KM Manager
นาย ธีภากรณ์ นฤมาณนลินี

เทคนิคการค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตประกอบการสอนในห้องเรียน


Google

  จากการพิจารณาจากปัญหาที่เกิดขึ้นกับการค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตประกอบการสอนในห้องเรียนสำหรับอาจารย์นั้น พบว่ามีการแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายมาก ไม่ว่าจะเป็นประเด็นในเรื่องของความพร้อมของเครื่องมือทั้งในส่วนของฮาร์ดแวร์ และความพร้อมของระบบอินเตอร์เน็ต ประเด็นเรื่องเทคนิคในการสืบค้น ประเด็นเรื่องความถูกต้องและทันสมัยของผลลัพธ์ที่ได้จากการสืบค้น ล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อการนำข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตมาประยุกต์ใช้ในการการเรียนการสอนของอาจารย์ในยุคปัจจุบัน

          หน่วยจัดการความรู้ คณะบริหารธุรกิจ จึงเล็งเห็นที่จะสรุปปัญหาและแนวทางแก้ไขในการค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตประกอบการสอนในห้องเรียนสำหรับอาจารย์ โดยได้สรุปดังนี้

 1. ระบบอินเตอร์เน็ตต้องสามารถเข้าถึงได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในห้องเรียนได้ตลอดเวลา
 2. ผู้สอนควรได้รับการอบรมเกี่ยวกับเทคนิคการสืบค้นข้อมูล โดยแบ่งเป็นรุ่น เพื่อให้เหมาะสมกับภาระงานของผู้สอน

          แนวทางแก้ไขปัญหาสรุปได้ดังนี้

 1. มอบฝ่ายโสตฯ ของทางคณะฯ เป็นผู้ดูแลความสะดวกในการให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับห้องเรียน และให้สามารถใช้บริการอินเตอร์เน็ต โดยหากมีปัญหา สามารถส่งต่อข้อมูลไปยังสำนักวิทยาบริการ ซึ่งเป็นผู้ดูแลระบบอินเตอร์เน็ตของทางมหาวิทยาลัยฯ
 2. มอบงานเทคโนโลยีการศึกษา ฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ เป็นเจ้าภาพในการจัดอบรมเกี่ยวกับเทคนิคการสืบค้นข้อมูล ซึ่งจัดอบรมเป็นรุ่น เพื่อกระจายการเข้าอบรมของผู้สอน ทำให้ผู้สอนสามารถเลือกเข้ารับการอบรมได้โดยไม่กระทบต่อภาระงานสอน

          สำหรับการแลกเปลี่ยนเทคนิคการสืบค้นในครั้งนี้ ก็พบว่าแต่ละคนมีเทคนิคการสืบค้นที่เป็นประโยชน์ และสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยสรุปองค์ความรู้ที่ได้หลังจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังนี้คือ

 1. วิธีที่หนึ่ง คือ พิมพ์คำเหล่านี้ ใน Google Search
 • (1)  " parent directory " /spectralab 4.3213/ -xxx -html -htm -php -shtml -opendivx -md5 -md5sums
 • (2)  " parent directory " DVDRip -xxx -html -htm -php -shtml -opendivx -md5 -md5sums
 • (3)  " parent directory "Xvid -xxx -html -htm -php -shtml -opendivx -md5 -md5sums
 • (4)  " parent directory " Gamez -xxx -html -htm -php -shtml -opendivx -md5 -md5sums
 • (5)  " parent directory " MP3 -xxx -html -htm -php -shtml -opendivx -md5 -md5sums
 • (6)  " parent directory " Name of Singer or album -xxx -html -htm -php -shtml -opendivx -md5 -md5sums
 1. วิธีที่สอง พิมพ์คำต่อไปนี้ใน Google
 • ?intitle:index.of? mp3  จากนั้นแค่เพิ่มชื่อ เพลง อัลบั้ม นักร้อง ลงไป เช่น ?intitle:index.of? mp3 myfavoritesongs
 1. วิธีที่สาม พิมพ์คำต่อไปนี้ใน Google
 • inurl:micr0s0f filetype:iso  จากนั้น ก้อเปลี่ยน คำว่า micr0s0f กับคำว่า iso เป็นคำที่คุณต้องการ เช่น inurl:myc0mpany filetype:zip
 1. เพิ่มเติม
 • 1.Google จะใช้ and (และ) อยู่ในประโยคเสมอ เช่น ค้นหา harvest moon back to nature Google จะค้นหาแบบ harvest AND moon AND back... (พูดง่ายๆคือค้นหาแบบแยกคำ)
 • 2. การใช้ OR (หรือ) คือการให้ Google หาข้อมูลมากขึ้นจาก คำA และ คำB (พูดง่ายๆ คือนำผลที่ได้ มารวมกันรวมกัน) วิธีใช้ พิมพ์ OR ด้วยตัวใหญ่ระหว่างคำที่ต้องการ เช่น vacation london OR paris คือหาทั้งใน London และ Paris
 • 3. Google จะละคำทั่วๆไป (เช่น the, to, of) และตัวอักษรเดี่ยว เพราะจะทำให้ค้นหาช้าลง แต่ถ้าคำพวกนั้นสามารถช่วยให้หาข้อมูลง่ายขึ้น ก็ต้องใช้เครื่องหมาย + ช่วยโดยนำไปอยู่หน้าคำนั้น (ต้องเว้นวรรคก่อนด้วย) เช่น back +to nature หรือ final fantasy +x
 • 4. Google สามารถกันขอบเขตการค้นหาให้เล็กลงด้วยการใช้ Advanced Search หรือ การค้นหา แบบพิเศษ ใน Google ภาษาไทย
 • 5. Google สามารถตัดคำพ้องรูปได้โดยใช้เครื่องหมาย - ช่วยโดยการนำไปอยู่คำที่จะตัด เช่น คำว่า bass มี 2 ความหมายคือ เกี่ยวกับปลา และดนตรีเราจะตัดที่มีความหมายเกี่ยวกับดนตรีออกโดยพิมพ์ bass -music หมายความว่า bass ที่ไม่มีคำว่า music นอกจากนี้มันยังสามารถตัดอย่างอื่นได้อีก เช่น "front mission 3" -filetype pdf หมายความว่า เรื่องเกี่ยวกับ front mission 3 แต่ไม่แสดงไฟล์ PDF
 • 6. การค้นหาแบบทั้งวลี (คือการค้นหาทั้งกลุ่มคำ) ให้ใช้เครื่องหมาย " " เช่น "Breath of fire IV"
 • 7. Google สามารถแปลเว็บภาษา Italian, French, Spanish, German, และ Portuguese เป็น ภาษาอังกฤษได้ (โดยคลิ้กที่คำว่า "Translate this page" ด้านข้างชื่อเว็บ)
 • 8. Google สามารถหาไฟล์ในรูปแบบอื่นๆที่ไม่ใช่ HTML ได้ ประเภทไฟล์ที่รองรับคือ
  • Adobe Portable Document Format (นามสกุลของไฟล์ pdf)
   Adobe PostScript (นามสกุลของไฟล์ ps)
   Lotus 1-2-3 (นามสกุลของไฟล์ wk1, wk2, wk3, wk4, wk5, wki, wks, wku)
   Lotus WordPro (นามสกุลของไฟล์ lwp)
   MacWrite (นามสกุลของไฟล์ mw)
   Microsoft Excel (นามสกุลของไฟล์ xls)
   Microsoft PowerPoint (นามสกุลของไฟล์ ppt)
   Microsoft Word (นามสกุลของไฟล์ doc)
   Microsoft Works (นามสกุลของไฟล์ wks, wps, wdb)
   Microsoft Write (นามสกุลของไฟล์ wri)
   Rich Text Format (นามสกุลของไฟล์ rtf)
   Text (นามสกุลของไฟล์ ans หรือ txt)
  • วิธีใช้ filetype:นามสกุลของไฟล์ เช่น "Chrono Cross" filetype:pdf หมายความว่าเอกสารของ Chrono Cross ที่เป็น PDF และมันยังมีความสามารถดูไฟล์เหล่านั้นในรูปแบบของ HTML ได้ (โดยคลิ้ก View as HTML หรือ รูปแบบ HTML ใน Google ไทย)
 • 9. Google สามารถเก็บ Cached ของเว็บที่จะเข้าชมไว้ได้ (โดยคลิ้กที่ Cached หรือ ถูกเก็บไว้ ใน Google ภาษาไทย) ประโยชน์ของมันคือช่วยให้เราสามารถเข้าเว็บบางเว็บที่อาจโดนลบไปแล้ว โดยข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลก่อนถูกลบ (ใหม่สุดที่มันจะมีได้)
 • 10. Google สามารถค้นหาหน้าที่คล้ายกัน (โดยคลิ้ก Similar pages หรือ หน้าที่คล้ายกัน ใน Google ภาษาไทย) โดยจะค้นหาข้อมูลที่คล้ายๆ กันให้เรา เช่น ถ้าเรากำลังหาข้อมูลการวิจัย ความสามารถนี้จะช่วยให้หาข้อมูลได้มากมายในเวลาที่รวดเร็วโดยไม่ต้องเป็นห่วงเรื่อง keyword
 • 11. Google สามารถค้นหา link ทั้งหมดที่เชื่อมไปยังเว็บนั้นได้ วิธีใช้ link:ชื่อ URL เช่น link:www.google.com แต่คุณไม่สามารถใช้ความสามารถนี้ร่วมกับการหาแบบอื่นๆ ได้
 • 12. Google สามารถค้นหาเว็บที่จำเพาะเจาะจงได้ โดยพิมพ์ คำที่คุณต้องการเจาะจง site:ชื่อ URL เช่น ถ้าคุณต้องการหาเว็บเกี่ยวกับการเข้า (admission) มหาวิทยาลัย Stanford ให้พิมพ์ admission site:www.stanford.edu
 • 13. ถ้าคุณมีเวลาน้อย (และคิดว่าโชคดี) Google มีบริการการค้นหาด่วน (ชื่อบริการ I'm Feeling Lucky) โดยที่ Google จะนำเว็บที่อยู่ลำดับแรกของการค้นหา ส่งให้คุณเลย (link ไปเว็บนั้นให้เสร็จ) เช่น คุณต้องการค้นหาเว็บมหาวิทยาลัย Stanford อย่างด่วนให้พิมพ์ Stanford แล้วกด I'm Feeling Lucky หรือ ใช่เลย! เจอแน่ๆ ใน Google ไทย
 • 14. Google สามารถหาแผนที่ของสหรัฐอเมริกาได้โดยพิมพ์ ที่อยู่ ชื่อถนน พร้อมด้วยชื่อรัฐ เช่น 165 University Ave Palo Alto CA Google จะจัดการส่งแผนที่คุณภาพสูงมาให้คุณ
 • 15. Google สามารถหาเบอร์โทร (เฉพาะอเมริกา) หรือพิมพ์เบอร์โทรแล้วหาบริษัทได้โดยพิมพ์
  first name (or first initial), last name, city (state is optional)
  first name (or first initial), last name, state
  first name (or first initial), last name, area code
  first name (or first initial), last name, zip code
  phone number, including area code
  last name, city, state
  last name, zip code
  แล้วแต่ว่าคุณจะใช้แบบไหน
 • 16. Google สามารถค้นหา Catalog สินค้าได้ (เข้าไปที่ http://catalogs.google.com)
  17.Google สามารถเก็บข้อมูลลักษณะการใช้ที่คุณต้องการได้โดยเข้าไปที่ Preferences หรือ ตัวเลือก ใน Google ไทย

อ้างอิงที่มา เทคนิคการค้นหาข้อมูล

คำสำคัญ (Tags): #searching
หมายเลขบันทึก: 482889เขียนเมื่อ 22 มีนาคม 2012 20:11 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 มิถุนายน 2012 13:24 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี