ความเป็นมา ชมรมคนพิษณุโลกรักษ์แผ่นดิน

ความเป็นมา ชมรมคนพิษณุโลกรักษ์แผ่นดิน.

วัตถุประสงค์ชมรมคนพิษณุโลกรักษ์แผ่นดิน
      ชมรมคนพิษณุโลกรักษ์แผ่นดิน เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของพันธมิตร ในจังหวัดพิษณุโลก กลุ่มประชาภิวัฒน์ และคนพิษณุโลก ที่รักษาแผ่นดินของประเทศไทยให้คงอยู่อย่างถาวรตลอดไป เป็นองค์กรในการส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม สาธารณะสุข ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยยึดมั่นในชาติ ศาสนาแลพระมหากษัตริย์ ภายใต้การปกครองตามระบอบประชาธิไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยมุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเป็นหลัก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชมรมคนพิษณุโลกรักษ์แผ่นดิน



ความเห็น (1)

ขอให้กำลังใจค่ะ