• สวัดดีครับ ชาวบล็อกทุกท่าน ผมขอเปิดตัวบล็อกปุ๋ยหมักระบบกองเติมอากาศ ซึ่งเป็นบล็อกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรพัฒนาบ้านมะขามเรียง หมู่ 1 ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มนี้อยู่ในเครือข่ายเกษตรอินทรีย์อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ในการสนับสนุนช่วยเหลือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้      
  •  ผมในฐานะที่ปรึกษาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้พยายามศึกษาหาความรู้ด้านต่างๆแลัวนำมาประยุกต์ใชัใหัเหมาะสมกับบริบทของชุมชน โดยนำมาคิดและศึกษาความเป็นไปได้แล้วนำไปสู่การปฏิบัติจริง เมื่อปฏิบัติแล้ว ก็เกิดความรู้ ผมก็คิดว่าความรู้ที่เกิดขึ้นนี้ ทำอย่างไรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่กว้างขึ้น เพื่อนำกลับไปปฏิบัติในชุมชนของผมต่อไป หลังจากที่ผมใด้ศึกษาวิธีการทำบล็อกและฝึกฝนตนเองอยู่นานพอสมควร เพราะผมเป็นเกษตรกรบ้านนอกนี่ครับ แต่ครูนงเมืองคอน ที่ให้คำปรึกษาแนะนำและกระตุ้นเตือนอยู่เสมอ จนกระทั่งเกิดบล็อกนี้ขึ้นมาและบันทึกนี้ก็เป็นบันทึกแรก
  • ผมจึงขอฝากเนื้อ ฝากตัว เป็นน้องใหม่ของวงการ หวังว่ารุ่นพี่ทั้งหลายคงจะได้กรุณาแนะนำและให้ข้อคิดเห็นต่อไป
  • บันทึกมาเพื่อขอแนะนำตัวครับ