็นรายตอน  พบว่า  คะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการการใช้เอกสารประกอบการเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกตอน โดยนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังการใช้เอกสารประกอบการเรียน  สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการใช้เอกสารประกอบการเรียนทุกตอน

  1. ดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี (เกษตร)  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  เรื่อง  การเรียนรู้เกษตรกรรม ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง

     ดัชนีประสิทธิผล  ของเอกสารประกอบการเรียน มีค่าเท่ากับ  0.1663  ซึ่งแสดงว่า  นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 0.1663   หรือคิดเป็นร้อยละ  16.63

 

  1. 4.   ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการ

เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (เกษตร)  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  เรื่อง  การเรียนรู้เกษตรกรรม ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง

ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก   (  x  =  3.84,S.D.= 0.37 )  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการเรียนในระดับมากทุกด้าน

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิจัยการใช้เอกสารประกอบการเรียนความเห็น (2)

รออีย์
IP: xxx.183.29.248
เขียนเมื่อ 

ดีครับ นักเรียนจะได้เรียนรู้เข้าถึงวิถีการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงมากขึ้น

อรุณชัย
IP: xxx.67.0.4
เขียนเมื่อ 

งานวิจัยมีความสอดคล้องกับแนวปรัชญาเสรษฐกิจพอเพียงของนายหลวง

และมีความเหมาสมกับบริบทของโรงเรียนที่อยู่ตามชนบท

หมายเลขบันทึก

483371

เขียน

27 Mar 2012 @ 10:45
()

แก้ไข

23 Jun 2012 @ 21:55
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
ดอกไม้: 1, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก